DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.36-40

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ У ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТЬ)

Zinaida Hipters

Анотація


Анотація. В статті розглядається економічна освіта дітей і дорослих у виставковій діяльності на західноукраїнських землях ХІХ – першої половини ХХ століть. Методи дослідження: історико-системний та порівняльний дав змогу дослідити минуле виставкової діяльності в системі економічної освіти дітей та дорослих; пошуково-бібліографічний метод використовувався під час вивчення архівних, бібліотечних каталогів, фондів; історико-педагогічний та порівняльний аналіз фактів явищ, їх синтез – для дослідження еволюції проблеми економічної освіти. З метою вивчення стану розробки досліджуваної проблеми, використано хронологічний метод, який дав змогу розглядати розвиток економічної освіти дітей та дорослих на західноукраїнських землях у динаміці і часовій послідовності. Виявлено особливості виставок для дітей та дорослих у досліджуваний період, що були організовані як державними освітніми установами, так і культурно-просвітніми та господарськими товариствами. Використання в дослідженні комплексу взаємопов’язаних методів, зокрема: порівняльного, історико-педагогічного, хронологічного, дало можливість зробити висновки, що участь дітей і дорослих у виставках сприяла в оволодінні фаховими знаннями, вміннями і навичками, у розвитку здібностей і задатків, професійній орієнтації, розвитку комерційних навичок учасників виставок. Про ефективність виставкової діяльності як форми економічної освіти дітей і дорослих свідчать нагороди, якими були відзначені автори за експонати на виставках. Історико-педагогічний досвід переконує у необхідності систематичної освіти, починаючи від початкової школи, у створенні фахових, професійно-технічних навчальних закладів та вищих економічних шкіл для економічної освіти дітей і дорослих.


Ключові слова


виставки; економічна освіта; діти; дорослі; західноукраїнські землі.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Chorny, P. (1891). Exhibition of commercial and cultural activities in Kolomy. Stanislavov: Excerpt from the editorial board of «The Master and the Industrialist». From the seal of I. Dankevich in Stanislavov. [in Ukrainian].

Gelei, T., & Zanik, Y. (1999). Yevgeniy Olesnitsky. Ukrainian co-operatives. Historical Essays. Book I. Lviv: «Ukooposvita» of Lviv Commercial Academy. [in Ukrainian].

Нipters, Z.V. (2011). Ekonomichna osvita na zakhidnoukrayinskykh zemlyakh ta yiyi spodvyzhnyky (ХІХ – persha polovyna ХХ stolit) [Economic education in Western Ukrainian lands and their associates (XIX − first half of XX century)]. Kyiv: UBS NBU. [in Ukrainian].

Dobrovolsky, L. (1905). Vnskaya pedahohycheskaya vystavka 1903. (Otchet o zahranychnoy komandyrovk) [Vnja pedagogical exhibition of 1903 (report on foreign missions)]. Kyiv: Lito-typography of the Society of I.N.Kushneryv and Co. Kiev branch. [in Ukrainian].

Zvit diyalnosti «Zhinochoyi hromady» [Report on the activities of the «Women's Community»] (1907). Bukovina, 12. [in Ukrainian].

Korotki hospodarski novyny [Short business news]. (1934). Dilo, September 13, 244. [in Ukrainian].

Yakovleva, A.M., & Athonskaya, T.M. (2007). Suchasnyy tlumachnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Modern interpretation dictionary of the Ukrainian language]. Kharkiv: TOGSING PLUS. [in Ukrainian].

Baranowski, M. (1895). Historya szkół ludowych królewskiego stołecznego miasta [History of folk schools of the capital Lviv city]. Lwów: Główny Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa. [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Выставка господарско-промыслова въ Коломыъ (Справозданье Петра Чорного). – Станиславовъ: Накладом редакціи «Господаря и Промышленника». Зъ печатнъ І. Данкевича въ Станиславовъ, 1891. 63 с.

Гелей Т., Занік Я. Євген Олесницький // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга І. Львів: Вид-во «Укоопосвіта» Львівської комерційної академії, 1999. 456 с.

Гіптерс З.В. Економічна освіта на західноукраїнських землях та її сподвижники (ХІХ – перша половина ХХ століть): Монографія. К.: УБС НБУ, 2011. 347 с.

Добровольский Л. Вънская педагогическая выставка 1903 г. (Отчетъ о заграничной командировкъ). К.: Лито-типография Товарищества И. Н. Кушне­рев и Ко. Киевское отделение, 1905. 61 с.

Звіт діяльності «Жіночої громади» // Буковина. 1907. Ч. 12.

Короткі господарські новини // Діло. Львів, 13 вересня. 1934. Ч. 244.

Яковлєва А. М., Афонська Т. М. Сучасний тлумачний словник української мови. Харків: ТОГСІНГ ПЛЮС, 2007. 672 с.

Baranowski M. Historya szkół ludowych królewskiego stołecznego miasta Lwowa. Lwów: Nakładem Gminy królewskiego stołecznego miasta Lwowa, 1895. 395 s.