ЗАСОБИ І СЕРВІСИ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ВІДКРИТОЇ НАУКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ЛІЦЕЇВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.225-230

Ключові слова:

хмаро орієнтовані системи; професійний розвиток вчителя; ліцей; сервіси; ІКТ в освіті.

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі використанню засобів і сервісів хмаро орієнтованих систем для професійного розвитку вчителів ліцеїв, як нового типу закладу загальної середньої освіти та ефективного їхнього використання для забезпечення якості профільної освіти. Мета статті полягає в обґрунтуванні вибору засобів і сервісів хмаро орієнтованих систем відкритої науки для професійного розвитку вчителів ліцеїв. За допомогою таких методів дослідження як аналіз, узагальнення, систематизація наукових та науково-методичних джерел з проблеми дослідження, аналіз хмаро орієнтованих засобів та сервісів визначено напрями професійного розвитку вчителя ліцеїв. Автором запропоновано здійснювати добір засобів і сервісів за категоріями, що охоплюють весь спектр освітньої діяльності вчителя та використовувати інноваційні підходи та технології такі, як сервіси хмари відкритої науки та системи комп’ютерного моделювання.

Біографія автора

Svitlana Lytvynova , НАПН України

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання

Посилання

Список використаної літератури

Про повну загальну середню освіту. Закон від 13.07.2020. № 764-IX. Відомості Верховної Ради. 2020. № 31. ст.226. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення: 11.02.2021)

Гришина Ю. В. «Университетский лицей» как интегративная модель довузовского образования в опорном университете. Интеграция образования. 2017. № 2 (21). С.230−246.

Abirov D. Content system of the lyceum and gymnasium educational program. Bulletin of the Karaganda University. Pedagogy series. 2020. № 100. Pp.55 62. DOI: https://doi.org/10.31489/2020Ped4/55-62.

Биков В. Ю., Жук Ю. О. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. 2003. № 1 (5). С.64−76.

Кузьменко А.В. Передумови впровадження системи Moodle в технічному ліцеї. Інформаційні технології і засоби навчання, 2016. № 3 (53). С.120.

Кучерук О. А., Магдич Т. П. Використання електронних освітніх ресурсів для формування громадянської компетентності учнів ліцею на уроках української мови. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. № 1 (75). С.56−75.

Рассовицька М. В., Стрюк А. М. Система хмаро орієнтованих засобів навчання інформатичних дисциплін студентів інженерних спеціальностей. Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education. 2017. Vol. 2168. Pp. 20−26.

Бучинська Д.Л. Використання хмаро орієнтованих технологій для вдосконалення професійної діяльності викладача. Відкрите освітнє е середовище сучасного університету. 2016. № 2. С.120−126.

Закомірний І. М. Підготовка вчителів вечірніх навчальних закладів до роботи з хмаро орієнтованими технологіями. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2016. № 9 (52). C.38−40.

Шевченко Л. М. Методи професійного навчання із застосуванням хмарних технологій. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2017. Вип. 1 (33). С.221−230.

Про освіту. Закон від 18.12.2018 № 2657-VIII. Відомості Верховної Ради, 2017. № 38-39. ст.380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 11.02.2021)

Результати онлайн-опитування «Потреби учителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину»: збірник матеріалів / за заг. ред. Іванюк І.В., Овчарук О.В. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 61 с.

Argo Data Management Team. Argo user’s manual V3.4. 2021. DOI: https://doi.org/10.13155/29825

Комп’ютерне моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів: монографія / В.Ю.Биков, С.Г.Литвинова, О.Ю.Буров, О.В.Слободяник, О.П.Пінчук, О.М.Соколюк, Н.П.Дементієвська, О.О.Гриб’юк, Ю.М.Богачков, П.С.Ухань / за наук. ред. С.Г.Литвинової. Київ: Педагогічна думка, 2020. 213 с.

Методика використання комп’ютерного моделювання для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів: методичні рекомендації / С.Г.Литвинова, Н.П.Дементієвська, О.В.Слободяник, О.М.Соколюк, О.П.Пінчук., О.О.Гриб’юк / за наук. ред. С.Г.Литвинової. Київ: Педагогічна думка, 2020. 76 с.

Литвинова С. Г., Буров О. Ю. Семеріков С. О. Концептуальні підходи до використанням засобів доповненої реальності в освітньому процесі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2020. Вип. 55. С.46-62.

Литвинова С.Г. Етапи, методологічні підходи та принципи розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу. Комп'ютер у школі та сім'ї. 2014. № 116 (4). С. 5−11.

References

Pro Povnu Zagalnu Serednyu Osvitu. Zakon vid 13.07.2020. № 764-IX. [On complete general secondary education Law of 13.07.2020. № 764-IX]. Information of the Verkhovna Rada. 2020. № 31. Article 226. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. [in Ukrainian].

Hryshyna, Yu.V. (2017). «Unyversytetskyi lytsei» kak yntehratyvnaia model dovuzovskoho obrazovanyia v opornom unyversytete [«University Lyceum» as an integrative model of pre-university education at a flagship university]. Integration of education, 2 (21), 230-246. [in Russian].

Abirov, D. (2020). Content system of the lyceum and gymnasium educational program. Bulletin of the Karaganda University. Pedagogy series, 100, 55−62. https://doi.org/10.31489/2020Ped4/55-62.

Bykov, V.Yu., & Zhuk, Yu.O. (2003). Teoretyko-metodolohichni zasady modeliuvannia navchalnoho seredovyshcha suchasnykh pedahohichnykh system [Theoretical and methodological principles of modeling the learning environment of modern pedagogical systems]. Problems and prospects of formation of the national humanitarian and technical elite, 1 (5), 64−76. [in Ukrainian].

Kuzmenko, A. V. (2016). Peredumovy vprovadzhennia systemy Moodle v tekhnichnomu litsei [Prerequisites for the implementation of the Moodle system in the technical lyceum]. Information technologies and learning tools, 3 (53), 120. [in Ukrainian].

Kucheruk, O.A., & Mahdych, T.P. (2020).Vykorystannia elektronnykh osvitnikh resursiv dlia formuvannia hromadianskoi kompetentnosti uchniv litseiu na urokakh ukrainskoi movy [The use of electronic educational resources for the formation of civic competence of lyceum students in Ukrainian language lessons]. Information technologies and learning tools, 1 (75), 56−75. [in Ukrainian].

Rassovytska, M.V., & Striuk, A.M. (2017). Systema khmaro oriientovanykh zasobiv navchannia informatychnykh dystsyplin studentiv inzhenernykh spetsialnostei [The system of cloud-oriented means of teaching computer science disciplines to engineering students]. Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education, 2168, 20−26. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2168/paper4.pdf. [in Ukrainian].

Buchynska, D.L. (2016). Vykorystannia khmarooriientovanykh tekhnolohii dlia udoskonalennia profesiinoi diialnosti vykladacha [The use of cloud-based technologies to improve the professional activities of the teacher]. Open educational e environment of a modern university, 2, 120−126. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/57/77. [in Ukrainian].

Zakomirnyi, I.M. (2016). Pidhotovka vchyteliv vechirnikh navchalnykh zakladiv do roboty z khmaro oriientovanymy tekhnolohiiamy [Training teachers of evening schools to work with cloud-based technologies]. Education and development of a gifted personality, 9 (52), 38-40. URL: http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2016/9/10.pdf. [ in Ukrainian].

Shevchenko, L.M. (2017). Metody profesiinoho navchannia iz zastosuvanniam khmarnykh tekhnolohii [Methods of professional training with the use of cloud technologies.]. Bulletin of Hlukhiv National Pedagogical University named after Oleksandr Dovzhenko, 1 (33), 221−230. [in Ukrainian].

Pro osvitu. Zakon vid 18.12.2018 № 2657-VIII. [About education. Law of 18.12.2018 № 2657-VIII]. Information of the Verkhovna Rada, 2017. 38-39. Article 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Ivaniuk, I.V., & Ovcharuk, O.V. (Eds.). (2020). Rezultaty onlain-opytuvannia «Potreby uchyteliv u pidvyshchenni fakhovoho rivnia z pytan vykorystannia tsyfrovykh zasobiv ta IKT v umovakh karantynu» [Results of the online survey «Teachers' needs to improve their professional skills in the use of digital tools and ICT in quarantine»]. Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. [in Ukrainian].

Argo Data Management Team (2021). Argo user’s manual V3.4. https://doi.org/10.13155/29825

Bykov, V.Yu., Lytvynova, S.H., & Burov, O.Yu. (Eds.). (2020). Komp’iuterne modeliuvannia piznavalnykh zavdan dlia formuvannia kompetentnostei uchniv z pryrodnycho-matematychnykh predmetiv [Computer modeling of cognitive tasks for the formation of students' competencies in natural and mathematical subjects]. Pedahohichna dumka. [in Ukrainian].

Lytvynova, S.H., Dementiievska, N.P., & Slobodianyk, O.V. (Eds.). (2020). Metodyka vykorystannia komp’iuternoho modeliuvannia dlia formuvannia kompetentnostei uchniv z pryrodnycho-matematychnykh predmetiv [Methods of using computer modeling for the formation of students' competencies in science and mathematics]. Pedahohichna dumka. [in Ukrainian].

Lytvynova, S.H., Burov, O.Yu., & Semerikov, S.O. (2020). Kontseptualni pidkhody do vykorystanniam zasobiv dopovnenoi realnosti v osvitnomu protsesi [Conceptual approaches to the use of augmented reality in the educational process.]. Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems, 55, 46−62. [in Ukrainian].

Lytvynova, S.H. (2014). Etapy, metodolohichni pidkhody ta pryntsypy rozvytku khmaro oriientovanoho navchalnoho seredovyshcha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Stages, methodological approaches and principles of development of cloud-oriented educational environment of a secondary school]. Computer at school and family, 116 (4), 5−11. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті