ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Irina Kozhemyakina кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, КУ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м.Суми, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5880-8342

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.169-173

Ключові слова:

педагогічна інновація, інноваційна педагогічна технологія, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інноваційне навчання.

Анотація

У статті визначено проблему пошуку сучасного формату розвитку вчителя у системі післядипломної освіти. Розкрито необхідність використання інноваційних педагогічних технологій навчання як аспекту інноваційної діяльності викладача вищої школи у контексті розвитку сучасної освіти,зокрема післядипломної. Визначено спектр інноваційних педагогічних технологій, методів, прийомів як ефективних інструментів професійного розвитку вчителя в умовах післядипломної освіти. Схарактеризовано аспекти професійної взаємодії, що сприяють створенню креативного науково-освітнього середовища освітнього процесу. Висвітлено практичний досвід використання інноваційних педагогічних технологій, методів та прийомів та форм організації освітнього процесу, які сприяють активному неперервному професійному розвитку вчителів у системі післядипломної освіти. Представлено науково-методичне та дидактичне забезпечення професійного розвитку вчителів в контексті технологізації післядипломної світи. Мета дослідження полягає у розкритті особливостей застосування інноваційних педагогічних технологій у діяльності викладача вищої школи в контексті післядипломної освіти вчителя. Такі методи як аналіз, систематизація, узагальнення та структурування дозволили отримати результати дослідження щодо активного запровадження інноваційних педагогічних технологій, методів та прийомів у освітній процес, спрямований на активний професійний розвиток вчителів у системі післядипломної освіти й розробці науково-методичного забезпечення неперервного професійного розвитку вчителів в контексті технологізації післядипломної освіти.

Біографія автора

Irina Kozhemyakina, кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, КУ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м.Суми

кандидат педагогічних наукстарший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Гуревич Р. С., Кадемія М.Ю., Козяр М.М. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців: монографія / за ред. Р.С.Гуревича. Львів : ЛДУ БЖД, 2012. 380с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. К.: Академвидав, 2004. 352 с.

Крюкова Є.С., Амерідзе О.С. Впровадження інноваційних технологій у вищих навчальних закладах. Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Філологія. Педагогіка». Збірник наукових праць. К. 2017. №10. С.54−57.

Лисенко М.В. Інноваційна парадигма вищої освіти України за умов переходу до інформаційного суспільства : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.10. Київ, 2013. 16 с.

Миронова И.В. Развитие инновационного потенциала преподавателя вуза в дополнительном профессиональном образовании: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Москва, 2020. 23 с.

Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О.М.Пєхота та ін.; за заг. ред. О.М.Пєхоти. К.: А.С.К., 2001. 256 с.

Підласий І.П. Педагогічні інновації. Рідна школа. 1998. № 12. С.34−35.

Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Навч.-метод. посіб./ За ред. О.І.Пометун. К. : А.С.К., 2004. 192 с.

Про вищу освіту : Закон України від 1 лип. 2014 р. №1556-VII. Офіц. вісн. України. №63. 2014.. С. 1728.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. К.: Абрис, 1997. 416 с.

Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навч.-метод. посіб. / НАПН України, Педагогічної освіти і освіти дорослих. К.: ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.

Стрига Е.В. Ролі викладача вищого навчального закладу. Наука і освіта. 2013. №5. С.48−50.

References

Hurevych, R. S., Kademiya, M.Yu., & Kozyar, M. M. (2012). Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v profesiyniy osviti maybutnikh fakhivtsiv [Information and communication technologies in professional education of future specialists]. LDU BJD. [in Ukrainian].

Dychkivska, I.M. (2004). Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi [Innovative pedagogical technologies]. Akademvidav. [in Ukrainian].

Kryukova, Ye. S., & Ameridze, O.S. (2017). Vprovadzhennya innovatsiynykh tekhnolohiy u vyshchykh navchalnykh zakladakh. [Introduction of innovative technologies in higher educational institutions]. Bulletin of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series: Philology. Pedagogy, 10, 54−57. [in Ukrainian].

Lysenko, M.V. (2013). Innovatsiyna paradyhma vyshchoyi osvity Ukrayiny za umov perekhodu do informatsiynoho suspilstva [Innovative paradigm of higher education in Ukraine in the transition to the information society] (Extended abstract of candidate dissertation). National Technical University of Ukraine, Kyiv Polytechnic Institute. [in Ukrainian].

Myronova, Y.V. (2020). Razvytye ynnovatsyonnoho potentsyala prepodavatelya vuza v dopolnytelnom professyonalnom obrazovanyy [Development of innovative potential of a university teacher in additional professional education]. (Extended abstract of candidate dissertation). Federal State Budget Education higher pedagogical institution «Moscow Pedagogical State University». [in Russian].

Pyekhota, O.M. (Ed.). (2001). Osvitni tekhnolohiyi [Educational technologies]. A.S.K. [in Ukrainian].

Pidlasyy, I.P. (1998). Pedahohichni innovatsiyi [Pedagogical innovations]. Ridna schkola, 12, 34−35. [in Ukrainian].

Pometun, O.I., & Pyrozhenko, L.V. (2004). Suchasnyy urok. Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya [A modern lesson. Interactive learning technologies]. A.S.K. [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 1 lyp. 2014 r. №1556-VII [About higher education: Law of Ukraine of July 1 2014 №1556-VII]. (2014). Official Bulletin of Ukraine, 63, 1728. [in Ukrainian].

Savchenko, O.Ya. (1997). Dydaktyka pochatkovoyi shkoly [Didactics of primary school].Abrys. [in Ukrainian].

Sysoyeva, S.O. (2011). Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya doroslykh [Interactive technologies of adult learning]. EKMO. [in Ukrainian].

Stryha, E.V. (2013). Roli vykladacha vyshchoho navchal'noho zakladu [Higher education teacher’s role]. Science and education, 5, 48−50. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Kozhemyakina, I. (2020). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 169–173. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.169-173

Номер

Розділ

Статті