ЕТАПИ І ПІДСИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ УСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.147-151

Ключові слова:

лексична компетентність, професійно орієнтоване усне англомовне спілкування, майбутні екологи, етапи, підсистема вправ.

Анотація

Статтю присвячено актуальній у методиці навчання германських мов проблемі обґрунтування етапів і розроблення підсистеми вправ для формування лексичної компетентності в професійно орієнтованому усному англомовному спілкуванні майбутніх екологів. Мета статті полягала в обґрунтуванні етапів і розробленні підсистеми вправ для формування лексичної компетентності в професійно орієнтованому усному англомовному спілкуванні майбутніх екологів. У процесі дослідження використано низку методів: аналіз наукових розвідок українських і закордонних дослідників; узагальнення, систематизація з метою виокремлення етапів формування лексичної компетентності; класифікація з метою укладання підсистеми вправ. Доведено, що ефективна організація формування лексичної компетентності вимагає обґрунтування етапів навчання й розроблення відповідної підсистеми вправ. До етапів формування лексичної компетентності в професійно орієнтованому усному англомовному спілкуванні майбутніх екологів віднесено: ознайомчий етап, етап автоматизації та етап застосування. Запропонована підсистема вправ представлена п’ятьма групами вправ: групою вправ на ознайомлення з лексичними одиницями, групою вправ на семантизацію лексичних одиниць, групою вправ на лексичне оформлення діалогічних і монологічних єдностей, групою вправ на лексичне оформлення діалогічних і монологічних висловлювань понадфразового рівня, групою вправ на лексичне оформлення діалогічних і монологічних висловлювань текстового рівня, а також низкою підгруп вправ.

Біографія автора

Vira Shymanska, кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль, Україна

аспірант

Посилання

Список використаної літератури

Баб’юк О.В. Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери туризму : дис. …. канд. пед. наук : 13.00.02/ Терноп. пед. ун-т. Тернопіль, 2019. 274 с.

Варава С.В. Використання системи вправ для формування професійно орієнтованої лінгвістичної компетентності в іноземних студентів на початковому етапі навчання. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. Випуск 28. 2016. С.23–32.

Майєр Н.В. Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика. Київ: Вид.центр КНЛУ, 2015. 472 с.

Микитенко Н.О. Технологія формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю: монографія. Тернопіль: ТНПУ, 2011. 411 с.

Синекоп О.С. Диференційоване навчання професійно орієнтованого спілкування англійькою мовою майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій [монографія]. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. 424 с.

Чистякова А.Б. Система вправ при навчанні іноземної мови. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. 2008. № 12. С.208‒213.

Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Київ. нац. лінгв. ун-т. Київ, 2012. 770 с.

Котловський А.М. Формування англомовної лексико-граматичної компетентності в говорінні майбутніх економістів у процесі самостійної роботи: дис. … канд.. пед. наук.: 13.00.02/ Терноп. пед. ун-т. Тернопіль, 2017. 253 с.

Семенчук Ю. О. Формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання: дис. … канд. пед. наук.: 13.00.02./ Київ. нац. лінгв. ун-т. Київ, 2007. 280 с.

Скріль І.В. Формування професійно орієнтованої англомовної лексичної компетентності в говорінні у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи з використанням автентичних відеоматеріалів: дис. … к.пед.н.: 13.00.02. Тернопіль : ТНПУ, 2020. 281 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / О.Б.Бігич, Н.Ф.Бориско, Г.Е.Борецькатаін. / За заг. ред. С.Ю.Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2013. 590 с.

Кодлюк І.В. Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах: дис. …. канд. пед.наук .: 13.00.02/ Терноп. пед. ун-т. Тернопіль, 2019. 274 с.

Скалкін В. Л. Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення (на матеріалі англійської мови). Київ: Радянська школа. 1978. 129 с.

Редько В. Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Теорія і практика. Київ: Генеза, 2012. 224 с.

Тригуб І.П. Система вправ для формування граматичної компетенції. Науковий вісник Донбасу. 2013. №1. С.1–10.

