КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВОКАЛУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.13-16

Ключові слова:

компоненти, критерії, показники, рівні, етнокультурна компетентність, майбутні викладачі вокалу.

Анотація

У статті схарактеризовано поняття «критерій», «показник», «рівні». Виокремлено й описано критерії, показники та рівні сформованості етнокультурної компетентності (далі – ЕКК) майбутніх учителів музики й учителів музичного мистецтва. На підставі проаналізованих праць розроблено авторські компоненти, критерії, показники й рівні сформованості етнокультурної компетентності майбутнього викладача вокалу. Серед компонентів ЕКК майбутнього викладача вокалу диференційовано мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційний, рефлексивний. Виокремлено критерії та показники: для мотиваційно-ціннісного критерію показниками слугують зацікавленість культурою і музичним мистецтвом представників різних етносів, сформованість етнокультурних цінностей, сконцентрованих у музичному мистецтві; для етнокогнітивного критерію – рівень знань про етнокультурну компетентність майбутнього викладача вокалу, знання специфіки професійної діяльності в умовах етнокультурного середовища; для операційного критерію – готовність до виконання етнокультурних зразків музичного мистецтва та вміння застосовувати етнокультурні знання в процесі професійної діяльності майбутнього викладача вокалу в умовах етнокультурного середовища; для рефлексивного критерію – сформованість здатності особистості до рефлексії (самооцінювання) і сформованість та вияв особистісних якостей (толерантність, співпереживання, культура міжнаціонального спілкування). Розмежовано три рівні сформованості етнокультурної компетентності. Конструктивний (високий) рівень, для якого характерна творча особиста мотивація до професійної діяльності, готовність до засвоєння етнокультурних цінностей, сконцентрованих у музичному регіональному фольклорі та національному вокальному мистецтві, зумовлює формування етнокультурної свідомості здобувачів на базі засвоєної системи етнокультурних цінностей. Репродуктивний (середній) рівень засвідчує здатність формувати етнокультурні знання, уміння та навички як усвідомлену операційну установку щодо засвоєння етнокультурних цінностей. Елементарний (низький) рівень фіксують у разі наявних елементарних умінь засвоювати зазначені цінності, що виявляється в контексті типового виконання програмних вимог вокальної підготовки.

Біографії авторів

Tamara Bondar, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту

Vitalii Simonian, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Посилання

Список використаної літератури

Гончаренко С.У. Про критерії оцінювання педагогічних досліджень. Шлях освіти. 2004. №1. С.2–6.

Козак Л.В. Критерії готовності майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності. Педагогіка. 2013. С. 76–89.

Курило В. Моделювання системи критеріїв оцінки розвитку освіти в регіоні. Педагогіка і психологія. 1999. № 2. С. 35–39.

Курлянд З.Н. Професійна усталеність вчителя. Основа його педагогічної майстерності: учбовий посібник. Одеса: б.в., 1995. 160 c.

Лу Л. Методика формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічних університетах України і Китаю: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2014. 23 с.

Мороз-Рекотова Л. Критерії, показники та рівні сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 7 (91). С. 243–254.

Словник іншомовних слів / за ред. акад. О.С.Мельничука. Київ: Головна редакція УРЕ, 1985. 865 с.

Соляр Л. В. Критерії та показники сформованості етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 18. Т. 2. С. 98–101.

Цзяюй С. Методичні засади етнокультурної підготовки майбутніх учителів музики у процесі фахового навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 НПУ ім. М. Драгоманова. Київ, 2017. 23 с.

Чжан Їн. Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України: дис. … канд. пед. наук: 01 Освіта/Педагогіка / СумДПУ ім. А. Макаренка. Суми, 2020. 262 с.

References

Honcharenko, S.U. (2004). Pro kriterii otsiniuvannia pedohohichnykh doslidzhen [On the criteria for evaluating pedagogical research]. Shliakh osvity, 1, 2–6. (in Ukrainian).

Kozak, L.V. (2013). Kryterii hotovnosti maibutnikh vykladachiv doshkolnoi pedahohiky i psykholohii do innovatsiinoi profesiinoi diialnosti [Criteria for readiness of future teachers of preschool pedagogy and psychology for innovative professional activity]. Pedahohika, 76–89. (in Ukrainian).

Kurylo, V. (1994) Modeliuvannia systemy kryteriiv otsinky rozvytku osvity v rehioni [Modeling the system of criteria for evaluating the development of education in the region]. Pedahohika i psykholohiia, 2, 35–39 (in Ukrainian).

Kurliand, Z. N. (1995). Profesiina ustanovlenist vchytelia. Osnova yoho pedahohichnoi maisternosti [Teacher professional stability. The basis of pedagogical skill]. B.v. (in Ukrainian).

Lu, L. (2014). Metodyka formuvannia etnokulturnoi kompetentonsti maibutnokh uchyteliv muzyky v pehohichnykh universytetakh Ukrainy i Kytaiu [Methodology of formation of ethnocultural competence of future music teachers in pedagogical universities of Ukraine and China]. Extended thesis of doctoral dissertation. Kyiv. M.P.Drahomanov National Pedagogical University. (in Ukrainian).

Moroz-Rekotova, L. (2019). Kryterii, pokaznyky ta rivni sformovanosti profesiino-komunikatyvnoi kultury maibutnikh vykhovateliv zakladiv doshkilnoi osvity [Criteria, indicators and levels of formation of professional and communicative culture of future teachers of preschool education institutions]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 7 (91), 243–254. (in Ukrainian).

Melnychuk, O.S. (Ed.). (1985). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. URE. (in Ukrainian).

Soliar, L. V. (2019). Kryterii ta pokaznyky sformovanosti etnokulturnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva [Criteria and indicators of the formation of ethno-cultural competence of future music teachers]. Innovatsiina pedahohika, 18 (2), 98–101. (in Ukrainian).

Tsiaiui, S. (2017). Metodychni zasady etnokulturnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzyky u protsesi fakhovoho navchannia [Methodical principles of ethnocultural training of future music teachers in the process of professional training]. Extended thesis of candidte dissertation. Kyiv, M.P.Drahomanov National Pedagogical University. (in Ukrainian).

Zhan, Yin. (2020). Formuvannia etnokulturnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzyky i khoreohrafii z KNR u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Formation of ethnocultural competence of future teachers of music and choreography from the People's Republic of China in higher pedagogical educational institutions of Ukraine]. Unpublished candidate dissertation. Sumy, A. S. Makarenko Sumy Pedagogical University. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Bondar, T., & Simonian, V. (2023). КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВОКАЛУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 13–16. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.13-16

Номер

Розділ

Статті