DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.279-283

ФУНКЦІЇ ТА ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ СОЦІОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Fedir Shandor, Olena Bartosh

Анотація


Соціологія соціальної роботи як наукова галузь ще досить молода і перебуває на стадії становлення. Відбувається процес визначення, оформлення й уточнення змісту основних сутнісних ознак і характеристик, понятійно-категорійного апарату, що описують цю галузь соціологічних знань. Мета статті: розкрити головні функції соціології соціальної роботи. Методи дослідження: аналіз і систематизація наукової і навчально-методичної літератури з метою визначення стану і теоретичного обґрунтування проблеми дослідження. Кожна самостійна наука має свої категорії, закономірності, принципи і методи дослідження. Звичайно, категоріями соціальної роботи є такі, що використовуються й іншими науками: наприклад, психосоціальна робота, структурна соціальна робота, соціальна реабілітація, соціальне благополуччя і т.д. Головними функціями соціології соціальної роботи є пізнавальна, практична, теоретична, описова, інформаційна, прогностична, управлінська, гуманістична, ідеологічна, й соціалізаційна.


Ключові слова


соціологія соціальної роботи; функції; понятійно-категоріальний апарат; предмет та об’єкт соціальної роботи.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


References

Bekh, V.P., Lukashevych, M.P., & Tulenkov, M.V. (2008). Sotsialna robota i formuvannya hromadyanskoho suspilstva [Social work and the formation of civil society]. Kyiv: NPU imeni M.P.Drahomanova [in Ukrainian].

Bekh, V.P., Lukashevych, M.P., & Tulenkov, M.V. (2016). Sotsialna robota v suchasnomu suspilstvi [Social work in modern society]. Kyiv: Vydavnytstvo NPU imeni M.P.Drahomanova [in Ukrainian].

Kozubovska, I.V., & Mygovych, I.I. (Ed.) (2001). Ponyatiyno-terminolohichnyy slovnyk sotsialnoyi roboty [Conceptual and terminological dictionary of social work]. Uzhhorod: UzhNU [in Ukrainian].

Lukashevych, M., & Semyhina T. (2014). Sotsiolohiya sotsialnoyi roboty [Sociology of social work]. Psykholohiya i suspilstvo [Psychology and society], 107-149 [in Ukrainian].

Lukashevych, M.P., & Tulenkov, M.V. (2008). Sotsiolohiya. Zahalnyy kurs [Sociology. General course]. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].

Semygina, T.V., & Mygovych, I.I. (2005). Teoriyi i metody sotsialnoyi roboty [Theories and methods of social work]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Sotsialna robota: Korotkyy entsyklopedychnyy slovnyk [Social work: A brief encyclopedic dictionary]. (2002). Kyiv: DTS SSM [in Ukrainian].

Surmin, Yu.P. (2006). Maysternya vchenoho [Scientist's workshop]. Kyiv: Navchalno-metodychnyy tsentr «Konsortsium z udoskonalennya menedzhment–osvity v Ukrayini» [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бех В.П., Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціальна робота і формування громадянського суспільства: монографія. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. 599 с.

Бех В.П., Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціальна робота в сучасному суспільстві: Монографія. К.: Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2016. 601 с.

Лукашевич М., Семигіна Т. Соціологія соціальної роботи. Психологія і суспільство. 2014. С.107-149.

Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. К.: Каравела, 2008. 408 с.

Понятійно-термінологічний словник соціальної роботи / Заг. ред. І.В.Козубовської, І.І.Мигович. Ужгород: УжНУ, 2001. 152 с.

Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник. К.: ДЦ ССМ, 2002. 536 с.

Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: Підручник для науковця. К.: Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент–освіти в Україні», 2006. 302 с.

Теорії і методи соціальної роботи: Підручник / За ред. Т.В.Семигіної, І.І.Миговича. К.: Академвидав, 2005. 328 с.