DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.139-143

ПРИРОДОЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІНННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Olena Pynzenyk

Анотація


Анотація. Актуальність проблеми формування духовних цінностей майбутніх педагогів полягає у необхідності створення нових аксіологічних засад духовності в освіті (зокрема, дошкільній), позаяк встановлена у минулому система цінностей значною мірою припинила своє функціонування. Звернення педагогічної науки до духовних цінностей національної самобутності українського народу, переосмислення в сучасних умовах вартостей і трансформації ієрархії цінностей, є логічним і закономірним явищем. Такий підхід сприятиме виробленню у майбутніх вихователів навичок здійснювати оцінювання власних духовних цінностей та передбачати процес їх формування у дітей дошкільного віку, формуватиме досвід духовно-оцінної діяльності. Метою статті є визначення найбільш важливих напрямків у вивченні проблеми формування духовних цінностей майбутніх вихователів дітей дошкільного віку у процесі вивчення дисциплін природознавчого циклу. У процесі виконання завдань, зумовлених метою статті, було використано методи науково-педагогічного дослідження: метод аналізу наукових джерел з проблеми дослідження; методи аналізу і синтезу при визначенні мети й завдань дослідження; метод контент-аналізу нормативних документів. Визначено головні напрямки організації процесу формування оціночних ставлень майбутніх педагогів до духовних цінностей на прикладі вивчення дисциплін природознавчого циклу, завдання процесу формування оціночних ставлень до духовних цінностей, вимоги до системи оцінних завдань.

 


Ключові слова


духовні цінності; духовна культура; дисципліни природознавчого циклу; професійна підготовка через вивчення дисциплін природознавчого циклу.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bekh,I. (2007). Osobystisni tsinnosti yak dukhovne nadbannya lyudyny. Vykhovannya osobystosti [Personal values as a spiritual heritage of man]. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].

Bohush, A.M. (2008). Pedahohichni vymiry Vasylya Sukhomlynsʹkoho v suchasnomu osvitnʹomu prostori [Pedagogical dimensions of Vasyl Sukhomlynsky in the modern educational space]. Kyiv: Slovo. [in Ukrainian].

Palamar, S. Problema formuvannya dukhovno-moralʹnykh tsinnostey studentiv v umovakh osvitnʹoho seredovyshcha [The problem of formation of spiritual and moral values of students in the educational environment.]. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22336/1/Palamar_S_P_PP_2017_PI.pdf (last accesed: 20.03.2019). [in Ukrainian].

Pynzenyk, O. (2012). Mizhdystsyplinarnyy pidkhid do formuvannya ekolohichnoyi kulʹtury maybutnʹoho vykhovatelya DNZ [Interdisciplinary approach to the formation of the ecological culture of the future upbringer of the kindergarten]. Bulletin of the Precarpathian University. Pedagogy, XLIII-XLIV, 107−112. [in Ukrainian]

Rohanova, M. (2006). Vykhovannya dukhovno-moralʹnykh tsinnostey u studentiv vyshchykh navchalʹnykh zakladiv yak pedahohichna problema [Education of spiritual and moral values in students of higher educational establishments as a pedagogical problem]. Scientific Journal of Lviv University, 21, 98–103. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyy, V.O. (1977). Na nashiy sovisti – lyudyna. Vybrani tvory [On our conscience is a man. Selected works]. Kyiv: Radyanska shkola. [in Ukrainian].

Shaparenko, Kh.A. (2006). Osoblyvosti formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh pedahohiv doshkilʹnoyi osvity [Features of the formation of professional competence of future teachers of preschool education]. V.K.Karazina Scientific Journal of Kharkiv National University, 6, 251–260. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бех І. Особистісні цінності як духовне надбання людини. Виховання особистості. У 2-х кн. Кн. 1. К. : Либідь, 2007. 278 с.

Богуш А.М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі: монографія. К.: Слово, 2008. 272 с.

Паламар С. Проблема формування духовно-моральних цінностей студентів в умовах освітнього середовища. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/ 22336/1/Palamar_S_P_PP_2017_PI.pdf (дата звернення 20.03.2019).

Пинзеник О. Міждисциплінарний підхід до формування екологічної культури майбутнього вихователя ДНЗ. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск XLIII – XLIV. Івано-Франківськ, 2012. С.107–112

Роганова М. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів вищих навчальних закладів як педагогічна проблема. Вісник Львів. Ун-ту. Cер. пед. 2006. Вип.21. Ч.1. С.98–103.

Сухомлинський В.О. На нашій совісті – людина. Вибрані твори: у 5 т. К.: Радянська школа, 1977. Т. 5. С.203–217.

Шапаренко Х.А. Особливості формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки Харк. нац. універ. ім. В. К. Каразіна: зб. наук. пр. 2006. Вип. ХVI. С. 251–260.