СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА КІБЕРБУЛІНГУ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.294-297

Ключові слова:

кібербулінг, соціальна профілактика, студентська молодь

Анотація

Проблема насильства у віртуальному просторі є дуже актуальною в Україні. Адже нестабільна ситуація в державі та відсутність належного покарання за кібербулінг та його профілактики спричиняє збільшення випадків цього явища. Метою статті є висвітлення проблеми кібербулінгу та визначення основних напрямів роботи соціального працівника з соціальної профілактики кібербулінгу серед студентської молоді. Для досягнення поставленої мети дослідження використано комплекс методів: аналіз соціально-педагогічної та психолого-педагогічної літератури, порівняння наукових джерел, які стали основою для визначення ступеня наукової розробки проблеми, систематизація з метою визначення та уточнення основних понять дослідження та наявних наукових підходів до вирішення означеної проблеми, узагальнення – для формулювання підсумкових положень та висновків. На основі теоретичного вивчення та емпіричного дослідження було розкрито основні напрямки соціальної профілактики кібербулінгу та розроблений проєкт «Соціальна профілактика кібербулінгу серед молоді в інтернет-просторі»

Біографія автора

Oksana Fushteі

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра психології та соціальної роботи

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

м.Вінниця, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Кіберпес: в Україні розробили чат-бот для боротьби з кібербулінгом.: веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/50-pidlitkiv-v-ukrayini-buli-zhertvami-ckuvan-v-interneti-prezentovano-chat-bot-kiberpes-dlya-dopomogi-u-borotbi-z-kiberbulingom (дата звернення: 15.03.2022).

Кочан І.М. Слова з компонентом кібер- у сучасній українській мові. Вісник Львівського університету: Серія філологічна. 2016. № 63. С.277−285.

Міхєєва О.Ю., Корнієнко М.М. Кібербулінг як соціально-педагогічна проблема. Молодий вчений. 2018 листопад №11(63). С.247−251.

Найдьонова Л.А. Кібербулінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини: методичні рекомендації. Київ: НАПНУ «Медіаосвіта на допомогу вчителю», 2011. 34 с.

Найдьонова Л.А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013, 244 с.

Пантєлєєва Н.М., Кабенгеле Г.Т. Кібербулінг як загроза психологічній і соціальній безпеці життєдіяльності особистості та суспільства. Фінансовий простір. 2018. №4(32). С.125−131.

Соціальна педагогіка: словник-довідник / за заг. ред. Т.Ф.Алєксєєнко. Вінниця : Планер, 2009. 542 с.

Теоретичні засади кібербулінгу в підлітковому середовищі: веб-сайт. URL: https://mydocx.ru/10-77317.html (дата звернення: 19.03.2022).

Фадєєва М.В. Структура психологічної готовності вчителя до надання психологічної допомоги дитині-жертві кібербулінгу. Проблеми сучасної педагогічної освіти: Сер.: Педагогіка і психологія: зб. ст. Ялта: РВВ КГУ, 2013. Вип. 39. Ч. 1. 316 с.

References

Kiberpes: v Ukrayini rozrobyly chat-bot dlya borotʹby z kiberbulinhom [Cyberpes: a chatbot has been developed in Ukraine to combat cyberbullying]. (n.d.). mon.gov.ua. https://mon.gov.ua/ua/news/50-pidlitkiv-v-ukrayini-buli-zhertvami-ckuvan-v-interneti-prezentovano-chat-bot-kiberpes-dlya-dopomogi-u-borotbi-z-kiberbulingom [in Ukrainian].

Kochan, I.M. (2016). Slova z komponentom kiber- u suchasniy ukrayinsʹkiy movi [Words with a cyber component in the modern Ukrainian language]. Visnyk LNU, 63, 277–285. [in Ukrainian].

Mikheeva, O.Y. & Kornienko, M.M. (2018) Kiberbulinh yak sotsialʹno-pedahohichna problema [Cyberbullying as a social-pedagogical problem]. Molodyy vchenyy - Young Scientist, 11, 247–251. [in Ukrainian].

Naydʹonova, L.A. (2011) Kiberbulinh abo ahresiya v interneti: sposoby rozpiznannya i zakhyst dytyny [Cyberbullying or aggression on the Internet: ways to recognize and protect the child]. NAPNU «Mediaosvita na dopomohu vchytelyu» [in Ukrainian].

Naydʹonova, L.A. (2013) Mediapsykholohiya: osnovy refleksyvnoho pidkhodu [Media psychology: basics of reflexive approach]. Imeks-LTD. [in Ukrainian].

Panteleeva, N.M. & Kabengele, G.T. (2018) Kiberbulinh yak zahroza psykholohichniy i sotsialʹniy bezpetsi zhyttyediyalʹnosti osobystosti ta suspilʹstva [Cyberbullying as a threat to the psychological and social security of the individual and society]. Finansovyy prostir - Financial space, 4 (32), 125−131. [in Ukrainian].

Alekseenko, T.F. (Eds.). (2009). Sotsialʹna pedahohika [Social pedagogy]. Planer [in Ukrainian].

Teoretychni zasady kiberbulinhu v pidlitkovomu seredovyshchi [Theoretical principles of cyberbullying in adolescence]. (n.d.). mydocx.ru. https://mydocx.ru/10-77317.html [in Ukrainian].

Fadeeva, M.V. (2013) Struktura psykholohichnoyi hotovnosti vchytelya do nadannya psykholohichnoyi dopomohy dytyni-zhertvi kiberbulinhu [The structure of the psychological readiness of the teacher to provide psychological assistance to the child victim of cyberbullying]. Problemy suchasnoyi pedahohichnoyi osvity - Problems of modern pedagogical education: Series: Pedagogy and psychology, 39, 316. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті