DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.149-153

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Halyna Raikovska, Andriy Solovyov

Анотація


Анотація. Для кожної країни головним критерієм високої ефективності освітніх послуг є структурна і смислова відповідність між результатами навчання і реальними потребами високорозвиненого виробництва у фахівцях. Ставка у всьому світі робиться на технології цифрового виробництва, і зокрема комп’ютерні системи CAD і CAE. Мета дослідження: визначення і теоретичне обґрунтуванні сутності проблеми підготовки майбутніх інженерно-технічних фахівців у закладах вищої технічної освіти України та розкриття основ інноваційної методики навчання графічних дисциплін із використанням САПР на всіх етапах освітнього процесу. Використані методи дослідження: теоретичні – аналіз, узагальнення, систематизація з метою визначення стану та перспектив розробленості досліджуваної проблеми; емпіричні – експеримент, який полягав у виявленні особливостей інноваційної методики підготовки майбутніх інженерно-технічних фахівців в технічних закладах вищої освіти засобами САПР, вивченні рівня готовності студентів до використання системи CAD і CAE. Результатом нашого дослідження стала інноваційна методика підготовки майбутніх інженерно-технічних фахівців в технічних закладах вищої освіти засобами САПР – комплексне використання САПР протягом усього освітнього процесу. Запропонована методика гарантує якісну графічну підготовку, формування висококваліфікованого фахівця відповідно до сучасних потреб інноваційного підприємства. В першу чергу, це стосується побудови конструкторської документації в CAD-системах, аналізу виробів на основі CAE-систем, які разом з класичними дисциплінами забезпечують більш глибоке та якісне засвоєння навчального матеріалу студентами.


Ключові слова


графічна підготовка; система автоматизованого проектування (САПР); геометричне моделювання; механічна інженерія.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Horbatiuk, R.M. (2008) Osnovni zasady hrafichnoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv [The basic principles of graphic training for future engineers-teachers]. URL: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_47/57.pdf (last accessed: 04.01.2019) [in Ukrainian].

Ivanov, O.O., & Pietrikov, A.V. (2018, April) Perspektyvy vprovadzhennia avtomatyzovanykh system proektuvannia i upravlinnia v mashynobuduvanni [The perspective of the introduction of automated systems designing and management in mechanical engineering]. Proceedings of the 14th International Scientific Internet Conference «Advanced Technologies of Science And Education. URL: http://intkonf.org/ivanov-o-o-petrikov-a-v-perspektivi-vprovadzhennya-avtomatizovanih-sistem-proektuvannya-i-upravlinnya-v-mashinobuduvanni/ (last accessed: 04.01.2019) [in Ukrainian].

Koziar, M., Sasiuk Z., & Parfeniuk, O. (2018). Hrafichna pidhotovka maibutnoho fakhivtsia zasobamy SAPR [Graphic preparation of a future specialist using CAD]. Nova pedahohichna dumka, 2 (94), 122–126 [in Ukrainian].

Kokarieva, A.M. (2017). Suchasnyi stan profesiinoi pidhotovky inzheneriv v tekhnichnomu universyteti [The current state of professional training of engineers at a technical university]. Proceedings of the National Aviation University. Series: Pedagogy, Psychology, 10, 1−4 [in Ukrainian].

Raikovska, H.O. (2017). Innovatsiina kontseptsiia modernizatsii hrafichnoi pidhotovky u VTNZ: Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity [Innovative concept of modernization of graphic preparation in technical universities: Updating of content, forms and methods of education and education in educational institutions]. Collection of scientific works. Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu, 16 (59), 5−8 [in Ukrainian].

Raikovska, H.O., & Soloviov, A.V. (2017) Osoblyvosti vykorystannia CAE-system u navchalnomu protsesi maibutnikh bakalavriv z mekhanichnoi inzhenerii [Features of the use of CAE-systems in the learning process of future bachelors in mechanical engineering]. Scientific herald of uzhhorod University. Series: pedagogy. Social Work, 2 (41), 216−218 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Берлинер Э. Актуальность применения САПР в машиностроении. URL: https://sapr.ru/article/7837 (дата звернення: 04.01.2019).

Головня В.Д. Розвиток конструкторсько-технологічних здібностей студентів у процесі навчання комп’ютерного конструювання та моделювання у вищих технічних навчальних закладах: дис. … к-та пед. наук: 13.00.04 / Головня Вячеслав Дмитрович. – Рівне, 2015. 298 с.

Горбатюк Р.М. Основні засади графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. URL: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_47/57.pdf (дата звернення: 04.01.2019).

Іванов О. О., Пєтріков А. В. Перспективи впровадження автоматизованих систем проектування і управління в машинобудуванні: матеріали доповідей XIV Міжнародної наукової інтернет-конференції «Advanced technologies of science and education» (19-21 квітня 2018 року). URL: http://intkonf.org/ivanov-o-o-petrikov-a-v-perspektivi-vprovadzhennya-avtomatizovanih-sistem-proektuvannya-i-upravlinnya-v-mashinobuduvanni/ (дата звернення: 04.01.2019).

Козяр М., Сасюк З., Парфенюк О. Графічна підготовка майбутнього фахівця засобами САПР. Нова педагогічна думка. 2018. № 2 (94). С.122–126

Кокарєва А.М. Сучасний стан професійної підготовки інженерів в технічному університеті. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2017. № 10. С.1−4.

Райковська Г.О. Інноваційна концепція модернізації графічної підготовки у ВТНЗ: Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2017. Випуск 16 (59). С.5−8.

Райковська Г.О., Соловйов А.В. Особливості використання САЕ-систем у навчальному процесі майбутніх бакалаврів з механічної інженерії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Випуск 2 (41). С.216−218.