References

Babyuk, O. (2019). Formuvannya profesiino orientonavoi anglomovnoi kompetentnosti v mohologichnomy movlenni maibutnikh fakhivtsiv sfery turyzmu [Building of English professionally oriented competence in monological speech of prospective specialists in tourism]. Unpublished candidate dissertation. Ternopil, Ternopil National Pedagogical University. (in Ukrainian)

Varava, S. (2016). Vykorystanya systemy vprav dlya formuvannya profesiino orientovanoi lingvistychnoi kompetentnosti v inozemnykh studentiv na pochatkovomuu etapi navchannya [Use of system of exercises for building professionally oriented linguistic competence in foreign students at the level of beginners]. Vykladannya mov u vyschykh zakladakh ocvity, 28, 23–32. (in Ukrainian)

Maier, N. (2015). Vormuvannya metodychnoi kompetentnosti u maibutnikh vykladachiv frantsyzkoi movy: teoriya i praktyka [Building of methodological competence in prospective teacher of French: theory and practice]. KNLU. (in Ukranian)

Mykytenko, N. (2011). Tekhnolohiia formuvannia inshomovnoi profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv pryrodnychoho profiliu [Technology of building a foreign professional competence in prospective specialists of Sciences]. TNPU. (in Ukrainian)

Synekop, O. (2022). Dyferentsiiovane navchannya profesiino orientovanogo spilkuvannya angliiskoiu movoiu maibutnikh fakhivtsiv u galuzi informatsiinykh tekhnologii [Differential teaching of English professionally oriented communication to prospective specialists of Information Technology]. KNLU. (in Ukranian)

Chystyakova, A. (2008). Systema vprav pry navchanni snozemnoi movy [System of exercises while teaching a foreign language]. Vykladannya mov y vyschykh navchalnykh zakladakh ocvity na sychasnomy etapi, 12, 208‒213. (in Ukrainian)

Zadorozhna, I. (2012). Teoretyko-metodychni zasady orhanizatsii samostiinoi roboty maibutnikh uchyteliv z ovolodinnia anhlomovnoiu komunikatyvnoiu kompetentsiieiu [Theoretical and methodological principles of organization of prospective teachers’ independent work in mastering English communicative competence]. Unpublished doctoral dissertation. Kyiv, Kyiv National Linguistic University. (in Ukrainian)

Kotlovskyi, A. (2017). Formuvannia anhlomovnoi leksyko-hramatychnoi kompetentnosti v hovorinni maibutnikh ekonomistiv u protsesi samostiinoi roboty [Building of English lexical and grammatical competence in prospective economists’ speaking within independent work]. Unpublished candidate dissertation. Ternopil, Ternopil National Pedagogical University. (in Ukrainian)

Semenchuk, Yu. (2007). Formyvannya anglomovnoi leksychnoi kompetentsii u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei zasobany interaktyvnogo navchannya [Building of English lexical competence in students of Economics by the means of interactive teaching]. Unpublished candidate dissertation. Kyiv, Kyiv National Linguisiv Iniversity. (in Ukrainian)

Skril, I. (2020). Formuvannia profesiino oriientovanoi anhlomovnoi leksychnoi kompetentnosti v hovorinni u maibutnikh fakhivtsiv hotelno-restorannoi spravy z vykorystanniam avtentychnykh videomaterialiv [Building of professionally-oriented English lexical competence in speaking of prospective specialists of hotel and restaurant business with the usage of authentic video materials]. Unpublished candidate dissertation. Ternopil, Ternopil National Pedagogical University. (in Ukrainian)

Bihych, O.B., Borysko, N.F., & Boretskatain, H.E. (2013). Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka: pidruchnyk dlia studentiv klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv [Teaching methods of foreign languages and cultures: theory and practice for students of classical, pedagogical and linguistic universities]. Lenvit. (in Ukrainian)

Kodliuk, I. (2019). Formuvannya anglomovnoi kompetentnosti v dialogichnomy movlenni maibutnikh fakhivtsiv z turyzmy [Building of English competence in dialogical speech of prospective specialist of tourism] Unpublished candidate dissertation. Ternopil, Ternopil National Pedagogical University. (in Ukrainian)

Skalkin, V. (1978). Vpravy z rozvytku usnogo komunikatyvnogo movlennya [Exercise in development of oral communicative speech in English]. Radyanska shkola. (in Ukrainian)

Redko, V. (2012). Zasoby formyvannya komynikatyvnoi kompetentnosti u zmasti shkilnykh pidruchnykiv z inozemnoi movy [The means of building communicative competence in the content of school course books in foreign languages]. Heneza. (in Ukrainian)

Trygyb, I. (2013). Systema vprav dlya formuvannay gramatuchnoi kompetentsii. [System of exerciss for building grammatical competence]. Naukovii visnyk Donbasy, 1, 1–10. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Shymanska, V. (2023). ЕТАПИ І ПІДСИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ УСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 147–151. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.147-151

Номер

Розділ

Статті