ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗВО): ВИМОГА ЧАСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.256-259

Ключові слова:

інноваційний процес, заклад вищої освіти, освітній процес, інноваційний освітній процес.

Анотація

До переліку завдань сучасної вищої школи віднесено розкриття потенціалу всіх учасників педагогічного процесу, надання їм можливостей прояву творчих здібностей. Для реалізації заходів з управління інноваційною діяльністю вищих навчальних закладів необхідно чітко визначити перелік завдань, вирішення яких буде сприяти не тільки розвитку інноваційної діяльності, а й отриманню прибутку. Метою статті є загальна характеристика проблеми забезпечення ефективності інноваційного процесу в закладах вищої освіти шляхом реалізації доцільних управлінських дій. Дослідження ефективності реалізації управління інноваційним педагогічним процесом в закладах вищої освіти (ЗВО) передбачало використання низки методів наукового та емпіричного пізнання. Використання методу аналізу сучасного стану управління та функціонування інноваційного процесу у ЗВО дало змогу розкласти досліджуваний матеріал на одиниці, вивчити роздільні частини елементів. Своєю чергою застосування методу синтезу дозволило з'єднати окремі частини знання в ціле, що знайшло відображення у низці умов, що впливають на ефективність інноваційної діяльності у ЗВО. Організація та управління інноваційним процесом у вищій школі потребують кваліфікованих керівників-менеджерів та викладачів-реалізаторів. Вузівська система управління повинна бути здатною управляти не тільки фазою концептуального вирішення проблеми на основі результатів фундаментальних і пошукових наукових досліджень, отриманих патентів, а й повним інноваційним циклом: від ідеї до створення готового продукту, його тиражування та передачі на ринок.

Біографії авторів

Victoriia Savitska

кандидат педагогічних наук

старший викладач кафедри освітології і педагогіки

Західноукраїнський національний університет

м.Тернопіль, Україна

Iryna Bodnaruk

кандидат педагогічних наук

м.Тернопіль, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Бацула Н.В., Кривченко Г.Ю. Управління інноваційною діяльністю закладів загальної середньої освіти. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/22211/1/УПРАВЛІННЯ%20ІННОВАЦІЙНОЮ%20ДІЯЛЬНІСТЮ%20ЗАКЛАДІВ%20ЗАГАЛЬНОЇ%20СЕРЕДНЬОЇ%20ОСВІТИ.pdf (дата звернення: 10.03.2022 р.).

Бондар Д.В. Теоретичні засади інноваційних механізмів державного управління підготовкою управлінських кадрів в сфері вищої освіти: монографія. Харків: Оберіг, 2013. 144 с.

Домбровська С.М. Болонський процес, як один з напрямів державного реформування освіти. Европейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України»: зб.наук.пр./Нац.академія пед.наук України. Київ: Вид-во «Педагогічна преса». 2012. №3. С.124-126.

Надточій С.М. Формування готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в ззсо як педагогічна проблема: теоретичний огляд. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2021. № 1 (21). С.293−299.

Сидоренко В.В. Інноваційні напрями науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти. Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садком. 2016. № 7–8(48). С.22–29.

Сипченко Валерій, Климова Валентина Управління інноваційними процесами у закладах вищої освіти. Гуманізація навчально-виховного процесу. 2018. №. 4 (96). С. 139−154.

Старостіна А. О. Використання інтелектуальної власності науковців університету в рамках концепції відкритих інновацій: можливості і ризики для України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2013. Випуск 144. С. 47−51.

Ткаченко В.П. Інноваційна діяльність у закладах освіти. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С.44−46.

Bovill C., Cook-Sather A., Felten P., Millard L., Moore-Cherry N. Addressing potential challenges in co-creating learning and teaching: overcoming resistance, navigating institutional norms and ensuring inclusivity in student–staff partnerships. Higher Education. 2017. № 71 (2). Р.195−208.

Gast I., Schildkamp K., van der Veen J.T. Team-Based Professional Development Interventions in Higher Education: A Systematic Review. Review of Educational Research. 2017. № 87 (4). Р.736−767.

Koehler M.J., Mishra P., Kereluik, K., Shin T.S., Graham C.R. The technological pedagogical content knowledge framework. In Handbook of research on educational communications and technology. New York: Springer, 2016. Р.101-111.

