ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ТА В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.137-147

Ключові слова:

організація громадянського суспільства; громадська організація; благодійний фонд; Карпатський Єврорегіон.

Анотація

Метою статті є порівняння організацій громадянського суспільства на національному та регіональному (українській частині Карпатського єврорегіону) рівнях щодо можливих диспропорцій. Організації громадянського суспільства відіграють виняткову роль в наданні соціальних послуг населенню Карпатського регіону України. Будучи більш гнучкими та наближеними до клієнтів, вони стали провідниками інноваційних підходів та, в значній мірі, забезпечили доступність послуг для вразливих груп в регіоні. Водночас цілком очевидним є той факт, що організації громадянського суспільства працюють у певному середовищі, яке суттєво впливає на їх сталість та здатність надавати своєчасні та якісні послуги населенню. Природньо, що вплив середовища має регіональні особливості, а відповідно і наслідки для організацій, що працюють в різних місцевостях країни. Метою даного дослідження є порівняння організацій громадянського суспільства національного рівня і української частини Карпатського Єврорегіону. Зокрема проведень аналіз кількісного співвідношення та сфер діяльності організацій громадянського суспільства на національному та регіональному рівнях. Досліджено відмінності у кадровому забезпеченні між організаціями на згаданих рівнях. Виявлено регіональні особливості щодо джерел фінансування організацій громадянського суспільства. Охарактеризовано вплив законодавчого поля та середовища для філантропії на організації в регіоні. Автор використав переважно вторинний аналіз статистичних та фіскальних даних, а також матеріалів попередніх досліджень. Вивченню підлягали два види організацій громадянського суспільства, а саме: громадські організації та благодійні фонди. Встановлено, що незважаючи на практично ідентичне правове, фіскальне та політичне середовище, в яких працюють організації громадянського суспільства України, існують суттєві регіональні відмінності. Вони меншою мірою проявляються у кількості організацій та сферах їх діяльності, але є значно помітнішими у питаннях доступності фінансування та його джерелах, розмірах бюджету, кадрового забезпечення та середовища для філантропії. Виявленні відмінності рівною мірою можуть вказувати як на сильні сторони, так і на виклики для організацій громадянського суспільства регіону. У будь-якому разі вони повинні враховуватися в процесі організаційного розвитку, плануванні діяльності та забезпеченні сталості організацій громадянського суспільства української частини Карпатського Єврорегіону.

Біографія автора

Ruslan Zhylenko, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат історичних наук, доцент

кафедра соціології та соціальної роботи

Посилання

Список використаної літератури

The International Charitable Organization Roma Women Fund «Chiricli» Monitoring the human rights situation of Roma in Ukraine. Country report. September 2014. p.43.

Неурядові організації як інститут громадянського суспільства: методологія дослідження та стан в Україні: aвтореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 /В.І.Пащенко; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. К., 2005. 16 с.

Кольцова Д.В. Розвиток громадянського суспільства України. Економіка будівництва і міського господарства. 2009. Випуск 5 (3). С.161−166.

Клименко О. Особливості механізмів діяльності організацій громадянського суспільства в країнах розвиненої демократії. Віче. 2015. Випуск 6. С.12−16.

Ткачук І. Світові та національні принципи організації, функціонування та фінансування організацій громадянського суспільства. Журнал європейської економіки. 2019. Випуск 18(3). С.323−335.

Корнієнко В.О. Правові основи громадянського суспільства сучасної України (інституційний аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В.О.Корнієнко; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2007. 19 с.

Павлюк Н.В. Удосконалення організаційно-правового механізму взаємодії інституцій публічного управління та організацій громадянського суспільства. Ефективність державного управління. 2017. № 50. С.95−102.

Усаченко Л.М. Співпраця органів державної влади з інститутами громадянського суспільства. Актуальні проблеми державного управління. 2009. Випуск 1. С.73−81.

Купрій В. Участь організацій громадянського суспільства в процесі вироблення державної політики. Суспільна політика та стратегічний менеджмент. 2008. Випуск 1. С.45−52.

Головенько В.А. Взаємодія органів влади та організацій громадянського суспільства як важливий чинник пом’якшення проблем соціальної нерівності. Український соціум. 2011. Випуск 1. С.177.

Горемикіна Ю.В. Проблеми розвитку недержавних організацій у сфері надання соціальних послуг. 2009. ІДСД. С.161−168.

Сербин Р.А. Роль організацій громадянського суспільства в боротьбі з корупцією. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали V Міжнар. наук.практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2020 р.). Київ, 2020. Ч. 1. С.231– 234.

Лук'янова М.М. Роль організацій громадянського суспільства в розвитку сільських територій. Агросвіт. 2020. Випуск 11. С.127−135.

Клименко О. Неурядові організації і боротьба за соціально відповідальний бізнес. Політичний менеджмент. 2008. № 1 (28). С.117−127.

Ховрак І. Роль організацій громадянського суспільства у забезпеченні сталого розвитку. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства. Волинський національний університет ім. Лесі Українки. 2020. С.217−219.

Завидняк І.О. Благодійні організації як інститут громадянського суспільства. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2014. Випуск 2. С.74−79.

Павлюк К.С. Фінансове забезпечення організацій громадянського суспільства: пропозиції та альтернативи для України. Інвестиції: практика та досвід. 2013. Випуск 9. С.142−145.

Дем'янишина О. А., Станіславчук Н. О. Фінансування організацій громадянського суспільства в Україні. Економічні горизонти. 2017. Випуск 2 (3). С.53−59.

Костенко А. М. Фінансова спроможність організацій громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення їх інституційної спроможності. Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Політологія. Соціологія. Право. 2019. № 1. С.49−54.

Паливода Л., Вінніков О., Купрій В. та ін. Громадянське суспільство в Україні: звіт за результатами дослідження. K.: Творчий центр ТЦК, 2016. 74 с.

Державна служба статистики України. Діяльність громадських об’єднань в Україні у 2015 році.. Статистичний бюлетень. К., 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_go_bl.htm (дата звернення: 11.02.2021)

Яблонський В.М., Балакірєва О.М., Бондар Т.В. та ін. Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: аналіт. доповідь. К.: НІСД, 2017. 56 с.

Державна служба статистики України. Головне управління статистики в Закарпатській області. Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (архів за 2014-1018рр.). URL: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/edrpou/edrpou2014.html (дата звернення: 11.02.2021)

Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Львівській області. Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (архів за 2014-1018рр.). URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/edrpoy/data_e4.php?year=2014&id_parent=16&ozn_sub=2&ozn_li=4&ind_page=edr&pg=141 (дата звернення: 11.02.2021)

Державна служба статистики України. Головне управління статистики в Івано-Франківській області. Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (архів за 2014-1018рр.). URL: http://www.ifstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.02.2021)

Державна служба статистики України. Головне управління статистики в Чернівецькій області. Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (архів за 2014-1018рр.). URL: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.02.2021)

Державна служба статистики України. Діяльність громадських об’єднань в Україні у 2014 році. Статистичний бюлетень. К., 2015. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_go_bl.htm (дата звернення: 11.02.2021)

Corestone Group and GfK Ukraine. Дослідження благодійних організацій та участі населення у благодійних і волонтерських проектах. 2018. URL: https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/2018/2018-news/Charity_report_2017_Zagoriy_Foundation.pdf (дата звернення: 11.02.2021)

Паливода Л, Купрій Н., Бікла О. Стан та динаміка розвитку організацій громадянського суспільства України 2002-2018 роки: Звіт за даними дослідження. K.: Творчий центр ТЦК, 2018. 108 с.

Державна служба статистики України. Діяльність громадських об’єднань в Україні у 2016 році. Статистичний бюлетень. К., 2017. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_go_bl.htm (дата звернення: 11.02.2021)

Державна служба статистики України. Діяльність громадських організацій в Україні у 2017 році. Статистичний бюлетень. К., 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publpolit_u.htm (дата звернення: 11.02.2021)

References

The International Charitable Organization Roma Women Fund «Chiricli» (2014). Monitoring the human rights situation of Roma in Ukraine. Country report. September 2014.

Pashchenko, V.I. (2005). Neuriadovi orhanizatsii yak instytut hromadianskogo suspilstva: metodologiia doslidzhennia ta stan v Ukraini [Non-governmental organizations as an institution of civil society: research methodology and their state in Ukraine] [Extended abstract of Candidate dissertation]. NAS of Ukraine. Institute of political and ethno-national research. [in Ukrainoan].

Koltsova, D.V. (2009). Rozvytok hromadianskogo suspilstva Ukrainy [Development of Ukraine’s civil society]. Ekonomika budivnytstva i miskogo hospodarstva – Economics of construction and urban economy, 5(3), 161−166. [in Ukrainian]

Klymenko, О. (2015). Osoblyvosti mekhanizmiv diialnosti orhanizatsii hromadianskoho suspilstva v krainakh rozvynenoi demokratii [Distinctive features of the operational mechanisms of civil society organizations in the countries of developed democracy]. Viche, 6, 2−16. [in Ukrainian]

Tkachuk, І. (2019). Svitovi ta natsionalni pryntsypy orhanizatsii, funktsionuvannia ta finansuvannia orhanizatsii hromadianskoho suspilstva [International and national principles of organization, functioning, and financing of the civil society organizations]. Zurnal evropeiskoi ekonomiky, 18 (3), 323−335. [in Ukrainian]

Kornienko, V. (2007). Pravovi osnovy hromadianskoho suspilstva suchasnoi Ukrainy (instytutsiinyi aspekt) [Legal framework of civil society of modern Ukraine (institutional aspect]. [Extended abstract of Candidate dissertation]. Odesa Law Academy. [in Ukrainian]

Pavliuk, N. (2017). Udoskonalynnia orhanizatsiino-pravovoho mekhanizmu vzaemodii instytutsii publichnoho upravlinnia ta orhanizatsii hromadianskoho suspilstva [Improvement of organizational and legal mechanisms of interaction between the institutions of public administration and the organizations of civil society]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 50, 95−102. [in Ukrainian]

Usachenko, L. (2009). Spivpratsia orhaniv derzhavnoi vlady z instytutamy hromadianskoho suspilstva [Cooperation of the bodies of public administration with the institutions of civil society]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 1, 73−81. [in Ukrainian]

Kuprii, V. (2008). Uchast orhanizatsii hromadianskoho suspilstva v protsesi vyroblennia derzhavnoi polityky [Participation of civil society organizations in development of public policy]. Suspilna polityka ta stratehichnyi menedzhment,1, 45−52. [in Ukrainian]

Holovenko, V. (2011). Vzaemodiia orhaniv vlady ta orhanizatsii hromadianskoho suspilstva yak vazhlyvyi chynnyk pomiakshennia problem sotsialnoi nerivnosti [Cooperation of public bodies and civil society organizations as an important factor to diminish the problem of social inequality]. Ukrainskyi sotsium, 1. [in Ukrainian]

Horemykina, Yu. (2009). Problemy rozvyrku nederzhavnych orhanizatsii v sferi nadannia sotsialnyh posluh [Problems of development of non-governmental organizations in the social services provision field]. IDSD, 161−168. [in Ukrainian]

Serbin, R. (2020, December 9). Rol orhanizatsii hromadianskoho suspilstva v borotbi z koruptsieiu [Role of civil society organizations in fighting corruption]. Proceedings of International scientific-practical conference − Realizatsiia derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v mizhnarodnomu vymiri (pp.231−234). Part I. Kyiv. [in Ukrainian]

Lukianova, М. (2020). Rol orhanizatsii hromadianskoho suspilstva v rozvytku silskyh terytorii [Role of civil society organizations in development of rural territories]. Ahrosvit, 11, 127−135ю [in Ukrainia]

Klymenko, O. (2008). Neuriadovi organizatsii I borotba za sotsialno vidpovidalnyi biznes [Non-governmental organizations and a struggle for socially responsible business]. Politychnyi menedzhment, 1 (28), 117−127ю [in Ukrainian]

Khovrak, І. (2020). Rol orhanizatsii hromadianskoho suspilstva u zabezpechenni staloho rozvytku [Role of civil society organizations in provision of sustainable development]. Innovatsiinyi rozvytork ta bezpeka pidpryemsts v umovakh neoindustrialnoho suspilstvaб 217−219. [in Ukrainian]

Zavydniak, І. (2014). Blahodiini orhanizatsii yak instytut hromadianskoho suspilstva [Charitable organizations as a civil society institution]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy (ekonomika, parvo), 2, 74−79. [in Ukrainian].

