DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.243-246

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНОЇ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕХАНІКІВ ПЕРЕД ВИВЧЕННЯМ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН»

Andrii Shostachuk

Анотація


Анотація. «Теорія механізмів і машин» є однією з найскладніших загальноінженерних дисциплін, для її ефективного вивчення необхідно мати ґрунтовні попередньо отримані знання із, в першу чергу, вищої математики та теоретичної механіки. Тому актуальним питанням є організація контролю для виявлення дійсних знань з вищезазначених дисциплін з метою корекції процесу подальшого вивчення теорії механізмів і машин. Метою дослідження є визначення змісту завдань для перевірки знань з вищої математики та теоретичної механіки, а також ймовірнісна оцінка вгадування тесту, тобто отримання необ’єктивної оцінки. Для вирішення завдань дослідження було використано методи: теоретичний (вивчення та аналіз навчальної та наукової літератури) та ймовірнісний (оцінка ймовірності отримання необ’єктивної оцінки при тестуванні). Проаналізовано особливості та основні розділи дисципліни «Теорія механізмів і машин». які умовно розділено на дві частини: перша – синтез і аналіз механізмів, друга – окремі види механізмів. Запропоновано теми, які повинні бути присутніми в тестах для визначення знань студентів з теоретичної механіки та вищої математики. Визначено ймовірність вгадування тесту, який містить 10 питань, кожне з яких має 5 відповідей, включаючи одне вірне. З’ясовано вплив збільшення кількості запропонованих відповідей в одному тесті на зменшення ймовірності отримання необґрунтованої позитивної оцінки.


Ключові слова


механізм; механіка; вища математика; ймовірність.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Anufriieva O. (2017). Kryterialna baza vyiavlennia hotovnosti maibutnikh inzheneriv do profesiinoi samorealizatsii v protsesi navchalnykh [The сriterion base of identifying the future engineers’ readiness for the professional self-realization during the educational practice]. Scientific journal of Mykolaiv National University named after V.O.Sukhomlynsky. Series: Pedagogical sciences, 4(59), 18–22. [in Ukrainian].

Burlaka, V.V., Kucherenko, S.I., Mazorenko, D.I., & Tyshchenko, L.M. (2009). Osnovy teorii mekhanizmiv i mashyn [The foundation of the theory of mechanisms and machines]. Kharkiv [in Ukrainian].

Kinytskyi, Ya.T. (2002). Teoriia mekhanizmiv i mashyn [The theory of mechanisms and machines]. Kyiv: Naukova dumka, [in Ukrainian].

Novytska L. & Levchuk O. (2018). Testy yak efektyvnyi instrument kontroliu znan studentiv v protsesi vyvchennia vyshchoi matematyky [Tests as an effective tool to control the students’ knowledge in the process of studying higher mathematics]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social work, 1(42), 164–167. [in Ukrainian].

Romanchuk, N., & Maiboroda O. (2018). Kontseptualni zasady formuvannia matematychnykh kompetentnostei studentiv vyshchykh tekhnichnykh zakladiv osvity [Conceptual basis for the formation of the mathematical competences of the students of higher technical educational institutions]. Scientific journal of Mykolaiv National University named after V.O.Sukhomlynsky. Series: Pedagogical sciences, 4(63), 123–127. [in Ukrainian].

Zuieva A.B. (2013). Rezultaty doslidzhennia sformovanosti profesiinoho myslennia maibutnikh tekhnikiv-mekhanikiv ahropromyslovoho vyrobnytstva [The results of the studying of the professional thinking formation of future technicians-mechanics in the agrarian industrial production]. Scientific notes of Rivne State Humanitarian University Onovlennia. Series: The updating of the content, forms and methods of the education and upbringing in educational institutions, 7(50), 68–71. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Ануфрієва О. Критеріальна база виявлення готовності майбутніх інженерів до професійної самореалізації в процесі навчальних практик. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр., 2017. № 4 (59). С. 18–22.

Бурлака В.В., Кучеренко С.І., Мазоренко Д.І., Тищенко Л.М.. Основи теорії механізмів і машин. Курс лекцій. Підручник. Харків, 2009. 340 с.

Зуєва А.Б. Результати дослідження сформованості професійного мислення майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Рівне : РДГУ, 2013. Вип. 7 (50). С.68–71.

Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин. К.: Наукова думка, 2002. 661 с.

Новицька Л., Левчук О. Тести як ефективний інструмент контролю знань студентів в процесі вивчення вищої математики. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Збірник наукових праць, 2018. Випуск 1 (42). С. 164–167.

Романчук Н., Майборода О. Концептуальні засади формування математичних компетентностей студентів вищих технічних закладів освіти. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2018. № 4 (63). С.123–127.