DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.42.192-194

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ЯК ЗНАЧУЩА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Svitlana Pochtovyuk

Анотація


Тенденція гуманізації освіти обумовлює появу нових, більш високих вимог до якості професійної підготовки майбутніх вчителів. Для ефективного виконання своєї роботи, вчитель, перш за все, сам повинен бути особистістю. Метою статті є дослідження проблем розвитку особистості сучасного вчителя та індивідуальності як однієї із значущих його характеристик. У ході дослідження були застосовані такі методи: загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція); теоретичного рівня (аналіз наукової, навчальної та методичної літератури з питань розуміння понять «особистість» та «індивідуальність», професійної підготовки майбутніх вчителів); емпіричного рівня (педагогічне спостереження, бесіди, вивчення результатів навчальної діяльності студентів). Особистість – це воєдино пов’язана сукупність внутрішніх умов, через які переломлюються всі зовнішні впливи; саме ці внутрішні умови і складають основу індивідуальності. Специфіка педагогічної творчої індивідуальності полягає у тому, що педагог вживається в основні педагогічні відносини, що направлені на особисту індивідуальність учнів, а не просто на їх індивідуальні особливості. Індивідуальність особистості педагога може бути сформована лише у педагогічному співтоваристві, в процесі творчої педагогічної взаємодії, на основі якої виникає новий характер взаємовідносин між суб’єктами освітнього процесу та розвивається досить значиме відношення до педагогічної професії. Розвитку професійно важливих якостей особистості майбутнього вчителя допомагає спеціально організоване навчання, в результаті якого формується як його професійна так і методична компетентності.


Ключові слова


особистість; якості особистості; індивідуальність; особистість вчителя.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Abulkhanova-Slavskaia, K.A. (1989). Fylosofsko-psykholohycheskaia kontseptsyia S. L. Rubynshteina [Philosophical and psychological concept of S.L. Rubinshtein]. Moscow: Nauka [in Ukrainian].

Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita». Ukrayina XX st. [State national program «Education». Ukraine XXI cen.] (1994). Kyiv: Raiduha [in Ukrainian].

Honcharenko, S. (Ed.). (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Kokhan, V.V. (2009). Tlumachnyi slovnyk-dovidnyk z sotsiolohiyi [Explanatory dictionary of sociology]. Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet [in Ukrainian].

Krupskyi, Ya.V. & Mikhalevich, V.M. (2010). Tlumachnyi slovnyk z informatsiino-pedahohichnykh tekhnolohii [Explanatory dictionary of information and pedagogical technologies]. Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII [Law of Ukraine on Education] (2017). Retrieved from http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayiny-pro-osvitu [in Ukrainian].

Prykhodko, V.O. (2014). Psykholohichnyi slovnyk-dovidnyk [Dictionary of psychology]. Kyiv: Karavella [in Ukrainian].

Rubynshtein, S. L. (1989). Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of general psychology]. Moscow: Pedahohyka [in russian].

Shynkaruk, V.I. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

  1. Абульханова-Славская К. А. Философско-психологическая концепция С. Л. Рубинштейна / К. А. Абульханова-Славская, А. В.Брушлинский; [Отв. ред. Е.А.Будилова]. –  М.: Наука, 1989. – 243 с.
  2. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ ст. – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.
  3. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко; [гол. ред. С.Головко]. – К.: Либідь, 1997. – 374 c.
  4. Тлумачний словник-довідник з соціології /за редакцією В.В.Кохана. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2009. – 112 с.
  5. Крупський Я.В. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій / Я.В.Крупський, В.М.Михалевич. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 72 с.
  6. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/110-zakon-ukrayiny-pro-osvitu].
  7. Приходько В.О. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. [2-ге видан.] / В.О.Приходько, В.І.Юрченко. – К.: Каравелла, 2014. – 640 с.
  8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2-х т.; Т.1. / С.Л.Рубинштейн; [состав., авторы комментар. и послеслов. А.В.Брушлинский, К.А.Абульханова-Славская]. – М.: Педагогика, 1989. – 268 с.
  9. Філософський енциклопедичний словник / редкол.: В.І.Шинкарук (голова) та ін. – Київ: Абрис, 2002. – 742 с.