ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.117-121

Ключові слова:

конкурентоспроможність, вчитель математики, науково-дослідницька діяльність, зміст, технології, форми, методи.

Анотація

Конкурентоспроможність педагога – це показник успішної професійної діяльності, здатність бути затребуваним через низку особистісно-професійних якостей, які зумовлюють високий рівень фаховості в освітній сфері. Результативність формування конкурентоспроможності майбутнього вчителя математики буде вищою за умови цілеспрямованої, системної підготовки у вищій школі, зокрема, через реалізацію відповідного змістово-технологічного забезпечення. Мета статті – охарактеризувати зміст, форми, методи і технології процесу формування конкурентоспроможності майбутніх учителів математики. Методи дослідження – аналіз наукової літератури, систематизація (для з’ясування ключових понять дослідження), впровадження результатів дослідження в практику, спостереження, узагальнення (з метою формування авторських висновків). Встановлено, що конкурентоспроможність вчителя математики формується протягом усього періоду професійної підготовки у ЗВО, зокрема в процесі науково-дослідницької діяльності, що містить три складові: освітню, практико-професійну і дослідницько-інноваційну. Освітня складова передбачає формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів під час аудиторного навчання (через застосування низки технологій, форм і методів – ігрових, проблемних, кейсів, дискусії, ігор, портфоліо, підготовки наукових робіт, виконання соціально-педагогічних досліджень) і позааудиторної роботи (зустрічі з провідними педагогами, дослідниками, екскурсії). Практико-професійна складова передбачає дослідницьку спрямованість студентських практик – пропедевтичної і педагогічної. Дослідницько-інноваційна складова уможливлює роботу здобувачів у наукових гуртках, студентському науковому товаристві, конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах, академічній мобільності, грантах, виконанні соціально-педагогічних досліджень.

Біографія автора

Mykhailo Povidaichyk, кафедра кібернетики та прикладної математики, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Барбара Н., Зенченко Н., Внучкова К. Наукова робота студентів як один із факторів конкурентоспроможності фахівця. Досягнення сучасної електроніки і методики викладання її у вищій школі: тези міжкафедрального наук.-метод. семінару (18–19 квітня 2007 р.). Суми: СумДУ, 2007. С.47–49.

Драч І.І., Литвинова С.Г., Скорнякова О.В. Формування конкурентоспроможності ІТ-фахівців в умовах інформаційно-освітнього середовища технічних коледжів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. Том 83. № 3. С.130–151.

Князян М.О. Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів інфоземних мов у процесі ступеневої підготовки: дис. … докт. пед. наук: 13.00.04. Ізмаїл, 2007. 445 с.

Косович О.В. Формування методичної конкурентоспроможності майбутніх учителів іноземних мов як педагогічна проблема. Педагогічний альманах. 2017. Вип.34. С.113–119.

References

Barbara, N., Zenchenko, N., & Vnuchkova, K. (2007, 18–19 April,). Naukova robota studentiv yak odyn iz faktoriv konkurentospromozhnosti fakhivtsia [Scientific work of students as one of the factors in the competitiveness of the teacher]. Achievements of modern electronics and methods developed at the school ‒ Proceedings of the interdepartmental scientific-method. seminar (pp.47‒49). Sumy, SumDU. (in Ukrainian).

Drach, I.I., Lytvynova, S.H., & Skorniakova, O.V. (2021). Formuvannia konkurentospromozhnosti IT-fakhivtsiv v umovakh informatsiino-osvitnoho seredovyshcha tekhnichnykh koledzhiv [Formation of competitiveness of IT specialists in the minds of the information and educational environment of technical colleges]. Information technologies and technologies, 3(83), 1–2 (in Ukrainian).

Kniazian, M.O. (2007). Systema formuvannia samostiino-doslidnytskoi diialnosti maibutnikh uchyteliv infozemnykh mov u protsesi stupenevoi pidhotovky [System for forming independent-pre-research activities of future teachers of informational sciences in the process of step-by-step training]. Unpublished Doctoral dissertation. Izmail. (in Ukrainian).

Kosovych, O.V. (2017). Formuvannia metodychnoi konkurentospromozhnosti maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov yak pedahohichna problema [Formation of methodical competitiveness of future foreign teachers as a pedagogical problem]. Pedagogical almanac, 34, 113–119 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Povidaichyk, M. (2023). ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 117–121. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.117-121

Номер

Розділ

Статті