ОСОБЛИВОСТІ РОЛЬОВИХ ІГОР У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ БАЗОВОЇ CЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.100-105

Ключові слова:

командна робота, м’які навички, навчання інформатики, програмування, рольови ігри.

Анотація

Одним із шляхів формування й розвитку соціальних умінь у сучасних школярів є їх залучення до виконання завдань в рамках рольових ігор. Незважаючи на численні дослідження впливу рольових ігор та їх можливостей для розвитку учнів загальної середньої освіти, в процесі навчання інформатики недостатньо уваги приділяєтсья розвитку саме соціальних умінь, отже тема роботи не втрачає своєї актуальності. Висвітлення впливу застосування рольових ігор в процесі навчання школярів інформатики, зокрема, основ програмування, на розвиток соціальних умінь, складає мету статті. Для дослідження були застосовані такі методи науково-педагогічного дослідження: аналіз і синтез наукової літератури з питань впливу рольових ігор на розвиток соціальних навичок; дефініційний аналіз базових понять дослідження, теоритчне узагальнення. Розглянуто особливості і переваги рольових ігор у навчанні учнів. Схарактеризовано педагогічний потенціал ігрових технологій у навчанні інформатики – рольові ігри є дієвим способом отримання практичного досвіду, можуть виконувати профорієнтаційну функцію, є засобом формування й розвитку соціальних умінь, можуть виконувати інтеграційну роль і сприяти формуванню цілісних уявлень школярів щодо змісту інформатики. Визначено вимоги до завдань, які можуть бути реалізовані шляхом організації рольових ігор. Наведено приклад рольової гри з основ програмування «ІТ-компанія», схарактеризовано загальний зміст гри, розкрито діяльність учасників на кожному з етапів гри, основний результат.

Біографії авторів

Nadiіa Olefirenko, кафедра інформатики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, м.Харків, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Oleksiі Dobrunov, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди м.Харків, Україна

здобувач третього освітнього–наукового рівня

Посилання

Список використаної літератури

Марець М. Ігрові технології навчання: сутність поняття, функції, цілі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка. 2007. №9. C.45‒48

Зима О. Рольові ігри з англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності. URL: https://urok.osvita.ua/materials/edu_technology/49325 (дата звернення: 16.11.2022)

Жукова О.А. Дидактична система формування соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів засобами ігрових технологій: дис. ... д – ра пед. наук : 13.00.09 Тернопільський нац. пед. ун – т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2019. 555 с.

Киливник В., Приходькіна Н. Рольова гра як один з методів активного навчання студентів іноземній мові, URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/stud_almanah/21.pdf (дата звернення: 07.01.2023)

Пожар Н.В. Групові форми організації пізнавальної діяльності старшокласників в умовах інформатизації навчання: Автореф. дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. Х., 1999. 18 с.

Коптелова І.Е. Ігри зі словами. Іноземні мови. 2003. №1. С.54‒55.

Livingstone C. Role Play in Language Learning. London: Longman,1983. 127 p.

Ломаченко О.Л. Рольова гра на уроках англійської мов в 8 класі. 2001. №5. С.87–89.

Ігри для формування етичної культури молодших школярів. URL: https://osvita.ua/school/method/technol/6776 (дата звернення: 16.11.2022)

Рожкова О., Ущаповська І. Рольові ігри на уроках англійської мови. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/download/123456789/73214/1/Rojkova_Bachelous_paper.pdf (дата звернення: 16.11.2022)

Пономарьова Н.О. Функції вчителя інформатики у професійній орієнтації школярів на ІТ–спеціальності. Фізико-математична освіта. 2017. Випуск 4. С.73‒77.

Прашко О.В. Розвиток соціальної компетентності підлітків засобами проектування навчально-виховного процесу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 13.00.07 – теорія і методика виховання. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Умань, 20 с.

ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering ‒ Software life cycle processes. URL: https://www.iso.org/standard/43447.html (дата звернення: 18.12.2022)

References

Marets, M. (2007). Ihrovi tekhnolohii navchannia: sutnist poniattia, funktsii, tsili [Game learning technologies: the essence of the concept, functions, goals]. Scientific notes of the Ternopil National Pedagogical University. Series: Pedagogy, 9, 45‒48. (in Ukrainian)

Zyma, O. (2016). Rolovi ihry z anhliiskoi movy yak zasib aktyvizatsii piznavalnoi diialnosti [Role-playing games in English as a means of activating cognitive activity]. https://urok.osvita.ua/materials/edu_technology/49325/ (in Ukrainian)

Zhukova, O. (2019). Dydaktychna systema formuvannia sotsialnoi kompetentnosti studentiv humanitarnykh spetsialnostei klasychnykh universytetiv zasobamy ihrovykh tekhnolohii [Didactic system of formation of social competence of students of humanities majors of classical universities by means of game technologies]. Unpublished Doctoral dissertation. V.Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. Ternopil. (in Ukrainian)

Kylyvnyk, V., & Prykhodkina, N. (2008). Rolova hra yak odyn z metodiv aktyvnoho navchannia studentiv inozemnii movi [Role-playing as one of the methods of active learning of foreign language students]. http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/stud_almanah/21.pdf (in Ukrainian)

Pozhar, N.V. (1999). Hrupovi formy orhanizatsii piznavalnoyi diyalnosti starshoklasnykiv v umovakh informatyzatsiyi navchannya [Group forms of organizing the cognitive activity of high school students in the conditions of informatization of education]. Unpublished Doctoral dissertation. H.S.Skovoroda Kharkiv State Pedagogical University. Kharkiv. (in Ukrainian)

Koptelova, I.E. (2003). Ihry zi slovamy [Word games]. Inozemni movy, 1, 54‒55. (in Ukrainian)

Livingstone, C. (1983). Role Play in Language Learning. Longman.

Lomachenko, O.L. (2001). Rolova hra na urokakh anhliiskoi mov v 8 klasi [Role play in English lessons in the 8th grade], 5, 87–89. (in Ukrainian)

Ihry dlia formuvannia etychnoi kultury molodshykh shkoliariv [Games for the formation of ethical culture of younger schoolchildren]. https://osvita.ua/school/method/technol/6776/ (in Ukrainian)

Rozhkova, O., & Ushchapovska, I. (2019). Rolovi ihry na urokakh anhliiskoi movy [Role-playing games in English lessons]. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/73214/1/Rojkova_Bachelous_paper.pdf (in Ukrainian)

Ponomarova, N.O. (2017). Funktsii vchytelia informatyky u profesiinii oriientatsii shkoliariv na IT – spetsialnosti [The functions of the informatics teacher in the professional orientation of schoolchildren for IT specialties]. Fizykomatematychna osvita, 4 (14), 73‒77. (in Ukrainian)

Prashko, O. V. (2015). Rozvytok sotsialnoi kompetentnosti pidlitkiv zasobamy proektuvannia navchalno – vykhovnoho protsesu [Development of social competence of teenagers by means of designing the educational process]. https://nauka.udpu.edu.ua/dysertatsiya-10/ (in Ukrainian)

ISO/IEC 12207:2008. (2008). Systems and software engineering ‒ Software life cycle processes. https://www.iso.org/standard/43447.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Olefirenko, N., & Dobrunov, O. (2023). ОСОБЛИВОСТІ РОЛЬОВИХ ІГОР У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ БАЗОВОЇ CЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 100–105. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.100-105

Номер

Розділ

Статті