Ridey N., Tolochko S. Methodology of expert assessment of the results ofcognition, programs and development plans. Collective monograph: Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine. 2017. Volume 3. Р.170–189.

Watty K., McKay J., Ngo L. Innovators or inhibitors? Accounting faculty resistance to new educational technologies in higher education. Journal of Accounting Education. 2016. № 36. Р.1−15.

Webster L., Whitworth A. Power and resistance in informed learning. Advances in Librarianship. 2019. № 46. P.115–131.

References

Batsula, N.V., & Kryvchenko, H.Yu. (2018) Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Management of innovation activities of general secondary education]. http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/22211/1/УПРАВЛІННЯ%20ІННОВАЦІЙНОЮ%20ДІЯЛЬНІСТЮ%20ЗАКЛАДІВ%20ЗАГАЛЬНОЇ%20СЕРЕДНЬОЇ%20ОСВІТИ.pdf [in Ukrainian].

Bondar, D.V. (2013). Teoretychni zasady innovatsiinykh mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia pidhotovkoiu upravlinskykh kadriv v sferi vyshchoi osvity [Theoretical principles of innovative mechanisms of public administration training of management personnel in the field of higher education]. Oberih. [in Ukrainian].

Dombrovska, S.M. (2012). Bolonskyi protses, yak odyn z napriamiv derzhavnoho reformuvannia osvity [Bologna process, as one of the directions of state reform of education]. Evropeiska intehratsiia vyshchoi osvity Ukrainy u konteksti Bolonskoho protsesu, 3, 124−126. [in Ukrainian].

Nadtochii, S.M. (2021). Formuvannia hotovnosti uchasnykiv osvitnoi diialnosti do upravlinnia innovatsiinymy protsesamy v zzso yak pedahohichna problema: teoretychnyi ohliad [Formation of readiness of participants of educational activity to management of innovative processes in zsso as a pedagogical problem: theoretical review]. Visnyk universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky, 1 (21), 293−299. [in Ukrainian].

Sydorenko, V.V. (2016). Innovatsiini napriamy naukovo-metodychnoho suprovodu profesiinoho rozvytku pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Innovative directions of scientific and methodological support of professional development of teachers in the system of postgraduate education]. Informatsiinyi zbirnyk dlia dyrektora shkoly ta zaviduiuchoho dytiachym sadkom, 7–8(48), 22–29. [in Ukrainian].

Sypchenko, V., & Klymova, V. (2018). Upravlinnia innovatsiinymy protsesamy u zakladakh vyshchoi osvity [Management of innovation processes in higher education institutions]. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu, 4 (96), 139−154. [in Ukrainian].

Starostina, A.O. (2013). Vykorystannia intelektualnoi vlasnosti naukovtsiv universytetu v ramkakh kontseptsii vidkrytykh innovatsii: mozhlyvosti i ryzyky dlia Ukrainy [The use of intellectual property of university scientists in the concept of open innovation: opportunities and risks for Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika, 144, 47−51. [in Ukrainian].

Tkachenko, V.P. (2018). Innovatsiina diialnist u zakladakh osvity [Innovative activities in educational institutions]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 10, 44−46. [in Ukrainian].

Bovill, C., Cook-Sather, A., Felten, P., Millard, L., & Moore-Cherry, N. (2017). Addressing potential challenges in co-creating learning and teaching: overcoming resistance, navigating institutional norms and ensuring inclusivity in student–staff partnerships. Higher Education, 71 (2), 195−208.

Gast, I., Schildkamp, K., van der Veen, J.T. (2017). Team-Based Professional Development Interventions in Higher Education: A Systematic Review. Review of Educational Research, 87 (4), 736−767.

Koehler, M.J., Mishra, P., Kereluik, K., Shin, T.S., & Graham, C.R. (2016). The technological pedagogical content knowledge framework. Springer.

Ridey, N., & Tolochko, S. (2017). Methodology of expert assessment of the results ofcognition, programs and development plans. Collective monograph: Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine, 3, 170–189.

Watty, K., McKay, J., & Ngo, L. (2016). Innovators or inhibitors? Accounting faculty resistance to new educational technologies in higher education. Journal of Accounting Education, 36, 1−15.

Webster, L., & Whitworth, A. (2019). Power and resistance in informed learning. Advances in Librarianship, 46, 115–131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті