ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИХ НАВИЧОК В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.40-43

Ключові слова:

соціально-емоційне навчання, соціально-емоційні компетенції, емоційний інтелект, Нова українська школа, учнівська молодь.

Анотація

Статтю присвячено сутності формування соціально-емоційного навчання у контексті розвитку емоційного інтелекту учнівської молоді в сучасній школі. Схарактеризовано виміри та рівні соціально-емоційного та етичного навчання. Обґрунтовано значення впровадження елементів соціально-емоційного та етичного навчання під час здобуття академічних знань учнів. Метою статті є теоретичне обґрунтування організаційно-змістових умов розвитку соціально-емоційних компетентностей в учнівської молоді, надати рекомендації з впровадження соціально-емоційного навчання для учнівської молоді. Для використання  вивчених завдань застосовувалися теоретичні методи дослідження, а саме аналіз психолого-педагогічних, соціологічних джерел, синтез, узагальнення, систематизація. В статті висвітлена наукова новизна дослідження а саме, обґрунтовано соціально-психологічні умови формування соціально-емоційних навичок учнівської молоді; уточнено зміст, структуру, виміри та рівні формування соціально-емоційних навичок учнівської молоді. Стаття містить список цінних навичок учнівської молоді, які позитивно сприятимуть формуванню соціально-емоційних компетенцій.

Біографії авторів

Leila Hasanova, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м.Умань, Україна

аспірантка

Oksana Kravchenko, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м.Умань, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Список використаної літератури

Дослідження соціально-емоційних навичок учнів: відповіді організаторів - Державна служба якості освіти України. Державна служба якості освіти України. URL: https://sqe.gov.ua/doslidzhennya-socialno-emociynikh-nav/ (дата звернення: 27.09.2023).

Міністерство освіти і науки України - У 26 школах почався пілот з впровадження програми розвитку м’яких навичок СЕЕН: соціально-емоційного та етичного навчання. Головна | Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/u-26-shkolah-pochavsya-pilot-z-vprovadzhennya-programi-rozvitku-myakih-navichok-seen-socialno-emocijnogo-ta-etichnogo-navchannya (дата звернення: 18.08.2023).

Вибрані матеріали міжнародної програми з формування мʼяких навичок СЕЕ¬навчання / За загальною редакцією О.Елькіна, О.Масалітіної, Я.Фюрста. Харків: Дім реклами, 2019. 60 с.

Що таке СЕЕН ‒ EdСamp Ukraine. EdСamp Ukraine ‒ Ми обʼєднуємо освітян і допомагаємо їм зростати. URL: https://www.edcamp.ua/seelukraine/shcho-take-seen (дата звернення: 18.07.2023).

Аналітичний огляд «Можливості для реалізації соціально-емоційного навчання в рамках реформи «Нова українська школа» / Л Гриневич та ін. Київ: Шкільний світ, 2021. 314 с.

Іванова Є.О. Розвиток і психодіагностика емоційного інтелекту в підлітковому віці., Актуальні проблеми соціології психології, педагогіки. 2014. Вип.1. С. 97–103.

References

Doslidzhennya sotsialʹno-emotsiynykh navychok uchniv: vidpovidi orhanizatoriv ‒ Derzhavna sluzhba yakosti osvity Ukrayiny. Derzhavna sluzhba yakosti osvity Ukrayiny [Study of social-emotional skills of students: answers of the organizers ‒ State Service of Education Quality of Ukraine. State Education Quality Service of Ukraine]. https://sqe.gov.ua/doslidzhennya-socialno-emociynikh-nav. (in Ukrainian).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny ‒ U 26 shkolakh pochavsya pilot z vprovadzhennya prohramy rozvytku myakykh navychok SEEN: sotsialno-emotsiynoho ta etychnoho navchannya [Ministry of Education and Science of Ukraine ‒ In 26 schools, a pilot program for the development of soft skills of SEEN: socio-emotional and ethical education has begun].https://mon.gov.ua/ua/news/u-26-shkolah-pochavsya-pilot-z-vprovadzhennya-programi-rozvitku-myakih-navichok-seen-socialno-emocijnogo-ta-etichnogo-navchannya. (in Ukrainian).

Elkina O., Masalitina O., & Furst Ya. (Eds.). (2019). Vybrani materialy mizhnarodnoyi prohramy z formuvannya myakykh navychok SEE¬navchannya [Selected materials of the international program on the formation of soft skills of SEE education]. Dim reklamy. (in Ukrainian).

Shcho take SEEN ‒ EdSamp Ukraine. EdSamp Ukraine ‒ My obyednuyemo osvityan i dopomahayemo yim zrostaty [What is SEEN ‒ EdSamp Ukraine. EdSamp Ukraine ‒ We unite educators and help them grow]. https://www.edcamp.ua/seelukraine/shcho-take-seen. (in Ukrainian).

Hrynevych, L. (2021). Analitychnyy ohlyad «Mozhlyvosti dlya realizatsiyi sotsialʹno-emotsiynoho navchannya v ramkakh reformy «Nova ukrayinska shkola» [Analytical review of «Possibilities for the implementation of socio-emotional education within the framework of the reform «New Ukrainian School»]. Shkilnyy svit. (in Ukrainian).

Ivanova, E. (2014). Rozvytok i psykhodiahnostyka emotsiynoho intelektu v pidlitkovomu vitsi [Development and psychodiagnosis of emotional intelligence in adolescenceї. Aktualʹni problemy sotsiolohiyi psykholohiyi, pedahohiky – Actual problems of sociology, psychology, pedagogy, 1, 97–103. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Hasanova, L., & Kravchenko, O. (2023). ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИХ НАВИЧОК В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 40–43. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.40-43

Номер

Розділ

Статті