ОЦІНКА, ДОБІР ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ЗАСАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.67-70

Ключові слова:

соціальний менеджер, професійні компетентності, соціальна організація, персонал.

Анотація

Актуальність статті зумовлена тим, що на теперішній час в соціальних організаціях бракує кваліфікованих управлінських кадрів – соціальних менеджерів. Стаття має на меті, з одного боку, обґрунтування доцільності оцінки, добору та розвитку персоналу соціальних організацій на засадах єдиної універсальної характеристики – професійної надійності працівників, а з іншого боку, визначення професійних компетентностей соціальних менеджерів, необхідних для ефективного здійснення трудової функції, пов’язаної з управлінням персоналом в цілому, а також з оцінкою, добором та розвитком персоналу, зокрема. Для проведення дослідження використовувались методи аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, систематизації. В статті обґрунтовано, що універсальною характеристикою, яка дозволяє не тільки прийняти однозначне рішення, але й уніфікувати саму процедуру добору персоналу є професійна надійність. На основі аналізу Професійного стандарту «Соціальний менеджер» в статті схарактеризовано професійні компетентності соціального менеджера в аспекті оцінки, добору та розвитку персоналу соціальних організацій. Доведено, що підготовка майбутніх соціальних менеджерів з урахуванням відповідного професійного стандарту забезпечує одночасно формування їхньої здатності до: проведення процедури діагностування персоналу на професійну надійність за описаною методикою; прийняття однозначного рішення щодо відповідності кандидатури вакантній посаді в соціальній організації; подальшого розвитку працівників залежно від стану прояву їхньої професійної надійності.

Біографії авторів

Viktoriia Korneshchuk, кафедра психології та соціальної роботи, Національний університет «Одеська політехніка», м.Одеса, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Iryna Matsenko, магістрантка за спеціальністю «Соціальна робота», Національний університет «Одеська політехніка», м.Одеса, Україна

головний спеціаліст відділу організаційної роботи та діловодства Управління організаційної роботи та зв’язків з громадськістю , Таїровська селищна рада Одеського району Одеської області;

Посилання

Список використаної літератури

Вакарюк Л. В., Гетьманцева Н. Д. . Управління персоналом: навч.-метод. пос. по вивченню навчальної дисципліни для студентів ОР «Магістр» за спеціальністю 081 «Право». Чернівці: ЧНУ імені Ю. Федьковича, 2021. 84 с.

Корнещук В. В. Добір персоналу соціономічної сфери на засадах професійної надійності: матеріали Двадцятої міжнародної наук.-практ. конф. [«Актуальні дослідження в соціальній сфері»], (Одеса, 17 листопада 2022 р.). Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2022. C.46–48.

Корнещук В.В. Категорія надійності в теорії і практиці підготовки фахівців соціономічних професій: Монографія. Одеса: ВМВ, 2009. 309 с.

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в Україні «Про затвердження професійного стандарту «Соціальний менеджер»» від 10.02.2021 р. за № 261.

Тимошко Г. М. Менеджмент соціальної роботи: навч. пос. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. 308 с.

References

Vakariuk, L.V. (2021). Upravlinnia personalom. Navch.-metod. pos. po vyvchenniu navchalnoi dystsypliny dlia studentiv OR «Mahistr» za spetsialnistiu 081 «Pravo» [Personnel management: educational-methodical guide on the study of the academic course for the master degree students on the specialty 081 "Law"]. ChNU imeni Yu. Fedkovycha. (in Ukrainian).

Korneshchuk, V.V. (2022). Dobir personalu sotsionomichnoi sfery na zasadakh profesiinoi nadiinosti [Selection of personnel in the socionomic sphere on the basis of professional reliability]. Aktualni doslidzhennia v sotsialnii sferi» – Materialy Dvadtsiatoi mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. konferentsii (pp.46-48). (in Ukrainian).

Korneshchuk, V.V. (2009). Katehoriia nadiinosti v teorii i praktytsi pidhotovky fakhivtsiv sotsionomichnykh profesiivv [Reliability category in the theory and practice of training specialists in socionomic professions]. VMV, 2009. (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva v Ukraini «Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu «Sotsialnyi menedzher»» vid 10.02.2021 r. za № 261. [Order of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture in Ukraine "On Approval of the Professional Standard "Social Manager"" dated February 10, 2021, No. 261.]

Tymoshko, H.M. (2011). Menedzhment sotsialnoi roboty [Social work management]. Lysenko. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Korneshchuk, V., & Matsenko, I. (2023). ОЦІНКА, ДОБІР ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ЗАСАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 67–70. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.67-70

Номер

Розділ

Статті