ІМЕРСИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.76-82

Ключові слова:

імерсивне середовище навчання, імерсивний досвід, традиційне середовище навчання, дистанційне навчання, порівняльний аналіз, ІКТ в освіті, ЗЗСО.

Анотація

Мета статті: порівняльний аналіз традиційного, імерсивного середовищ навчання та дистанційного навчання. Обґрунтовано основні складники імерсивного середовища навчання: віртуальна реальність, доповнена реальність, змішана реальність 360-градусне відео, багатокористувацькі ігри, інтерактивні симуляції. Для порівняння традиційного, імерсивного середовища навчання та дистанційного навчання було обрано одинадцять характеристик: особливості фізичного середовища, роль вчителя, роль учня, переваги, недоліки, технології, досвід, засвоєння знань, мотивація, особливості захоплення/занурення, доступність, глибина занурення в навчання. Виокремлено загальні проблеми використання імерсивного середовища навчання, зокрема: дискомфорт, неточності у відстеженні об’єктів, труднощах у використанні обладнання. Обґрунтовано фактори, що перешкоджають ефективному впровадженню імерсивного навчання в освітню практику, а саме: складність змісту природничо-математичних предметів та абстрактність теоретичного матеріалу, обмежена кількість годин на вивчення тем і закріплення навичок та формування компетентностей, довготривалий період дистанційного та змішаного навчання, що став результатом сучасних освітніх викликів. Подальшого дослідження потребує обґрунтування цифрового впливу на освітній процес в закладах загальної середньої освіти, обґрунтування поняття імерсивного навчання, принципів та підходів занурення в навчання, етапів занурення, форм і методів реалізації занурення.

Біографія автора

Svitlana Lytvynova, НАПН України, м.Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту цифровізації освіти

Посилання

Список використаної літератури

Пінчук О.П., Литвинова С.Г., Буров О.Ю. Синтетичне навчальне середовище–крок до нової освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 2017. Том 60, №4. С.28-45.

Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. Cambridge University Press. URL: https://dictionary.cambridge.org

Кремень В., Биков В. Ляшенко О., Литвинова С., Луговий В., Мальований Ю., Пінчук О., Топузов О. Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи. Науково-аналітична доповідь. Київ, 2022. 96 с.

Давидюк М., Пащенко О. Імерсивне освітнє середовище: принципи побудови і практики успішної реалізації. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 2021. Вип. 59. С.98‒105.

Соколюк О.М. Імерсивність в сучасних освітніх середовищах. Імерсивні технології в освіті: матеріали І науково-практичної конференції / уп.: Н.Сороко, О.Пінчук, С.Литвинова. Київ: ІІТЗН НАПН України, 2021. С.143‒148.

Гарань Н.С. Імерсивне освітнє середовище у навчальному процесі магістратури педагогічного університету. «Імерсивні технології в освіті»: збірник матеріалів І Науковопрактичної конференції з міжнародною участю. / упоряд.: Н.В.Сороко, О.П.Пінчук, С.Г.Литвинова. Київ: ІІТЗН НАПН України, 2021. С. 65-67.

Beck D., Morgado L., O'Shea P. Educational Practices and Strategies with Immersive Learning Environments: Mapping of Reviews for using the Metaverse. IEEE Transactions on Learning Technologies. 2023. Feb. P.1‒23

Мінтій І., Соловйов В. Доповнена реальність: український сучасний бізнес та освіта майбутнього. Освітній вимір. 2018. Вип.51. С.290‒296.

Литвинова С.Г. Організація дистанційної форми навчання в закладах загальної середньої освіти в період пандемії COVІD-19. Нова педагогічна думка, 2020. № 3 (103). С.55‒61.

References

Pinchuk, O.P., Lytvynova, S.H., & Burov, O.Yu. (2017). Syntetychne navchalne seredovyshche–krok do novoi osvity [Synthetic learning environment – step to new education]. Information technologies and learning tools, 60(4), 28-45.

Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. Cambridge University Press. https://dictionary.cambridge.org

Kremeny, V., Bykov, V., Liashenko, O., Lytvynova, S., Luhovyi, V., Malovanyi, Yu., Pinchuk, O., & Topuzov, O. (2022). Naukovo-metodychne zabezpechennya tsyfrovizatsiyi osvity Ukrayiny: stan, problemy, perspektyvy. Naukovo-analitychna dopovid [Scientific-methodical support for education digitalization in Ukraine: state, problems, prospects. Scientific-analytical report]. Кyiv. (in Ukrainian)

Davydiuk, M., & Pashchenko, O. (2021). Imersyvne osvitnie seredovyshche: pryntsypy pobudovy i praktyky uspishnoi realizatsii [Immersive educational environment: principles of construction and practice of successful implementation]. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 59, 98‒105. (in Ukrainian)

Sokoliuk О. М. (2021). Imersyvnist v suchasnykh osvitnikh seredovyshchakh [Imersivity in modern educational environments]. Immersive technologies in education ‒ Proceedings of the Іst Scientific-practical Conference (pp.143-148). Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine. (in Ukrainian)

Haran N. S. (2021). Imersyvne osvitnie seredovyshche u navchalnomu protsesi mahistratury pedahohichnoho universytetu [Immersive educational environment in the educational process of master's degree of pedagogical university]. Immersive technologies in education ‒ Proceedings of the Іst Scientific-practical Conference (pp.65‒67). Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine. (in Ukrainian)

Beck, D., Morgado, L., & O'Shea, P. (2023). Educational Practices and Strategies with Immersive Learning Environments: Mapping of Reviews for using the Metaverse. IEEE Transactions on Learning Technologies, Feb, 1‒23.

Mintii, I., & Soloviov, V. (2018). Dopovnena real'nist': ukrayins'kyy suchasnyy biznes ta osvita maybutn'oho [Augmented reality: Ukrainian modern business and future education]. Osvitniy vymir, 51, 290‒296. (in Ukrainian)

Lytvynova, S. H. (2020). Orhanizatsiya dystantsiynoyi formy navchannya v zakladakh zahal'noyi seredn'oyi osvity v period pandemiyi COVID-19 [Organization of distance learning in institutions of general secondary education during the pandemic COVID-19]. Nova pedahohichna dumka, 3 (103), 55-61. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Lytvynova, S. (2023). ІМЕРСИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 76–82. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.76-82

Номер

Розділ

Статті