DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.57-60

СУТНІСТЬ ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Dmytro Zhelanov

Анотація


Анотація. Метою статті є аналіз аксіологічного компонента змісту сучасної вищої освіти. Використані методи дослідження: аналіз (дефініційний, порівняльно-зіставний), синтез, узагальнення. У статті обґрунтована актуальність аксіологічних вимірів сучасної вищої освіти. Представлено напрями дослідження наукового дискурсу ціннісної проблематики та змісту вищої освіти. Проаналізовано наукову дискусію щодо необхідності й доцільності впровадження ціннісного компонента у вищій освіті. Зіставлено традиційне трактування змісту освіти у контексті когнітивної парадигми освіти (коли його функцією була передача досвіду, накопиченого попередніми поколіннями людей) та уявлення про зміст освіти у форматі особистісно зорієнтованої педагогічної парадигми (коли в зоні первинної уваги знаходиться особистість студента й зміст освіти тлумачиться як її зовнішній складник, що виконує функції середовища для внутрішніх змін особистості). Репрезентовано культурологічну концепцію змісту освіти, суголосно якої він є педагогічно адаптованим соціальним досвідом всього людства, відповідним за своєю структурою людській культурі у всій її повноті та містить аксіологічний компонент як ціннісну домінанту освітнього процесу. З’ясовано сутність, рівні та логіку проектування ціннісного компонента сучасної вищої освіти.


Ключові слова


цінності; зміст вищої освіти; ціннісний компонент змісту вищої освіти; рівні ціннісного компоненту змісту вищої освіти; логіка проектування ціннісного компоненту змісту вищої освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Berezhnova, Ye. V. (2014). Obrazovanie kak cennost [Education as a value]. MGIMO University Bulletin, 2, 240–241. [in Russian].

Gershunskiy, B. S. (1998). Filosofiya obrazovaniya dlya HKHІ (v poiskah praktiko-orintirovannyh obshcheobrazovatel'nyh koncepcij) [Philosophy of education for the XXI (in search of practice oriented general educational concepts)]. Moscow: Sovershenstvo. [in Russian].

Gorbatenko, V. P. (1999). Strategiya modernizaciyi suspilstva: Ukrayina i svit na zlami tysyacholit [Strategy of modernization of society: Ukraine and the world at the turn of the millennium]. Kyiv: Akademiya. [in Ukrainian].

Kasatkin, P. I. (2017). Cennostnyj komponent v obrazovanii: nuzhen li on segodnya? [The value component in education: is it needed today?]. Bulletin of the Voronezh State University. Series: Philosophy, 2, 42–50 [in Russian].

Klepko, S. F. (2006). Filosofiya osvity v yevropejskomu konteksti [Philosophy of Education in the European Context]. Poltava: Poippo. [in Ukrainian].

Maslova, T. A. (2013). Didakticheskie usloviya realizacii emocional'no-cennostnogo komponenta v prepodavanii pedagogicheskih disciplin v vuze: Monografiya [The didactic conditions for the implementation of the emotional and value component in the teaching of pedagogical disciplines at a higher educational institution: Monograph]. Kaluga: Kaluga State University named after K.E.Tsiolkovsky. [in Russian].

Ognevyuk, V. O. (2003). Osvita v systemi cinnostej stalogo lyudskogo rozvytku [Education in the system of values of a sustainable human development]. Kyiv: Znannya Ukrainy. [in Ukrainian].

Fitsula, M. M. (2002). Pedagogika [Pedagogics], Kyiv: Akademiya. [in Ukrainian].

Khutorskoy, A. V. (2001). Sovremennaya didaktika [Modern didactics], St. Petersburg: Pyter. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бережнова Е. В. Образование как ценность. Вестник МГИМО – Университета. 2014. № 2. С.240–241.

Гершунский Б. С. Философия образования для ХХІ (в поисках практико-оринтированных общеобразовательных концепций). Москва: Совершенство, 1998. 608 с.

Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть: монографія. Київ: Академія, 1999. 240 с.

Касаткин П .И. Ценностный компонент в образовании: нужен ли он сегодня? Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. 2017. №2. С.42–50.

Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контекстіПолтаваПОІППО2006328 с.

Маслова Т. А. Дидактические условия реализации эмоционально-ценностного компонента в преподавании педагогических дисциплин в вузе: монография. Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2013. 202 с.

Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. Київ: Знання України, 2003. 450 с.

Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Академія, 2002. 528 с.

Хуторской А. В. Современная дидактика: учеб. для вузов. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 544 с.