DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.191-195

ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У КУРСАНТІВ МОРСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Oksana Tymofeeva

Анотація


Aнотація. Мета даного дослідження: пошук шляхів та розробка заходів підвищення мотивації до професійної комунікації англійською мовою у курсантів морських вищих навчальних закладів. Використані методи дослідження: аналіз, синтез, систематизація, педагогічне спостереження та бесіди. В статті розроблені заходи щодо підвищення мотивації до професійної комунікації англійською мовою у курсантів морських навчальних закладів. Констатована гостра необхідність посилення курсу викладання англійської мови в морських вишах. Виявлено, що головною рушійною силою покращення професійної комунікації англійською мовою у курсантів є мотивація. Також здійснено висновок щодо необхідності своєчасного забезпечення курсантів постійно оновленими навчально-методичними матеріалами, які адаптовані під конкретні спеціальності, що дозволить активізувати інтерес, який є одним з компонентів в структурі мотивації. Виокремлено методичні характеристики для покращення навчання науково-технічній мові. Крім цього зазначена важливість організації позааудиторної роботи з курсантами, залучення їх до наукових досліджень, до участі в конференціях, конкурсах. Розкрито сутність, переваги та шляхи організації такої діяльності, як засобу підвищення мотивації до професійної комунікації англійською мовою.


Ключові слова


мотивація; професійна комунікація; англійська мова; наукові конференції; морські навчальні заклади.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Finiv, O.Ya. (2017). Motyvatsiya diyalnosti lyudyny [Motivation of human activity]. Lviv: LvDUVS. [in Ukrainian].

Hordyeyeva, A.Y. (2014). Sposoby motyvatsiyi komunikatyvnoyi diyalnosti maybutnikh psykholohiv u protsesi formuvannya umin anhlomovnoho profesiynoho spilkuvannya [Methods of motivating the communicative activity of future psychologists in the process of formation of the English language professional communication skills]. Movni i kontseptualni kartyny svitu, 50(1), 207−212. [in Ukrainian].

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). 2010. URL: http://www.imo.org/en/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-standards-of-training,-certification-and-watchkeeping-for-seafarers-(stcw).aspx (last accessed: 10.04.2019)

Kharzhevska, O.M. (2015). Formuvannya profesiynoyi motyvatsiyi u studentiv inzhenerno-tekhnichnykh spetsialnostey pry vyvchenni anhliyskoyi movy [Formation of professional motivation for students of engineering and technical specialties for the English language studying]. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Psychology, 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2015_1_14 (last accessed 02.04.2019).

Kuzan, H. (2016). Innovatsiyni tekhnolohiyi u formuvanni motyvatsiyi do vyvchennya inozemnoyi movy u studentiv neprofilnykh vyshiv [Innovative technologies in the formation of motivation to study a foreign language among non-language students]. Molod i rynok, 8, 42−46. [in Ukrainian].

Kushmar, L.V. (2017). Motyvatsiya yak neobkhidna skladova opanuvannya dystsypliny «Anhliyska mova (za profesiynym spryamuvannyam)» [Motivation as a necessary component of mastering the discipline «English for professional purpose)»]. Inozemni movy, 2, 34−38. [in Ukrainain].

Lytovchenko, I.M. (2014). Pidvyshchennya motyvatsiyi studentiv do inshomovnoho spilkuvannya na zanyattyakh anhliyskoyi movy profesiynoho spryamuvannya [Increasing the motivation of students to speak foreign languages at English language classes for professional use]. Osvita doroslykh: teoriya, dosvid, perspektyvy, 1, 108−114. [in Ukrainian].

Lobanova, S.I. (2016). Rol zovnishnoyi motyvatsiyi pry vyvchenni inozemnykh mov studentamy tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv [The role of external motivation in the study of foreign languages by students of technical higher education institutions]. Onovlennya zmistu, form ta metodiv navchannya i vykhovannya v zakladakh osvity, 14, 89−92. [in Ukrainian].

Mihirin, P.I. (2017). Vyvchennya inozemnoyi movy yak skladovoyi chastyny humanitarnoyi osvity v umovakh vyshchoho tekhnichnoho navchalnoho zakladu [Studying the foreign language as a component of humanitarian education in a higher technical educational institution]. Onovlennya zmistu, form ta metodiv navchannya i vykhovannya v zakladakh osvity, 16, 98−101. [in Ukrainian].

Pavlyuk, M.M. (2016). Psykholohiya motyvatsiyi [Psychology of motivation]. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im.I.Franka. [in Ukrainian].

Petrova, T.I. (2014). Mizhpredmetni zvyazky yak efektyvnyy zasib motyvatsiyi protsesu navchannya profesiyno spryamovanoyi anhliysʹkoyi movy studentiv nemovnykh vyshchykh navchalʹnykh zakladiv [Interpersonal relations as an effective means of motivating the process of teaching professionally oriented English to students of non-language higher education institutions]. Mistobuduvannya ta terytorialne planuvannya, 52, 311−315. [in Ukrainian].

Rikhter, O.Ye. (2016). Problema rozvytku motyvatsiynoyi sfery osobystosti studenta pry vyvchenni inozemnoyi movy u nemovnomu VNZ [The problem of the development of the student's motivational sphere in the study of a foreign language in a non-language higher educational establishment]. Molodyy vchenyy, 4, 565−568. [in Ukrainian].

Tarasenko, M.I. (2018). Sposoby pidvyshchennya motyvatsiyi studentiv do vyvchennya inozemnoyi movy [Ways to increase motivation of students to study foreign language]. Collection of Scientific Works of Kherson State University. Series: Pedagogical Sciences, 81 (2), 65−67. [in Ukrainian].

Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). Motivation in education: Theory, research, and applications. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Varyanko, T. (2017). Vdoskonalennya navchannya inozemnoyi movy v tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh [Improvement of foreign language teaching in technical higher educational institutions]. Molod i rynok, 2, 134−138. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Варянко Т. Вдосконалення навчання іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах. Молодь і ринок. 2017. №2. С.134−138.

Гордєєва А.Й. Способи мотивації комунікативної діяльності майбутніх психологів у процесі формування умінь англомовного професійного спілкування. Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 50(1). С.207−212.

Кузан Г Інноваційні технології у формуванні мотивації до вивчення іноземної мови у студентів непрофільних вишів. Молодь і ринок. 2016. №8. С.42−46.

Кушмар Л.В. Мотивація як необхідна складова опанування дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». Іноземні мови. 2017. №2. С.34−38.

Литовченко І.М. Підвищення мотивації студентів до іншомовного спілкування на заняттях англійської мови професійного спрямування. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2014. Вип.1. С.108−114.

Лобанова С.І. Роль зовнішньої мотивації при вивченні іноземних мов студентами технічних вищих навчальних закладів. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2016. Вип. 14. С.89−92.

Мігірін П.І. Вивчення іноземної мови як складової частини гуманітарної освіти в умовах вищого технічного навчального закладу. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2017. Вип.16. С.98−101.

Павлюк М.М. Психологія мотивації. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2016. 265с.

Петрова Т.І. Міжпредметні зв’язки як ефективний засіб мотивації процесу навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів. Містобудування та територіальне планування. 2014. Вип.52. С.311−315.

Ріхтер О.Є. Проблема розвитку мотиваційної сфери особистості студента при вивченні іноземної мови у немовному ВНЗ. Молодий вчений. 2016. №4. С.565−568.

Тарасенко М.І. Способи підвищення мотивації студентів до вивчення іноземної мови. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. 2018. Вип. 81 (2). С.65−67.

Фінів О.Я. Мотивація діяльності людини. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 163 с.

Харжевська О.М. Формування професійної мотивації у студентів інженерно-технічних спеціальностей при вивченні англійської мови. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологія.. 2015. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2015_1_14 (дата звернення 02.04.2019).

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). 2010. URL: http://www.imo.org/en/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-standards-of-training,-certification-and-watchkeeping-for-seafarers-(stcw).aspx (дата звернення: 10.04.2019).

Schunk D.H., Pintrich P.R., Meece J.L. Motivation in education: Theory, research, and applications. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2008. 433 p.