ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІКИ ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ДИДАКТИКА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.423-426

Ключові слова:

педагогіка; дидактика; методика викладання; викладач педагогіки.

Анотація

Важливою умовою реформування педагогічної освіти є підготовка висококваліфікованих викладачів закладів вищої освіти, які здатні втілити програмні завдання та реалізувати вимоги професійних, галузевих стандартів та освітніх програм в освітньому процесі закладів педагогічної освіти. Мета дослідження – узагальнити особливості підготовки майбутніх викладачів педагогіки до викладання курсу «Дидактика» в системі професійної освіти майбутніх учителів початкової школи. Методи дослідження: метод теоретичного аналізу нормативних освітніх документів та навчально-методичної літератури з питань методики викладання педагогіки у закладах вищої педагогічної освіти; методи узагальнення, систематизації для формулювання висновків наукового дослідження. Більшість освітніх програм підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем за педагогічними спеціальностями передбачають присвоєння кваліфікації «викладач педагогіки», що вимагає його ґрунтовної теоретико-методичної та практичної підготовки до викладання педагогічних дисциплін. Тому важливим у цьому контексті є вивчення методики викладання розділу педагогіки «Дидактика», що включає ознайомлення майбутніх викладачів педагогіки з основними цілями та завданнями курсу, його структурою, особливостями побудови робочої програми з дисципліни, переліком розділів і тем, рекомендованих до вивчення майбутніми вчителями початкової школи; оволодіння найбільш раціональними формами та методами організації аудиторної та позааудиторної роботи студентів, особливостями здійснення діагностики результатів навчальних досягнень з курсу «Дидактика».

Біографія автора

Oktaviia Fizeshi , Мукачівський державний університет

доктор педагогічних наук, професор

професор кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту

Посилання

Список використаної літератури

Дубасенюк О.А., Антонова О.Є. Методика викладання педагогіки. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. 327 p.

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 р. № 2736. URL: https://www.me.gov.ua/ /Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv (дата звернення: 10.04.2021 р.).

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. К., 2021. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (дата звернення: 10.04.2021 р.).

Концепція розвитку педагогічної освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5b7/bb2/dcc/5b7bb2dcc424a809787929.pdf. (дата звернення: 10.04.2021 р.).

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Мукачево: Мукачівський державний університет, 2017. URL: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/01-Освіта_ Педагогіка_013-Початкова-освіта.pdf (дата звернення: 03.04.2021 р.)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 013 »Початкова освіта» галузі знань 01 »Освіта/Педагогіка». Мукачево: Мукачівський державний університет, 2017. URL: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/01-Освіта _Педагогіка_013-Початкова-освіта.pdf (дата звернення: 03.04.2021 р.).

Про затвердження професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти»: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від23.03.2021 р. № 610. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/standarty/2021/03/25/Standart%20na%20hrupu%20profesiy_Vykladachi%20zakladiv%20vyshchoyi%20osvity_2503.pdf. (дата звернення: 09.04.2021 р.).

Дубасенюк О.А., Семенюк Т.В., Антонова О.Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності: монографія. Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. 193 с.

Fizeshi O. The Peculiarities of Preparation of Masters for Teaching of the Pedagogical Disciplines in the Institutions of Higher Pedagogical Education. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, Volume 12, Issue 4. P.103−117.

References

Dubasenyuk, O. A., & Antonova, O. Ye. (2012). Metodyka vykladannya pedahohiky [Methods of teaching pedagogy]. I.Franko Zhytomyr State University Publishing House. [in Ukrainian].

Profesiynyy standart za profesiyamy «Vchytel' pochatkovykh klasiv zakladu zahal'noyi seredn'oyi osvity», «Vchytel' zakladu zahal'noyi seredn'oyi osvity», «Vchytel' z pochatkovoyi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)»: Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta sil's'koho hospodarstva Ukrayiny vid 23.12.2020 r. № 2736 [Professional standard by professions «Primary school teacher of general secondary education», «Teacher of general secondary education», «Primary teacher (with a diploma of junior specialist)»: Order of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine dated 23.12.2020. № 2736]. https://www.me.gov.ua/ /Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv. [in Ukrainian].

Standart vyshchoyi osvity za spetsial'nistyu 013 Pochatkova osvita dlya pershoho (bakalavrs'koho) rivnya vyshchoyi osvity [Standard of higher education in specialty 013 Primary education for the first (bachelor) level of higher education]. (2021). https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti. [in Ukrainian].

Kontseptsiya rozvytku pedahohichnoyi osvity [The concept of development of pedagogical education]. https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/ 5b7/bb2/dcc/5b7bb2dcc424a809787929.pdf [in Ukrainian].

Osvitn'o-profesiyna prohrama pershoho (bakalavrs'koho) rivnya vyshchoyi osvity zi spetsial'nosti 013 «Pochatkova osvita» haluzi znan' 01 «Osvita/Pedahohika» [Educational-professional program of the first (bachelor) level of higher education in the specialty 013 «Primary education» in the field of knowledge 01 «Education / Pedagogy»]. (2017). Mukachevo: Mukachevo State University. https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/01-Освіта_Педагогіка_013-Початкова-освіта.pdf. [in Ukrainian].

Osvitn'o-profesiyna prohrama druhoho (mahisters'koho) rivnya vyshchoyi osvity zi spetsial'nosti 013 «Pochatkova osvita» haluzi znan' 01 «Osvita/Pedahohika» [Educational-professional program of the second (master) level of higher education in the specialty 013 «Primary education» in the field of knowledge 01 «Education / Pedagogy»]. (2017). Mukachevo: Mukachevo State University. https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/01-Освіта_Педагогіка_013-Початкова-освіта.pdf. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya profesiynoho standartu na hrupu profesiy «Vykladachi zakladiv vyshchoyi osvity»: Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta sil's'koho hospodarstva Ukrayiny vid 23.03.2021 r. № 610 [On approval of the professional standard for the group of professions «Teachers of higher education institutions»: Order of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine dated 23.03.2021 № 610]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/standarty/2021/03/25/Standart%20na%20hrupu%20profesiy_Vykladachi%20zakladiv%20vyshchoyi%20osvity_25.03.pdf. [in Ukrainian].

Dubasenyuk, O. A., Semenyuk, T. V., & Antonova O. Ye. (2003). Profesiyna pidhotovka maybutn'oho vchytelya do pedahohichnoyi diyal'nosti [Professional training of future teachers for teaching]. Zhytomyr. state ped. un-t. [in Ukrainian].

Fizeshi, O. (2020). The Peculiarities of Preparation of Masters for Teaching of the Pedagogical Disciplines in the Institutions of Higher Pedagogical Education. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12 (4), 103–117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті