ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАКАЛАВРІВ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА НА ЗАСАДАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Olena Korol завідувач кабінетом інформатики, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, м.Суми, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0175-3824

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.133-137

Ключові слова:

інформатична компетентність, диференційований підхід, бакалавр освіти, професійна підготовка.

Анотація

Існуючі, з одного боку, загальні напрацювання у галузі інформатичної підготовки, а з іншого, уніфікація в підготовці майбутніх бакалаврів освіти, яка не сприяє формуванню у вчителів здатності розв’язувати специфічні професійні задачі, вирішувати проблеми, які виникають у реальних ситуаціях педагогічної діяльності з використанням усього різноманіття комп’ютерних засобів, електронних і віртуальних ресурсів, інтернет-технологій тощо, обумовлюють актуальність проблеми формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів освіти. Метою статті є уточнення змісту інформатичної компетентності та теоретичне обґрунтування її структури в умовах диференційованого підходу. Для виконання поставлених завдань використано комплекс взаємопов’язаних методів дослідження системний аналіз психолого-педагогічних, науково-методичних друкованих та електронних джерел, законодавчих і нормативних документів з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; термінологічний аналіз для уточнення поняття «інформатична компетентність майбутнього бакалавра освіти»; класифікація, порівняння, систематизація та узагальнення – для з’ясування змісту інформатичної компетентності, уточнення та розкриття його основних компонентів. Описано сутність інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів освіти як їхня здатність до реалізації особистого потенціалу знань, умінь, навичок та прагнень, отримання та перетворення набутого спектру інформації відповідно до специфіки обраної спеціалізації для якісного виконання професійних завдань та усвідомленого передбачення наслідків своєї діяльності у майбутньому. Запропоновано до розгляду компоненти інформатичної компетентності, яка формується в умовах диференційованого підходу: мотиваційний, когнітивний, технологічний та особистісний.

Біографія автора

Olena Korol, завідувач кабінетом інформатики, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, м.Суми

аспірантка

Посилання

Список використаної літератури

Барановська В. М. Сутність поняття «система інформатичних компетентностей». Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. Випуск14 (21). С. 48-59.

Богачик МС. Модель развития информатической компетентности старшеклассников общеобразовательных учебных заведений в процессе обучения гуманитарным дисциплинам. Теория и практика педагогической науки в современном мире: традиции, проблемы, инновации. В 3-ч. Кузбас. гос. пед. акад. Новокузнецк: КузГПА, 2013. Ч. 1. С. 94–100.

Головань М.С. Інформатична компетентність. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. 2007. № 16. C. 314–324.

Гусак А.Л. Інформативна компетентність студентів непрофільних спеціальностей: результати констатаційного експерименту. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2012. № 3. С. 29–34.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб: Питер. 2000. 502 с.

Кизик О.А. К вопросу о становлении информационной компетентности как составляющей профессиональной компетентности выпускника профессионального лицея. Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции и инновации: материалы научно-методической конференции. Петрозаводск, 2003. Ч. 1.

Лебедева М.Б., Шилова О.Н. Что такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать? Информатика и образование, 2004. № 3. С. 95–100.

Нітченко Г.М. Інформаційна компетенція як складова професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка: збірник. Чернігів: ЧДПУ, 2007. Вип. 45. С. 77–83. (Серія: Педагогічні науки).

Петухова Л.Є. Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (в моделі трисуб'єктної дидактики): навч.-метод. посіб. Херсонський державний університет. Херсон. 2010. 524 с.

Проекти стандартів вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti (дата звернення: 11.10.2018).

Смирнова-Трибульська Е.М. Деякі результати досліджень в галузі дистанційних форм навчання в підготовці, післядипломній діяльності вчителів на Херсонщині. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія №2. Компютерно-оріентовані системи навчання: Зб. наукових праць. Редрада. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. №5 (12). C. 13–27.

Спірін О.М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. №5. URL: http://www.ime.edu-ua.net/em13/content/09somtio.htm" href="http://www.ime.edu-ua.net/em13/content/09somtio.htm">http://www.ime.edu-ua.net/em13/content/09somtio.htm. (дата звернення: 11.10.2018).

Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании стандартов высшего профессионального образования: Материалы ко второму заседанию методологического семинара. Авторская версия. М., 2004. 17 с.

Темербекова А.А., Бондарь В.В. Информационная компетентность личности учителя как социально-педагогическая проблема: монография. М.: МГПУ, 2008. 193 с.

References

Baranovska, V.M. (2014). Sutnist poniattia «systema informatychnykh kompetentnostei» [The essence of the notion of «system of informational competencies»]. Scientific journal of NPU named after M.Drahomanov, 14(21), 48–59. [in Ukrainian].

