DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.78-82

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ МАЙБУТНІМ МЕНЕДЖЕРАМ

Nataliya Dobrovolska, Maryna Bondar

Анотація


Нині стан математичної грамотності та математичної культури майбутніх менеджерів бажає бути кращим, адже ефективне управління передбачає перш за все вміння аналізувати, логічно мислити, математично розраховувати економічні показники. Проте, як правило математичні дисципліни вивчаються майбутніми менеджерами лише на першому курсі, протягом досить малого проміжку часу, переважна більшість якого відводиться на самостійну навчальну діяльність. Метою статті є визначення та теоретичне обґрунтування умови доцільного  використання ІКТ в процесі вивчення математичних дисциплін для майбутніх менеджерів. Методи дослідження − спостереження, природного експерименту та самоспостереження до студентів майбутніх менеджерів першого курсу навчання. Зазначимо також, що визначені нами показники роботи студентів (темп роботи, швидкість роботи, точність слідування алгоритму розв’язання задачі та ознаки креативності в оформленні результатів) значно зростають в процесі використання ІКТ при викладанні математичних дисциплін. Проте в експериментальній групі креативний підхід до оформлення результатів значно був гірший, оскільки креативність не любить обмежень у часі. Натомість, у не експериментальній групі рівень креативності був значно вищий, проте гіршою була швидкість виконання роботи, точність слідування алгоритму. В цілому за результатами сесії рівень знань в експериментальній групі був значно вищим (якість знань 80%, на відміну від 60%). Використання веб-квестів, як однієї із сучасних інтерактивних педагогічних технологій, що є прикладом інтеграції ІКТ та ігрових методів навчання, зокрема ділових та рольових ігор, є досить ефективним методом підготовки майбутніх менеджерів нового типу.


Ключові слова


інформаційно-комунікаційні технології; підготовка майбутніх менеджерів; навчально-ігрове проектування; проектна діяльність; веб-квест; веб-орієнтовані ділові ігри.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Dobrovolska, N.V. (2015). Shchodo problemy matematychnoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv [To the issue of mathematical training of future economists]. Modern informational technologies and innovative methods in professional training: methodology, theory, experience, problems, 42, 236-241 [in Ukrainian].

Dobrovolska, N.V. (2015). Veb-kvest kak ynnovatsyonnaia tekhnolohyia podhotovky budushchykh еkonomystov [Veb-kvest as innovative technology of preparation of future economists]. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 4, 31-33 [in Slovakian].

Hulivata, I.O. (2013). Dydaktychna hra yak zasib aktyvizatsii navchannia vyshchoi matematyky [Didactics game as mean of activation of studies of higher mathematics]. Modern informational technologies and innovative methods in professional training: methodology, theory, experience, problems, 35, 227-232 [in Ukrainian].

Hurevych, R.S., Kademiia, M.Yu., & Shevchenko, L.S. (2012). Informatsiini tekhnolohii navchannia: innovatsiinyi pidkhid [Information technologies of studies: innovative approach]. Vinnytsia: TOV firma «Planer» [in Ukrainian].

Sysoieva, S.O. (2002). Osobystisno oriientovani pedahohichni tekhnolohii: metod proektiv [Pedagogical technologies are personality oriented: method of projects]. Continuing professional education: theory and practice, 1(2), 73-80. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Гулівата І.О. Дидактична гра як засіб активізації навчання вищої математики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми. 2013. Випуск 35. С. 227-232.

Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. 348 с.

Добровольська Н.В. Веб-квест как инновационная технология подготовки будущих экономистов. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2015. №4. С. 31-33.Добровольська Н.В. Щодо проблеми математичної підготовки майбутніх економістів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми. 2015. Випуск 42. С. 236-241.

Сисоєва С. О. Особистісно орієнтовані педагогічні технології: метод проектів. Науково-методичний журнал. Київ, 2002. Випуск 1 (5). С. 73-80.