СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ЖІНОК, ЯКІ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Автор(и)

  • Liudmila Romanovska кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7547-4575
  • Olena Vasylenko кафедра психології та педагогіки, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4935-0258

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.197-200

Ключові слова:

домашнє насильство, жінки, соціально-психологічний стан жінок, насильство щодо жінок.

Анотація

Актуальність проблеми домашнього насильства зумовлена тим, що насильство над жінкою є однією з найбільш розповсюджених у світі форм порушення прав людини. Щороку майже 70% жінок піддаються різним формам знущань і принижень, а реакція суспільства на випадки домашнього насильства часто є неадекватною і навіть ворожою. Метою статті є висвітлення феноменології домашнього насильства та експериментальне дослідження соціально-психологічного стану жінок, які стали жертвами насильства в сім’ї. У дослідженні були використані такі діагностичні методики, як «Індивідуально-типологічний опитувальник ІТО» та «Тест руки Вагнера (Hand Test)». За результатами проведеного дослідження встановлено, що жінок, які стали жертвами насильства в сім’ї умовно можна поділити на дві групи: «слабкі» та «сильні». Для жінок, віднесених як до першої, так і до другої групи характерний конформний стиль міжособистісної поведінки, який виявляється в невпевненості у собі, надмірній орієнтованості на загальноприйняті норми поведінки. За результатами дослідження також встановлено, що у жінок першої групи наявний внутрішньо особистісний конфлікт і в ситуації насильства у них часто виникають суперечливі почуття ненависті й вини. А в жінок другої групи реакції комунікації і афектації в ситуації насильства набувають більш стенічного характеру. Результати проведеного дослідження показали необхідність впровадження тренінгів з подолання тривожності та страхів у жінок, які стали жертвами насильства в сім’ї.

Біографії авторів

Liudmila Romanovska, кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький

доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професорзавідувач кафедри

Olena Vasylenko, кафедра психології та педагогіки, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Грабська І. А. Насильство у подружніх стосунках: зарубіжний досвід досліджень та консультування. Практична психологія та соціальна робота. 1998. № 9-10. С. 20-25.

Забєліна Т. А. Жінка і насильство. М.: ЕКСМО-Прес, 1995. 105 с.

Кравченко О., Заболотна О., Скочко М. Аспекти соціальної роботи з жінками, які зазнали насилля. Соціальна робота та соціальна освіта. 2019. Вип. 3. С. 26-34.

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS30017 (дата звернення: 21.07.2020).

Мінакова К. Основні соціально-педагогічні та психологічні характеристики жінки – жертви сімейного насилля. Соціальна педагогіка. 2005. № 2. С. 43-47.

Про запобігання та протидію домашньому насильству / Закон України від 01.01.2020 № 2671-VIII Офіц. вид. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text (дата звернення: 21.07.2020).

Собчик. Л. Н. Индивидуально-типологический опросник: Практическое руководство к традиционному и компьютерному вариантам теста. Боргес, 2010. 60 с.

Тест руки Вагнера (Hand Test) URL: https://vsetesti.ru/351/ (дата звернення: 07.08.2020)

References

Hrabska, I. A. (1998). Nasylstvo u podruzhnikh stosunkakh: zarubizhnyi dosvid doslidzhen ta konsultuvannia [Domestic violence: foreign experience of research and counseling]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota, 9 (10). 20−25. [in Ukrainian].

Zabielina, T. A. (1995). Zhinka i nasylstvo [Woman and violence]. EKSMO-Pres. [in Ukrainian].

Kravchenko, O., Zabolotna, O., & Skochko, M. (2019). Aspekty sotsialnoi roboty z zhinkamy, yaki zaznaly nasyllia. [Aspects of social work with women who have been abused]. Sotsialna robota ta sotsialna osvita, 3, 26−34. [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo zapobihannia ta protydii nasylstvu (2018). [Guidelines for preventing and combating violence]. https://ips.ligazakon.net/document/MUS30017 [in Ukrainian].

Minakova, K. (2005). Osnovni sotsialno-pedahohichni ta psykholohichni kharakterystyky zhinky – zhertvy simeinoho nasyllia [The main socio-pedagogical and psychological characteristics of women − victims of domestic violence]. Sotsialna pedahohika, 2, 43-47. [in Ukrainian].

Pro zapobihannia ta protydiiu domashnomu nasylstvu (2020). [On prevention and counteraction to domestic violence] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text [in Ukrainian].

Sobchik, L. N. (2010). Individual'no-tipologicheskij oprosnik: Prakticheskoe rukovodstvo k tradicionnomu i komp'juternomu variantam testa [Individual-typological questionnaire: A practical guide to traditional and computer versions of the test]. Borges. [in Russian].

Test ruki Vagnera (1962). [Vagner’s Hand Test] https://vsetesti.ru/351/ [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Romanovska, L., & Vasylenko, O. (2020). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ЖІНОК, ЯКІ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 197–200. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.197-200

Номер

Розділ

Статті