ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ПРОЕКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ-ФІЛОЛОГАМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.34-39

Ключові слова:

науково-дослідна діяльність, метод проектів, міжкультурна комунікація, викладання японської мови та літератури, штучний інтелект.

Анотація

Актуальність досліджуваної теми визначається кількома чинниками, які впливають на сучасну освіту загалом, і на мовну підготовку студентів, зокрема. Це впровадження методу науково-дослідного проекту з використанням штучного інтелекту для викладання японської мови студентам-філологам, яке визначається кількома ключовими чинниками, що впливають на сучасну освіту та мовну підготовку студентів. Швидкі темпи розвитку ІКТ і штучного інтелекту потребують знань японської мови, що надає молоді можливості для міжнародної співпраці, академічної мобільності та підвищує їхній потенціал на ринку праці, тому є актуальним і важливим для вивчення іноземної мови, зокрема такої складної як японська мова, яка вимагає від студентів докласти чимало зусиль. У статті пропонується окремі методи, зокрема метод проектів із використанням штучного інтелекту для поєднання академічних досліджень та практичного досвіду, створюючи, таким чином, інноваційний підхід до вивчення японської мови та формування міжкультурних компетенцій здобувачів освіти. Це відповідає потребам сучасного світу та сприяє професійному та культурному розвитку студентів-філологів. Метою статті є обґрунтування використання методу науково-дослідного проекту з використанням штучного інтелекту для викладання японської мови студентам-філологам. У результаті дослідження зроблений висновок, що науково-дослідні проекти, спрямовані на використання штучного інтелекту при викладанні японської мови та літератури, мають перспективи. Вони можуть бути відповіддю і вирішенням проблем, які існують у освітньому процесі та повʼязані з викладанням іноземних мов та літератур відповідних регіонів. У майбутньому перспективим є створення методичної системи впровадження методу проекту з використанням ШІ з подальшою перевіркою результативності такого методу при вивченні японської мови  та літератури у закладах вищої освіти.

Біографії авторів

Olena Gayevska, кафедра мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, Україна

кандидат філологічних наук, доцент

Dmytro Shvidkiy, кафедра мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

магістр

Посилання

Список використаної літератури

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, 2021. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF

Juangsih J., Emzir E., Rasyid Y. The needs analysis of four primary language skills in developing Japanese teaching materials for tourism purposes. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra.2021. Vol.20, No.2. P.185-196.

Педагогічна майстерність: Підручник за ред. І.А.Зязюна. 2-ге вид. допов. і переробл. Київ: Вища школа, 2004. 422 с.

Коваленко В.О. Педагогічні ідеї Дж.Дьюї та їх вплив на педагогічну теорію й практику в Україні: автореф. дис. … на здобуття ступеню канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». К., 2000. 19 с.

Арванітопуло Е.Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Е.Г.Арванітопуло. К., 2006. 289 с.

Бігич О.Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02. К., 2005. 485 c.

Дубко І.В. Метод проектів у навчанні учнів основної школи письма німецькою мовою після англійської: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. К., 2012. 284 с.

Карташова Л.А. Особистісно-орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. К., 2004. 233 с.

Кіршова О.В. Методика підготовки магістрантів створювати професійно орієнтовані проекти на основі німецькомовних текстів: автореф. дис. … на здобуття ступеню канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови». К., 2008. 26 с.

Стиркіна Ю.С. Дидактичні засади підготовки майбутніх учителів іноземної мови до викладання інтегрованих курсів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». К., 2002. 22 с.

Beckett G., Slater T. The Project Framework: A tool for language, content, and skills integration. ELT Journal. 2005. № 59 (2). Р.108‒116.

Bülent A., Stoller F.Maximizing the benefits of project work in foreign language classrooms. English Teaching Forum. 2005. Vol. 43. № 2. P.10‒21.

Finch A. Peer assessed performance projects: a new perspective onfreshman English. Foreign Languages Education. 2007. Vol.14. № 3. P.21‒47.

Gruber T. Using the language: A proposed project-based learning curriculum for secondary- and university-level language acquisition classrooms. Texas: Honors College, Texas State University, 2023. 32 р.

He J. An Exploratory study on the application of artificial intelligence technology in the teaching of Japanese language in university. 2nd International Conference on Information Science and Education (ICISE-IE). China: Chongqing, 2021. Р.1454‒1457.

Best Machine Translation Software in 2023. Software Testing Help. 2023. URL: https://www.softwaretestinghelp.com/best-machine-translation-software/#:~:text=List%20of%20the%20Best%20Machine%20Translation%20Software%201,and%20more.%20...%204%20%234%29%20Amazon%20Translate%20.

Гаєвська О.В. Міжкультурна комунікація: теорія та практика. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2021. 84 с.

