DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.213-216

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ЗДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Klavdiia Tushko

Анотація


Анотація. У запропонованій статті автор намагається розкрити актуальність та сутність діагностичної системи визначення рівня сформованості здатності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. Задля отримання достовірних та надійних результатів проблеми діагностики сформованості здатності до професійної взаємодії, автором проаналізовано педагогічну та психологічну наукову літературу щодо питань професійної освіти, підготовки фахівців військових та правоохоронних формувань, моніторингу педагогічних явищ та процесів, прояву професійної взаємодії у різних сферах життя. Розкрито зміст дефініцій «діагностика», «критерій», «показник». З метою якісного аналізу представленої проблеми автор використовував такі методи дослідження: узагальнення та систематизація інформації; логічні процедури аналізу, синтезу та порівняння щодо визначення змісту понять та категорій; контент-аналіз наукових праць (дисертацій, монографій, публікацій тощо). В результати узагальненого аналізу виокремлено теоретичну складову діагностики (критерії) зазначеної здатності: когнітивно-інформаційний (сукупність знань щодо реалізації професійної взаємодії), операційний (система умінь та навичок щодо здійснення професійної взаємодії майбутніми офіцерами-прикордонниками), рефлексивно-особистісний (здатність до самоаналізу та самоосвіти, а також комплекс особистісних якостей майбутніх офіцерів-прикордонників), ціннісний (пріоритетні інтереси, потреби та мотиви щодо реалізації професійної взаємодії), а також практичну (показники) – конкретний прояв цих критеріїв. Враховуючи зазначені критерії та показники, автор обґрунтував відповідні рівні, як глибину прояву конкретних критеріїв та показників: високий, середній, низький. Основним результатом дослідження є створення діагностичної системи сформованості здатності до професійної взаємодії, що є необхідною складовою професійної підготовки майбутніх фахівців прикордонного відомства.


Ключові слова


професійна взаємодія; здатність; критерії; показники; рівні.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bezrukova, V.S. (1999). Pedagogyka. Proektyvnaya pedagogyka [Pedagogics. Projective pedagogy]. Yekaterinburg: Business Book. [in Russian].

Bespalko, V. P. (1990). O vozmozhnostyax systemnogo podxoda v pedagogyke. [About the possibilities of the system approach in pedagogy]. Soviet pedagogy, 7, 59−60. [in Russian].

Bilyakovskaya, O.O., Mishchyshyn, I.Ya., & Tsura, S.B. (2013). Dydaktyka vyshhoyi shkoly [Didactics of Higher Education] Lviv: LNU named after Ivan Franko. [in Ukrainian].

Dakhin, A.N. (2003). Pedagogycheskoe modelyrovanye: sushhnost i effektyvnost [Pedagogical Modeling: Essence, Effectiveness and Uncertainty]. Pedagogy, 4, 21−26. [in Russian].

Fitsula, M.M. (2006). Pedagogika vyshhoyi shkoly [Pedagogics of the higher school]. Kyiv: Akademvidav. [in Ukrainian].

Kyyredal'g, A. (1980). Metody isledovanyj v professyonal`noj pedagogyke. [Methods of research in professional pedagogy]. Tallinn: Valgus. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика: учеб. пособ. [для инженерно-пед. ин-в и индустриально-пед. техникумов]. Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 329 с.

Беспалько В.П. О возможностях системного подхода в педагогике. Советская педагогика. 1990. № 7. С.59−60.

Біляковська О.О., Мищишин І.Я., Цюра С.Б. Дидактика вищої школи: навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 360 с.

Дахин А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и неопределенность. Педагогика. 2003. № 4. С.21−26.

Кыверялг А.А. Методы исследований в профессиональной педагогике. Таллин: Валгус, 1980. 334 с.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: «Академвидав», 2006. 352 с.