DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.52-56

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Nataliia Diachuk

Анотація


Анотація. Україна продовжує робити кроки у напрямку реформування та вдосконалення усіх напрямків суспільного життя, зокрема й освіти. Майбутні спеціалісти повинні бути в змозі працювати з новітніми технологіями, дізнаватися та активно впроваджувати цікаві розробки й новітні методи вирішення існуючих проблем. За таких умов особливо актуальним є формування навичок спілкування іноземною мовою, зокрема англійською мовою, з метою обміну досвідом та інформацією із колегами з інших країн, впровадження спільних проектів та оригінальних розробок. Іншомовне спілкування передбачає не лише вміння повідомляти інформацію, а й уміння сприймати і розуміти іншомовний текст на слух. Дослідження психолінгвістиних передумов формування англомовної аудитивної компетентності старшокласників дозволить правильно організувати процес вивчення іноземної мови у старшій школі та сприятиме формуванню аудитивних навичок учнів. Метою статті є дослідження психолінгвістичних передумов формування англомовних аудитивних навичок старшокласників в умовах сучасного суспільства. Дослідження ґрунтується на методах вивчення та критичного аналізу літератури з методики навчання іноземних мов, психолінгвістики, психології, дидактики, педагогіки та узагальнення досвіду формування аудитивних умінь школярів з метою підвищення ефективності навчання англійської мови.


Ключові слова


аудитивна компетентність; старшокласники; психолінгвістичні особливості; розуміння; імовірнісне прогнозування.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Kharlamova, N.S. (1982). Metodika formirovaniya prognosticheskikh umeniy pri obuchenii audirovaniyu (nach. etap yazyk. vuza, angl. yaz.) [Methods of developing students’ prediction skills while teaching listening] (Unpublished Candidate`s Dissertation). Buryat State University, Moscow. [in Russian].

Maksymenko, S.D. (2004). Zahalna psykholohiia [General psychology]. Vinnytsia: Nova Knyha. [in Ukrainian].

Nikolaieva, S.Yu. (2002) Metodyka vykladannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh. [Methods of teaching foreign languages in secondary school]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Rubynshtein, S.L. (2000), Osnovы obshchei psykholohyy [The basics of general psychology]. SPb.: Pyter. [in Ukrainian].

Shishlo M.Z. (2003). Obuchenie budushchikh sudovoditeley audirovaniyu v professionalnom radioobmene po UKV na more [The formation of future captains’ listening skills in radiocommunication] (Unpublished Candidate`s Dissertation). Pyatigorsk State Linguistic University, Pyatigorsk. [in Russian].

Skrypchenko, O.V., Dolynska, L.V., & Ohorodniichuk, Z.V. (2002), Zahalna psykholohiia [General psychology]. Kyiv: A.P.N. [in Ukrainian].

Tarnopolskyi, O.B. (2006), Metodyka navchannia inshomovnoi movlennievoi diialnosti u vyshchomu movnomu zakladi osvity [Methods of teaching language skills in higher linguistic educational establishments]. Kyiv: Firma «INKOS» [in Ukrainian].

Varii, M.Y. (2009). Zahalna psykholohiia [General psychology]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian].

Zabolotna, M.I. (2015), Metodyka navchannia audiiuvannia anhlomovnykh publitsystychnykh tekstiv starshoklasnykiv v umovakh profilnoho navchannia [Methods of teaching senior students listening to English publicistic texts in language specialized schools] (Unpublished Candidate`s Dissertation). Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv [in Ukrainian].

Zymniaia, Y.A. (1991), Psykholohyia obuchenyia ynostrannыm yazykam v shkole [The psychology of teaching foreign language at schools]. Moscow: Prosveshchenye. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Варій М.Й. Загальна психологія: підр.[для студ. вищ. навч. закл.]. К.: Центр учбової літератури, 2009. 1007 с.

Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. Київ, 2015. 210 с.

Загальна психологія / За загальною редакцією академіка С. Д. Максименка. Підручник. 2-ге вид., переробл. і доп. Вінниця: Нова Книга, 2004. 704 с.

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М.: Просвещение, 1991. 222 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2002. 328 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Текст. СПб.: Питер, 2000. 720 с.

Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. Загальна психологія: підручник. Київ: А.П.Н., 2002. 462 с.

Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: Навч. посібник. К.: Фірма «ІНКОС», 2006. 248 с.

Харламова Н.С. Методика формирования прогностических умений при обучении аудированию (нач. этап язык. вуза, англ. яз.): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.С.Харламова. М., 1982. 223 с.

Шишло М.З. Обучение будущих судоводителей аудированию в профессиональном радиообмене по УКВ на море: Английский язык, морская академия: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. М.: РГБ, 2003. 259 с.