DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.125-129

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ

Oleh Maslii

Анотація


Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі формування професійної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння, зокрема, розглянуто та проаналізовано сукупність принципів організації освітнього процесу у військових закладах вищої освіти, особливе значення серед яких для військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння мають принципи: системності, інтегративності, неперервності, внутрішньопредметної і міждисциплінарної цілісності, на основі яких визначаються базові ідеї процесу формування професійної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння. Використані методи дослідження: теоретичні ‒ вивчення та аналіз літератури щодо удосконалення процесу військово-професійної підготовки офіцерів для Збройних сил України та стосовно загальнонаукових принципів професійної освіти; синтез специфічних принципів, що зумовлюють формування професійної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння. Основними теоретичними положеннями, що зумовлюють формування професійної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння, визначено специфічні принципи: взаємодії з іншими видами підготовки у військових ЗВО, формування психологічної готовності до виконання професійних завдань, завершеності військово-професійної підготовки.


Ключові слова


військова освіта; принципи; майбутні офіцери ракетно-артилерійського озброєння.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Fitsula M.M. (2009). Pedahohika [Pedagogics]. Kyiv: Akademvydav. [in Ukrainian]

Kozlovska I.M. (2001). Teoretychni ta metodychni osnovy intehratsii znan uchniv profesiino-tekhnichnoi shkoly [Theoretical and Methodological Foundations of Integration of Students’ Knowledge in Professional and Technical Educationю Unpublished Doctoral Dissertation. Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv. [in Ukrainian].

Maksymiuk S.P. (2009). Pedahohika: navchalnyi posibnyk [Pedagogics: Textbook]. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian].

Malafiik I.V. (2010). Dydaktyka: navchalnyi posibnyk [Didactics: Textbook]. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian].

Oliinyk L.V. (2010). Kompetentnisnyi pidkhid yak neobkhidna umova suchasnoi osvity u viiskovomu universyteti [Competence Approach as a Necessary Condition of Modern Education in Military University]. Problemy osvity. 65. 43−48. [in Ukrainian].

Sobko Y.M. (2007). Teoretychni ta metodychni osnovy integratyvnykh kursiv u profesiino-tekhnichnii osviti: monohrafiia [Theoretical and Methodological Foundations of Integrative Courses in Professional and Technical Education: Monograph]. Lviv: Cpolom. [in Ukrainian].

Torichnyi O.V. (2012). Pedahohichna kontseptsiia orhanizatsii neperervnoi osvity maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv dlia vdoskonalennia viiskovo-spetsialnoi kompetentnosti [Pedagogical Concept of the Lifelong Learning of Future Border Guard Officers for Developing Military Special Competence]. Bulletin of National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_3_26 (last accessed: 28.12.2018). [in Ukrainian].

Yahupov V.V. (2002) Pedahohika [Pedagogics]. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].

Yahupov V.V., Kryshtal N.A., & Korol V.N. (2012). Professionalnaia subektnost ofitserov Ministerstva chrezvychainykh situatsii Ukrainy [Professional Identity of the Officers of the Ministry of Emergency of Ukraine]. Selection of Scientific Works of National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after B.Khmelnytskyi. Series: Pedagogical and Psychological Sciences, 64, 129–133. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Козловська І. М. Теоретичні та методичні основи інтеграції знань учнів професійно-технічної школи : дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. Київ. 2001. 403 с.

Максимюк С. П. Педагогіка: навчальний посібник. Київ: Кондор. 2009. 670 с.

Малафіїк І. В. Дидактика : навчальний посібник. Київ: Кондор. 2005. 398 с.

Олійник Л. В. Компетентісний підхід як необхідна умова сучасної освіти у військовому університеті. Проблеми освіти: Науковий збірник. Київ. 2010. Вип. 65. С. 43–48.

Собко Я. М. Теоретичні та методичні основи інтегративних курсів у професійно-технічній освіті : монографія. Львів : Сполом. 2007. 332 c.

Торічний О. В. Педагогічна концепція організації неперервної освіти майбутніх офіцерів-прикордонників для вдосконалення військово-спеціальної компетентності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2012. Вип. 3. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_3_26 (дата звернення: 28.12.2018).

Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник. 3-тє вид., стер. Київ : Академвидав. 2009. 560 с.

Ягупов В. В. Педагогіка: Навчальний Київ : Либідь. 2002. 560 с.

Ягупов В. В., Крышталь Н. А., Король В. Н. Профессиональная субъектность офицеров Министерства чрезвычайных ситуаций Украины. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Серія: педагогічні і психологічні науки. Хмельницький : Вид-во Національної академії державної прикордонної служби ім. Б.Хмельницького. 2012. № 64. С. 129–133.