ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ (НА ПРИКЛАДІ ЛІСОВОЇ ПЕДАГОГІКИ)

Автор(и)

  • Viktoria Riul’ кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород http://orcid.org/0000-0002-7961-1933

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.151-155

Ключові слова:

екологічна освіта, екологічне виховання, екологічне мислення, лісова педагогіка, еколого-освітня діяльність.

Анотація

У статті розглядається становлення екологізації в українській освіті на фоні бурхливого розвитку екологічної освіти в світовому масштабі. Мета статті: дослідити потреби населення Закарпатської області в екологічній освіті на прикладі лісової педагогіки. Серед головних завдань даної статті виділяємо: аналіз поняття, характерних особливостей та мети екологічної освіти; визначення поняття та специфіки лісової педагогіки; вторинний аналіз соціологічного дослідження в рамках проекту «Ліси для суспільства – ліси без бар’єрів» (2018 р.). В статті проаналізовано потреби населення Закарпатської області в екологічній освіті на прикладі лісової педагогіки, а також дослідження основних проблем в галузі екологічної освіти на прикладі лісових територій Закарпатської області. Проведено аналіз основних понять, характерних особливостей, мети екологічної освіти. Проаналізовано поняття «лісова педагогіки», його специфіка. Проведено вторинний аналіз соціологічного дослідження в рамках проекту «Ліси для суспільства – ліси без бар’єрів».

Біографія автора

Viktoria Riul’, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Черевко І.С. Вплив екологічної освіти на формування особистості підлітка як суб’єкта научіння. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології. 2013. Випуск 20. С.718−727.

Назаренко В.М. Будущее экологического образования: некоторые предположения. Экология и жизнь. 1997. Вип.№ 2-3. С.18−21.

Шумілова А.В. Формування екологічної свідомості школярів еколого-освітніми заходами НПП «Слобожанський». Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: Екологія, Харків, 2015. Вип.13. С.104−111.

Люленко С.О. Екологічна освіта та виховання майбутніх вчителів біології на сучасному етапі розвитку суспільства. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674513">Інноватика у вихованні. 2017. Вип. 6. С.118−124.

Люленко С.О. Методологічні підходи у екологічній освіті. Природничі науки в системі освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 27 лютого 2013 р.). Умань: Жовтий О.О., 2013. С.147–150.

Концепція екологічної освіти України. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2002. №7. С.3−23.

Національна доктрина розвитку освіти: Затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 року № 347.Освіта.24 квіт. №14. С.2−4.

References

Cherevko, I.S. (2013). Vplyv ekolohichnoi osvity na formuvannia osobystosti pidlitka yak sub’iekta nauchinnia [The influence of environmental education on the formation of the adolescent’s personality as a subject of learning]. Collection of scientific works of K-PNU named after Ivan Ogienko, Institute of Psychology named after GS Kostyuk NAPS of Ukraine. Problems of modern psychology, 20, 718−727. [in Ukrainian].

Nazarenko, V.M. (1997). Budushcheje jekologicheskogo obrazovanyja: nekotoryje predpolozhenyja [The Future of Environmental Education: Assumptions]. Ecology and life, 2-3, 18−21. [in Russian].

Shumilova, A.V. (2015). Formuvannia ekolohichnoi svidomosti shkoliariv ekoloho-osvitnimy zakhodamy NPP «Slobozhanskyi» [Formation of ecological consciousness of schoolchildren by ecological-educational actions of NPP «Slobozhansky»]. Scientific Herald of Karazin Kharkiv National University. Series: Ecology, 13, 104−111. [in Ukrainian].

Liulenko, S.O. (2017). Ekolohichna osvita ta vykhovannia maibutnikh vchyteliv biolohii na suchasnomu etapi rozvytku suspilstva [Ecological education and upbringing of future biology teachers at the present stage of society development]. Innovatyka u vykhovanni, 6, 118−124. [in Ukrainian].

Liulenko, S.O. (2013 February 27,). Metodolohichni pidkhody u ekolohichnii osviti [Methodological approaches in environmental education]. In proceedings of International scientific-practical conference «Natural sciences in the education system» (pp.147−150). PP Zhovtyi O.O. [in Ukrainian].

Kontseptsiia ekolohichnoi osvity Ukrainy (2002). [The concept of environmental education in Ukraine]. Information collection of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 7, 3−23. [in Ukrainian]

Natsionalna doktryna rozvytku osvity (2002). [National doctrine of education development]. Approved by the Decree of the President of Ukraine of 17.04.2002, № 347. Education, 14, 2−4. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті