РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.126-130

Ключові слова:

цифрова компетентність, діджиталізація, літній табір, неформальна освіта.

Анотація

Умови воєнного стану створюють не сприятливі умови для освіти та розвитку дітей, але одночасно спонукають до пошуків інноваційного інструментарію. Темпоральні виклики детермінують необхідність розвивати цифрову компетентність у молодших школярів. Крім того, вміння використовувати цифрові ресурси зумовлена і вимогами до професійної майстерності сучасного педагога, адже на сьогодні володіння основами комп’ютерної грамотності є підґрунтям освітньої діяльності. Відтак, збільшується значення неформальної освіти у формуванні цифрової компетентності, зокрема у літніх таборах. Мета дослідження – представити педагогічний інструментарій розвитку цифрової компетентності молодших школярів в умовах воєнного стану на основі досвіду роботи літнього табору «IT for Kids». Зокрема, методи і форми роботи з найбільш популярними сучасними ІТ-технологіями, засоби їх практичного використання. Методи дослідження: аналіз наукових джерел та психолого-педагогічних досліджень, практичний досвід роботи в літньому таборі «ІТ for Kids»; емпіричні методи, включаючи спостереження та аналіз навчальних програм і матеріалів. Представлено здобутки практичного досвіду авторів з розвитку цифрових навиків дітей шкільного віку у роботі літнього табору «IT for Kids», який організовано ГО «Мегасоціум» у співпраці з Центром інформаційних технологій ДВНЗ «УжНУ» за підтримки міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді Словацька Республіка» (PIN SK). Освітній контент включав основи комп’ютерної грамотності, кібербезпеки, безпеки в інтернеті, медіаграмотності, програмування, робототехнікою. Основні освітні цілі дослідження: визначення ключових аспектів цифрової компетентності, апробація педагогічного інструментарію, дієвого в умовах воєнного конфлікту; аналіз наукових досліджень та європейських практик; оцінка ефективності застосування цих методів та підходів в освітньому процесі; проєктування подальшої роботи з розвитку ІТ компетентності в умовах неформальної освіти; окреслення перспективності та можливостей розвитку цифрових навиків дітей шкільного віку через літні табори.

Біографії авторів

Halyna Rozlutska, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Yevheniia Haiovych, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

аспірант

начальник відділу електронного навчання центру інформаційних технологій

Vasyl Kuruts, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

аспірант

Посилання

Список використаної літератури

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Качмар О.В., Барило С.Б., Зінькова І.І. Цифрові технології в освітньому процесі початкової школи в реаліях масштабної військової агресії. Академічні візії. 2023. № 19. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7875382

Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи). Київ: Грамота, 2003. 216 с.

Литовченко О.В. Неформальна освіта дітей та молоді: європейські цілі і цінності. Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м.Суми, 29-30 травня 2020 р). Суми: Сумський державний університет, 2020. С.81–82.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи / Л.Гриневич та ін.; за заг. ред. М.Грищенка. Київ: Б.в., 2016. 40 с.

Повідайчик О.С., Козубовський М.Р. Літні дитячі табори як частина освітньої системи США. The scientific heritage. 2019. No.40, Рart 3. P.44‒48.

Рудницька О., Кузик П., Дзямко В. Перспективи онлайн-навчання в умовах війни. Наука і техніка сьогодні. 2022. № 7(7). С.196–204.

Скретч (мова програмування). URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%87_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)

Clarijs R. Leisure & non-formal education. A European overview of after- and out-of-school education. Prague, Czech Republic: EAICY. 2008. 118 p.

References

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (in Ukrainian)

Kachmar, O.V., Barylo, S.B., & Zinkova, I.I. (2023). Tsyfrovi tekhnolohiyi v osvitniomu protsesi pochatkovoyi shkoly v realiyakh masshtabnoyi viyskovoyi ahresiyi [Digital technologies in the educational process of primary school in the realities of large-scale military aggression]. Academic visions, 19, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7875382 (in Ukrainian)

Kremen, V.H. (2003). Osvita i nauka Ukrainy: shliakhy moderniazatciyi (fakty, rozdumy, perspektyvy) [Education and science of Ukraine: ways of modernization (facts, reflections, perspectives)]. Hramota. (in Ukrainian)

Lytovchenko, O.V. (2020). Neformalna osvita ditey ta molodi: yevropeyski tsili i tsinnosti [Informal education of children and youth: European goals and values]. Value-based Approach in Education and Challenges of European Integration Process ‒ Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp.81–82). Sumy State University. (in Ukrainian)

Hrynevych, L., et al. (2016). Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednioyi osvity [New Ukrainian school: conceptual foundations of secondary school reform]. B.v. (in Ukrainian)

Povidaychyk, O.S., & Kozubovsky, M.R. (2019). Litni dytiachi tabory yak chastyna osvitnioyi systemy USA [Children’s summer camps as part of the US educational system]. The scientific heritage, 40, Рart 3, 44‒48. (in Ukrainian)

Rudnytska, O., Kuzyk, P., & Dziamko, V. (2022). Perzpektyvy onlayn navchannia v umovakh viyny [Prospects of online education in the conditions of war]. Science and technology today, 7 (7), 196–204.

Scratch (a programming language). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%87_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)

Clarijs, R. (Ed.). (2008). Leisure & non-formal education. A European overview of after- and out-of-school education. EAICY.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Rozlutska, H., Haiovych, Y., & Kuruts, V. (2023). РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 126–130. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.126-130

Номер

Розділ

Статті