References

Derzhavnyy standart bazovoyi i povnoyi zahalʹnoyi serednʹoyi osvity, zatverdzhenyy postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23.11.2011 № 1392 (2021) [State Standard for Basic and Complete General Secondary Education, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on November 23, 2011, No.1392]. https://doi.org/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF. (in Ukrainian)

Juangsih, J., Emzir, E., & Rasyid Y. (2021). The needs analysis of four primary language skills in developing Japanese teaching materials for tourism purposes. Journal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 20 (2), 185–196.

Zyazyun, I.A. (Ed.). (2004). Pedahohichna maysternist [Pedagogical mastery]. 2nd ed. Vyshcha shkola. (in Ukrainian)

Kovalenko, V.O. (2000). Pedahohichni ideyi Dzhona Dyuyi ta yikh vplyv na pedahohichnu teoriyu y praktyku v Ukrayini [Pedagogical ideas of John Dewey and their influence on pedagogical theory and practice in Ukraine]. Extended abstract of doctoral dissertation. Kyiv, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy. (in Ukrainian)

Arvanitopulo, E.G. (2006). Proektna metodyka navchannya anhliysʹkoyi movy na starshomu stupeni litseyu [Project-Based teaching methodology of the English Language in a high school]. Unpublished doctoral dissertation. Kyiv, Kyiv National Linguistic University. (in Ukrainian)

Bihiсh, O.B. (2005). Teoretychni osnovy formuvannya metodychnoyi kompetentsiyi maybutnʹoho vchytelya inozemnoyi movy pochatkovoyi shkoly [Theoretical foundations of forming methodical competence of future elementary school foreign language teachers]. Unpublished doctoral dissertation. Kyiv, Kyiv National Linguistic University. (in Ukrainian)

Dubko, I.V. (2012). Metod proektiv u navchanni uchniv osnovnoyi shkoly pysʹma nimetsʹkoyu movoyu pislya anhliysʹkoyi [The project method in teaching elementary school students writing in English after learning the English language]: Unpublished doctoral dissertation. Kyiv, Kyiv National Linguistic University. (in Ukrainian)

Kartashova, L.A. (2004). Osobystisno-oriyentovana systema navchannya osnov informatsiynykh tekhnolohiy v protsesi pidhotovky maybutnikh vchyteliv inozemnykh mov [Personality-oriented information technology fundamentals learning system in the process of preparing future foreign language teachers]. Unpublished doctoral dissertation. Kyiv, M.P.Dragomanov National Pedagogical University. (in Ukrainian)

Kirshova, O.V. (2008). Metodyka pidhotovky mahistrantiv stvoryuvaty profesiyno oriyentovani proekty na osnovi nimetsʹkomovnykh tekstiv [Methodology of preparing masterʼs students to create professionally oriented projects based on German-language texts]. Extended abstract of doctoral dissertation. Kyiv, Kyiv National Linguistic University. (in Ukrainian)

Styrkina, Y.S. (2002). Dydaktychni zasady pidhotovky maybutnikh uchyteliv inozemnoyi movy do vykladannya intehrovanykh kursiv [Didactic principles of preparing future foreign language teachers for teaching integrated courses]. Extended abstract of doctoral dissertation. Kyiv, Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education, APS of Ukraine. (in Ukrainian)

Beckett, G., & Slater, T. (2005). The Project Framework: A tool for language, content, and skills integration. ELT Journal, 59 (2), 108‒116.

Bülent, A., & Stoller, F. (2005). Maximizing the benefits of project work in foreign language classrooms. English Teaching Forum, 43 (2), 10‒21.

Finch, A. (2007). Peer assessed performance projects: a new perspective on freshman English. Foreign Languages Education, 14 (3), 21‒47.

Gruber, T. (2023). Using the language: A proposed project-based learning curriculum for secondary- and university-level language acquisition classrooms. Honors College, Texas State University.

He, J. (2021). An exploratory study on the application of artificial intelligence technology in the teaching of Japanese language in university. Proceedings of the 2nd International Conference on Information Science and Education (ICISE-IE) (pp.1454‒1457). Chongqing.

Best Machine Translation Software in 2023 //Software Testing Help. (2023) https://doi.org/www.softwaretestinghelp.com/best-machine-translation-software/#:~:text=List%20of%20the%20Best%20Machine%20Translation%20Software%201,and%20more.%20...%204%20%234%29%20Amazon%20Translate%20 .

Gayevska, O.V. (2021). Mizhkulturna komunikatsiya: teoriya ta praktyka [Intercultural communication: theory and practice]. Kyiv University. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Gayevska, O., & Shvidkiy, D. (2023). ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ПРОЕКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ-ФІЛОЛОГАМ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 34–39. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.34-39

Номер

Розділ

Статті