ВИОКРЕМЛЕННЯ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.83-88

Ключові слова:

етап, маркер, маркування, професійна підготовка.

Анотація

Вагоме значення для рестроспекційного аналізу має розроблення періодизації, що прогнозує виокремлення етапів розвитку професійної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури. Метою дослідження є виконати теоретичний аналіз особливостей виокремлення етапів періодизації і маркерів, що засвідчують початок етапів розвитку професійної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури, з’ясувати їхню специфіку. Для студіювання порушеної проблеми застосовано методи аналізу, синтезу та узагальнення, що вможливили порівняльний аналіз підходів до виокремлення етапів й основних маркерів етапів розвитку професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури. Аналіз маркування етапів розвитку професійної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури засвідчує, що лише в поодиноких випадках дослідники чітко описують маркери для фіксації етапів (Т. Атрощенко, Т. Бондар, І. Гайдай, Л. Пасічник, О. Шквир). У більшості відрефлектованих праць відсутнє маркування диференційованих етапів. Виокремлені авторами маркери слугують для позначення етапу в межах розробленої періодизації. Критерієм для розмежування маркера є значущість його впливу на розвиток наступного етапу. Маркери засвідчують початок нового етапу розвитку та вможливлюють порівняння історичних змін у розвитку освіти. Результати дослідження показують, що об’єктивним маркером є нормативно-правова база, оскільки ухвалення законів сприяє розвитку нового етапу та прогнозує зміни у функціюванні вітчизняної освіти.

Біографія автора

Natalka Libak, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Посилання

Список використаної літератури

Кравчук В. М. Сутність та особливості періодизації функціонування прокуратури України. Держава і право. Юридичні і політичні науки. Київ: Ін-т держави і права НАН України. 2010. Вип. 48. С.95–101.

Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія. Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005. 404 с.

Гайдай І. О. Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю у вищих педагогічних навчальних закладах України (1956 р. – початок ХХІ ст.): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. Житомир, 2018. 342 с.

Кравчук Л. В. Нова періодизація шкільної іншомовної освіти: інший погляд на проблему. Становлення і розвиток педагогіки: зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. Херсон: «Молодий вчений», 2018. С.20–21.

Шквир О. Л. Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. Житомир, 2018. 572 с.

Пасічник Л. В. Підготовка вчителів української мови і літератури в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): досвід історико-педагогічної періодизації. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. 2018. № 12. С. 49–55.

Атрощенко Т. О., Бондар Т. І. Особливості становлення та розвитку початкової освіти в Україні: Закарпатський вимір. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2022. № 1. С.15–28.

Омельчук С. А. Етапи розвитку української лінгводидактики за часів незалежності України. Педагогічні науки. 2022. № 98. С.5–14.

Школа О. В. Критерії періодизації та основні періоди розвитку методичної думки з фізики в Україні. Педагогічні науки. 2002. Вип.4. С.44–50.

Дічек Н. П. До питання періодизації педагогічних феноменів. Педагогічні науки. 2005. Вип. 40. С.65–71.

Зашкільняк Л. О. Періодизація в історії. Київ: Наукова думка, 2011. Т. 8. С. 152.

Попова Т. Н. Теоретичні проблеми періодизації розвитку історичної науки і її історії. URL: http://wwwhistory.univer.kharkov.ua/book/Istoriografichniy_Zbi rnyk_5_2002.pdf (дата звернення: 12.06.2023).

Гупан Н. М. Проблеми хронології в сучасних історико-педагогічних дослідженнях. Український педагогічний журнал. 2016. № 1. С. 13–17.

Тлумачний словник української мови. URL: https://slovnyk.ua (дата звернення: 12.06.2023).

Професійна освіта: словник: навч. посіб. / уклад. С.Гончаренко та ін.; за ред. Н.Ничкало. Київ: Вища шк., 2000. 380 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Вид. 2-ге, доп. і виправлене. Рівне: «Волинські обереги», 2011. 552 с.

Пятничук Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх опоряджувальників будівельних у професійно-технічних навчальних закладах. Навчальний центр ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», 2015. С. 92–97.

Бондар Т. І. Інклюзивна освіта у США та Канаді: тенденції розвитку: монографія. Черкаси: видавець Третяков О. М., 2018. 511 с.

Інформаційно-аналітичний збірник: Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність. МОН України. 2021. 45 с.

References

Kravchuk, V.M. (2010). Sutnist ta osoblyvosti periodyzatsii funktsionuvannia prokuratury Ukrainy [The essence and peculiarities of the periodization of the functioning of the Prosecutor’s Office of Ukraine]. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky, 48, 95–101. (in Ukrainian).

Semenoh, O.M. (2005). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury [Professional training of future teachers of Ukrainian language and literature]. VVP «Mriia-1» TOV. (in Ukrainian).

Haidai, I.O. (2018). Pidhotovka vchytelia-filoloha podviinoho profiliu u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy 1956 r. – pochatok KhKhI stolittia [Training of a double-profile philologist teacher in higher pedagogical educational institutions of Ukraine 1956 – the beginning of the 21st century]. Unpublished candidate dissertation. Zhytomyr. derzh. un-t im. Ivana Franka. (in Ukrainian).

Kravchuk, L.V. (2018). Nova periodyzatsiia shkilnoi inshomovnoi osvity: inshyi pohliad na problemu [New periodization of school foreign language education: another view of the problem]. Stanovlennia i rozvytok pedahohiky – Materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp.20–21). (in Ukrainian).

Shkvyr, O.L. (2018). Teoretychni i metodychni zasady stupenevoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do provedennia pedahohichnykh doslidzhen [Theoretical and methodical principles of step-by-step training of future primary school teachers to conduct pedagogical research]. Unpublished doctoral dissertation. Zhytomyr. derzh. un-t im. Ivana Franka, Zhytomyr. (in Ukrainian).

Pasichnyk, L.V. (2018). Pidhotovka vchyteliv ukrainskoi movy i literatury v Ukraini (druha polovyna KhKh – pochatok KhKhI stolittia): dosvid istoryko-pedahohichnoi periodyzatsii [Training of teachers of the Ukrainian language and literature in Ukraine (second half of the 20th – beginning of the 21st century): experience of historical and pedagogical periodization]. Naukovyi visnyk Kremenetskoi oblasnoi humanitarno-pedahohichnoi akademii im. Tarasa Shevchenka, 12, 49–55. (in Ukrainian).

Atroshchenko, T.O., & Bondar, T.I. (2022). Osoblyvosti stanovlennia ta rozvytku pochatkovoi osvity v Ukraini: Zakarpatskyi vymir [Peculiarities of formation and development of primary education in Ukraine: Transcarpathian dimension]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 1, 15–28. ([in Ukrainian).

Omelchuk, S.A. (2022). Etapy rozvytku ukrainskoi linhvodydaktyky za chasiv nezalezhnosti Ukrainy [Stages of development of Ukrainian linguistic didactics during the independence of Ukraine]. Pedahohichni nauky, 98, 5–14. ([in Ukrainian).

Shkola, O.V. (2002). Kryterii periodyzatsii ta osnovni periody rozvytku metodychnoi dumky z fizyky v Ukraini [Periodization criteria and main periods of development of methodical thought in physics in Ukraine]. Pedahohichni nauky, 4, 44–50. (in Ukrainian).

Dichek, N. P. (2005). Do pytannia periodyzatsii pedahohichnykh fenomeniv [To the issue of periodization of pedagogical phenomena]. Pedahohichni nauky, 40, 65–71. (in Ukrainian).

Zashkilniak, L.O. (2011). Periodyzatsiia v istorii. Naukova dumka. (in Ukrainian).

Popova, T.N. Teoretychni problemy periodyzatsii rozvytku istorychnoi nauky v ii istorii [Theoretical problems of periodization of the development of historical science and its history]. http://wwwhistory.univer.kharkov.ua/book/Istoriografichniy_Zbi rnyk_5_2002.pdf

Hupan, N.M. (2016). Problemy khronolohii v suchasnykh istoryko-pedahohichnykh doslidzhenniakh [Problems of chronology in modern historical and pedagogical research]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 1, 13–17. ([in Ukrainian).

Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Explanatory dictionary of the Ukrainian language]. https://slovnyk.ua

Nychkalo, N. (Ed.). (2000). Profesiina osvita [Professional education]. Vyshcha shkola. (in Ukrainian).

Honcharenko, S.U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Volynski oberehy (in Ukrainian).

Piatnychuk, T.V. (2015). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh oporiadzhuvalnykiv budivelnykh u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh [Formation of professional competence of future construction workers in vocational and technical educational institutions]. Navchalnyi tsentr PrAT «Ukrainske Dunaiske paroplavstvo». (in Ukrainian).

Bondar, T.I. (2018). Inkliuzyvna osvita u SShA ta Kanadi: tendentsii rozvytku [Inclusive education in the United States and Canada: development trends]. Tretyakov. (in Ukrainian).

Ministerstvo Osvity Ukrainy. (2018). Osvita v nezalezhnii Ukraini: rozvytok ta konkurentospromozhnist [Education in independent Ukraine: development and competitiveness]. Informatsiino-analitychnyi zbirnyk. ([in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Libak, N. . (2023). ВИОКРЕМЛЕННЯ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 83–88. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.83-88

Номер

Розділ

Статті