Bohachyk, M.S. (2013) Model razvytyia ynformatycheskoi kompetentnosty starsheklassnykov obshcheobrazovatelnykh uchebnykh zavedenyi v protsesse obuchenyia humanytarnym dystsyplynam. [Model of development of informational competence of high school students in general educational institutions in the process of training in humanitarian disciplines]. Theory and Practice of Pedagogical Science in the Modern World: Traditions, Problems, Innovations, 1, 94–100. [in Russian].

Holovan, M.S. (2007). Informatychna kompetentnist. [Informatychna competence]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity: Zbirnyk naukovykh prats. [Problems of engineering and teacher education: Scientific papers], 16, 314–324. [in Ukrainian].

Husak, A.L. (2012). Informatyvna kompetentnist studentiv neprofilnykh spetsialnostei: rezultaty konstatatsiinoho eksperymentu [nformational competence of students of non-core specialties: results of the determination of experiment]. Scientific Notes of the Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University. Series: Pedagogy, 3, 29–34. [in Ukrainian].

Ilyin, E.P. (2000). Motyvatsyia y motyvy [Motivation and motives]. St. Petersburg: Peter. [in Russian].

Kizik, O. A. (2003). K voprosu o stanovlenyy ynformatsyonnoi kompetentnosty kak sostavliaiushchei professyonalnoi kompetentnosty vypusknyka professyonalnoho lytseia. Unyversytety v obrazovatelnom prostranstve rehyona: opyt, tradytsyy y ynnovatsyy [On the issue of formation of information competence as a component of professional competence of a graduate of a professional lyceum]. Unyversytety v obrazovatelnom prostranstve rehyona: opyt, tradytsyy y ynnovatsyy: materyaly nauchno-metodycheskoi konferentsyy. [Universities in the Educational Aarea of the Region: Experience, Traditions and Innovations.]: Proceedings of Scientific and Methodical Conference. Part 1. [in Russian].

Lebedeva, M.B., & Shilova, O.N. (2004). Chto takoe YKT-kompetentnost studentov pedahohycheskoho unyversyteta y kak ee formyrovat? [What is the ICT competence of students at the University of the Pedagogy and how to form it?]. Computer Science and Education, 3, 95–100. [in Russian].

Nitchenko, H.M. (2007). Informatsiina kompetentsiia yak skladova profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia trudovoho navchannia. [Information competence as a component of professional competence of the future teacher of labor education]. Herald of Chernigiv State T. Shevchenko Pedagogical University: Series: Pedagogical Sciences, 45, 77–83. [in Ukrainian].

Petukhova, L.E. (2010). Informatychni kompetentnosti maybutnʹoho vchytelya pochatkovykh klasiv (v modeli trysub yektnoyi dydaktyky [Informational competencies of the future teacher of elementary school (in the model of three-point didactics). Kherson: Kherson State University. [in Ukrainian].

Proekty standartiv vyshchoi osvity. (2018) [Higher Education Standards Projects]. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti. (application date: 10.10.2018). [in Ukrainian].

Smirnova-Trybulska, E.M. (2007). Deiaki rezultaty doslidzhen v haluzi dystantsiinykh form navchannia v pidhotovtsi, pisliadyplomnii diialnosti vchyteliv na Khersonshchyni. [Some research in the field of distance learning in training, postgraduate of teachers in Kherson]. Scientific journal of NPU named after M.Drahomanov. Series: Computer–oriented learning systems, 5 (12), 13–27. [in Ukrainian].

Spirin, O.M. (2009). Informatsiino-komunikatsiini ta informatychni kompetentnosti yak komponenty systemy profesiino-spetsializovanykh kompetentnostei vchytelia informatyky. [Information and communication and informational competencies as components of the system of vocational-specialized competences of the teacher of informatics]. Information technologies and teaching aids, 5. URL: http://www.ime.edu-ua.net/em13/content/09somtio.htm" href="http://www.ime.edu-ua.net/em13/content/09somtio.htm">http://www.ime.edu-ua.net/em13/content/09somtio.htm. (access date: 10.10.2018). [in Ukrainian].

Tatur, Y.H. (2004). Kompetentnostnyi podkhod v opysanyy rezultatov y proektyrovanyy standartov vyssheho professyonalnoho obrazovanyia. [Competency approach in describing the results and designing standards for higher professional education]. Proceedings for the second meeting of the methodological seminar. Author's version. Mocow. [in Russian].

Temerbekova, A.A., & Bondar, V.V. (2008). Ynformatsyonnaia kompetentnost lychnosty uchytelia kak sotsyalno-pedahohycheskaia problema [Information competence of the teacher's personality as a socio-pedagogical problem]. M.: MGPU. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Korol, O. (2018). ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАКАЛАВРІВ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА НА ЗАСАДАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 133–137. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.133-137

Номер

Розділ

Статті