Pavliuk, K. (2013). Finansove zabezpechennia orhanizatsii hromadianskoho suspilstva: propozytsii ta alternatyvy dlia Ukrainy [Financial provision of the civil society organizations: proposals and alternatives for Ukranie]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 9, 142−145. [in Ukrainian]

Demianyshyna, O., & Stanislavchuk, N. (2017). Finansuvannia orhanizatsii hromadianskoho suspilstva v Ukraini [Funding civil society organizations in Ukraine]. Ekonomichni horyzonty, 2 (3), 53−59. [in Ukrainian]

Kostenko, А. (2019). Finansova spomozhnist orhanizatsii hromadianskoho suspilstva v Ukraini v konteksti zabezhpechennia ikh instytutsiinoi spromozhnosti [Financial capacity of civil society organizations in Ukraine in a context of provision of their institutional capacity]. Herald of National technical university Kyiv Polytechnic Institute. Political science. Sociology. Law, 1, 49−54. [in Ukrainian]

Palyvoda, L., Vinnikov, O., & Kuprii, V. (Eds.). (2016). Hromadianske suspilstvo v Ukraini: zvit za rezultatamy doslidzhennia [Civil society in Ukraine: research report]. Tvorchyi tsentr TTsK. [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine (2016). Diialnist hromadskykh obednan v Ukraini u 2015 rotsi [Activity of civil assosiations in Ukraine in 2015]. Statistical bulletin. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_go_bl.htm [in Ukrainian]

Yablonskyi, V., Balakireva, O., & Bodnar, T. (Eds.). (2017). Pro stan hromadianskoho suspilstva v Ukraini: analitychna dopovid [About the state of civil society in Ukraine]. NISD. [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine. Main Department of Statistics in Zakarpatska oblast (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Pokaznyky Edynoho derzhavnoho reestru pidpryemsts i orhanizatsii Ukrainy [Indicators of United State Registry of the Companies and Organizations of Ukraine]. http://www.uz.ukrstat.gov.ua/edrpou/edrpou2014.html [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine. Main Department of Statistics in Lvivska oblast (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Pokaznyky Edynoho derzhavnoho reestru pidpryemsts i orhanizatsii Ukrainy [Indicators of United State Registry of the Companies and Organizations of Ukraine]. http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/edrpoy/data_e4.php?year=2014&id_parent=16&ozn_sub=2&ozn_li=4&ind_page=edr&pg=141 [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine. Main Department of Statistics in Ivano-Frankivsk oblast. (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Pokaznyky Edynoho derzhavnoho reestru pidpryemsts i orhanizatsii Ukrainy [Indicators of United State Registry of the Companies and Organizations of Ukraine]. http://www.ifstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine. Main Department of Statistics in Chernivtsi oblast. (2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Pokaznyky Edynoho derzhavnoho reestru pidpryemsts i orhanizatsii Ukrainy [Indicators of United State Registry of the Companies and Organizations of Ukraine]. http://www.cv.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine (2015). Diialnist hromadskykh obednan v Ukraini u 2014 rotsi [Activity of civil assosiations in Ukraine in 2014]. Statistical bulletin. https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_go_bl.htm [in Ukrainian]

Corestone Group and GfK Ukraine (2018). Doslidzhennia blahodiinykh orhanizatsii ta uchasti naselennia u blahodiinykh i volonterskykh proektakh [Study of charitable organizations and people’s participation in charitable and voluntary projects]. https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/2018/2018-news/Charity_report_2017_Zagoriy_Foundation.pdf [in Ukrainian]

Palyvoda, L., Kuprii, N., & Bikla, O. (2018). Stan ta dynamika rozvytku orhanizatsii hromadianskoho suspilstva Ukrainy 2002-2018 roky: Zvit za danymy doslidzhennia [State and Dynamic of Civil Society Development in Ukraine 2002-2013. Report on the study results]. Tvorchyi tsentr TTsK. [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine (2017). Diialnist hromadskykh obednan v Ukraini u 2016 rotsi [Activity of civil assosiations in Ukraine in 2016]. Statistical bulletin. https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_go_bl.htm [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine (2018). Diialnist hromadskykh orhanizatsii v Ukraini u 2017 rotsi [Activity of civil organizations in Ukraine in 2017]. Statistical bulletin. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publpolit_u.htm [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті