DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.205-208

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ГІМНАЗІЇ

Svitlana Trubacheva

Анотація


Анотація. Стаття присвячена проблемі проектування освітнього середовища гімназії в цілому та питанням визначення психолого-педагогічних особливостей цього процесу зокрема. У статті висвітлено актуальність проблеми, зумовленої необхідністю розробки науково-методичного забезпечення процесу реформування загальної середньої освіти, яке дозволить досягти належної якості базової середньої освіти в гімназіях через створення в них ефективного діючого освітнього середовища. Метою статті є акцентування на потенційних аспектах та чинниках, які стосуються психолого педагогічних особливостей організації освітнього процесу учнів і є впливовими в процесі проектування освітнього середовища гімназії з метою підвищення якості базової освіти. Методами дослідження є аналіз, синтез та узагальнення психолого-педагогічних особливостей процесу проектування освітнього середовища гімназії. Результатом є узагальнення та систематизація психолого-педагогічних особливостей в освітньому процесі, які мають потенційний вплив на ефективність процесу проектування освітнього середовища гімназії. Організаційно-педагогічні основи проектування освітнього середовища у статті розглядаються як визначення, структурна організація та раціональне використання педагогічних форм, засобів, методів, технологій і матеріально-технічних умов, функціональних структур, спрямованих на задоволення вимог обов’язкових освітніх результатів учнів і запитів і потреб суб’єктів освітнього середовища. У статті робиться акцент на тому, що значну роль в процесі проектування освітнього середовища гімназії, як освітнього закладу, що забезпечує набуття учнями базового рівня загальної середньої освіти, відіграє врахування психолого-педагогічних особливостей освітнього процесу.


Ключові слова


освітнє середовище гімназії; процес проектування; психолого-педагогічні особливості.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Lypova, L. (2012). Motyvatsiia navchalno-piznavalnoi diialnosti uchniv [Motivation of educational and cognitive activity of pupils]. Dovidnyk klasnoho kerivnyka, 2, 43−49. [in Ukrainian].

Lukianova, M.F. (2013). Motyvatsiia navchalno-piznavalnoi diialnosti uchniv zasobamy IKT [Motivation of educational and cognitive activity of students by means of ICT]. Kompiuter u shkoli ta simi, 6, 28−31. [in Ukrainian].

Trubacheva, S.E. (2012). Dyferentsiiovanyi pidkhid do formuvannia zahalnonavchalnykh kompetentnostei uchniv osnovnoi shkoly [Differentiated Approach to the Formation of General Educational Competences of Primary School Students]. In Kyzenko, V.I., Vaskivska, H.O., & Bondar, S.P. et al. Dydaktychni zasady dyferentsiatsii navchannia v osnovnii shkoli [Didactic principles of differentiation of study at the primary school] (pp.115-142). Kyiv Pedahohichna dumka. [in Ukrainian].

Trubacheva, S.E. (2015). Shkilnyi pidruchnyk u kompetentnisno zoriientovanomu osvitnomu seredovyshchi [School textbook in a competently oriented educational environment]. Problemy suchasnoho pidruchnyka, 15, Part 2, 300–307. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Липова Л. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Довідник класного керівника № 2, 2012. С.43–49.

Лук’янова М. Ф. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ІКТ. Комп’ютер у школі та сім’ї №6, 2013. С.28–31.

Трубачева С. Е. Диференційований підхід до формування загальнонавчальних компетентностей учнів основної школи. Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі : монографія / [авт. кол. : В. І. Кизенко, Г. О. Васьківська, С. П. Бондар й ін.]; за наук. ред. В. І. Кизенка. К.: Педагогічна думка, 2012. С.115–142.

Трубачева С. Е. Шкільний підручник у компетентнісно зорієнтованому освітньому середовищі. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. К.: Педагогічна думка, 2015. Вип. 15. Ч.2. С. 300–307.