ПАРАМЕТРИ ТА ІНДИКАТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • Taisa Smagina кафедра методики викладання навчальних предметів, Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0659-5431
  • Oksana Shunevych кафедра методики викладання навчальних предметів, Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8445-5103

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.201-206

Ключові слова:

педагогіка партнерства, параметри, індикатори, освітнє середовище, суб’єкт-суб’єктна взаємодія.

Анотація

 Принципи педагогіки партнерства стали визначальними для багатьох сучасних освітніх технологій, а наразі є основою Нової української школи, однак проблема показників, які структурно і організаційно пов’язані, є не досить розробленою, що на сьогодні актуалізує це питання. Тому метою статті є визначення параметрів та індикаторів реалізації принципів педагогіки партнерства в освітньому процесі, для цього було використано теоретичні методи порівняння й аналізу (для вивчення нормативно правового та наукового підґрунтя проблеми),  синтезу й узагальнення (для узагальнення параметрів та індикаторів ідентифікації втілення ідей педагогіки партнерства, формулювання визначення). Педагогіка партнерства розглядається авторами як системна ціннісна взаємодія суб’єктів освітнього процесу (учнів, учителів, батьків (рідних), громадськості), яка ґрунтується на ефективній комунікації, горизонтальній моделі співпраці, взаємоповазі, взаєморозумінні, добровільності, відповідальності за результат та передбачає активне включення всіх учасників, об’єднаних спільними цілями. Утілення педагогіки партнерства в закладі освіти автори пропонують визначати за такими параметрами: здатність до створення освітнього середовища, заснованого на гуманізмі, повазі й прийнятті; здатність налагоджувати ефективну комунікацію в партнерській взаємодії; здатність учителя створювати ціннісне підґрунтя партнерських стосунків; здатність до створення суб’єкт-суб’єктного простору взаємодії; здатність забезпечувати командну та індивідуальну рефлексію; здатність здійснювати командний менеджмент; здатність здійснювати self-менеджмент. Кожен із цих параметрів має низку індикаторів, доцільність яких умотивовано в статті. Створений перелік може стати основою для складання програм підвищення кваліфікації педагогів, а також вектором для саморозвитку педагогічних працівників.

 

Біографії авторів

Taisa Smagina, кафедра методики викладання навчальних предметів, Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир

кандидат педагогічних наукзавідувачка кафедри

Oksana Shunevych, кафедра методики викладання навчальних предметів, Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир

кандидат педагогічних наукдоцент 

Посилання

Список використаної літератури

Закон «Про освіту». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 06.10.20)

Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 06.10.20).

Концепція «Нова українська школа».URL: https://www.kmu.gov.ua/ storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 06.10.20).

Державний стандарт базової середньої освіти. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (дата звернення: 08.10.20).

Кравчинська Т. С. Педагогіка партнерства: основні ідеї, принципи та сутність. Зб. статей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м.Харків). 2017. С.85–88. URL: http://confhano.at.ua/load/zbirniki/elektronnij_zbirnik_materialiv/4-1-0-680 (дата звернення: 05.10.20).

Скиба М. Краще разом. Що таке педагогіка партнерства і навіщо вона в НУШ. URL: https://nus.org.ua/articles/pedagogika-partnerstva-shho-tse-take-ta-yak-zrozumity-chy-vona-ye-u-shkoli (дата звернення: 08.10.20).

Федірчик Ф. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н.М. Київ: Плеяди, 2017. 206 с.

Ніколенко Л. Педагогіка партнерства як умова реалізації завдань розвитку особистості дитини у контексті Нової української школи. URL: http://lib.iitta.gov.ua (дата звернення: 02.10.20).

Черв’якова Н.І. Педагогіка партнерства як основа формування інноваційного освітнього середовища Нової української школи. URL: http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/article/view/78/78 (дата звернення: 05.10.20).

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1143732-18 (дата звернення: 05.10.20).

Шлейхер А. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття / Переклала з англ. Г.Лелів. Львів: Літопис, 2018. С. 273−276.

Горбунова В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 380 с.

Reference

Zakon Ukrainy Pro Osvitu [Law of Ukraine on education]. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [inUkrainian].

Zakon Ukrainy Pro povnu zahalnu seredniu osvitu [Law of Ukraine on complete general secondary education]. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Kontseptsiia Nova ukrainska shkola [Concept of New Ukrainian School]. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart bazovoi seredno iosvity [State standard of basic secondary education]. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 [in Ukrainian].

Kravchynska, T.S. (2017). Pedahohika partnerstva: osnovni idei, pryntsypy ta sutnist [Pedagogy of partnership: basic ideas, principles and essence]. Collection of articles of All−Ukrainian scientific-practical Internet conference (pp.85−88). http://confhano.at.ua/load/zbirniki/elektronnij_zbirnik_materialiv/4-1-0-680 [in Ukrainian].

Skyba, M. (2020). Krashche razom. Shcho take pedahohika partnertsva i navishcho vona v NUSh [Better together. What is partnership pedagogy and why is it in NUS]. Retrieved from https://nus.org.ua/articles/pedagogika-partnerstva-shho-tse-take-ta-yak-zrozumity-chy-vona-ye-u-shkoli [in Ukrainian].

Fedirchyk, F. ( 2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian school: a guide for teachers]. Pleiady. [in Ukrainian].

Nikolenko, L. Pedahohika partnerstva yak umova realizatsii zavdan rozvytku osobystostidytyny u konteksti Novoi ukrainskoi shkoly [Pedagogy of partnership as a condition for the implementation of tasks of child personality development in the contex to the New Ukrainian school]. http://lib.iitta.gov.ua [in Ukrainian].

Cherviakova, N.I. Pedahohika partnerstva yak osnova formuvannia innovatsiinoho osvitnoho seredovyshcha Novoi ukrainskoi shkoly [Pedagogy of partnership as a basis for the formation of an innovative educational environment of the New Ukrainian School]. http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/article/view/78/78 [in Ukrainian].

Profesiinyi standart «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity» [Professional standard «Primary school teacher of general secondary education»]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1143732-18 [in Ukrainian].

Shleikher, A. (2018). Naikrashchyi klas u sviti: yak stvoryty osvitniu systemu 21-ho stolittia [The best class in the world: how to create a 21st century education system]. Litopys. [in Ukrainian].

Horbunova, V. (2014). Psykholohiia komandotvorennia: Tsinnisno-rolovyi pidkhid do formuvannia ta rozvytku komand [Psychology of teambuilding: Value-role approach to the formation and development of teams]. ZhDU im. I.Franka. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1044 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Smagina, T., & Shunevych, O. (2020). ПАРАМЕТРИ ТА ІНДИКАТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 201–206. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.201-206

Номер

Розділ

Статті