DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.247-252

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ-АУТИСТАМИ

Liliia Yablunovska

Анотація


Анотація. У статті актуалізується проблема істотних розходжень між дослідниками, відносно розуміння базових понять соціальної роботи, що є досить важливим у пошуку напрямків формування системи соціальної роботи з дітьми-аутистами. Саме тому, автор ставить за мету проаналізувати зміст понять «соціальна робота», «діти-аутисти», «система соціальної роботи», «формування системи соціальної роботи». Використання методів порівняння, аналізу, синтезу та узагальнення здійснено для виокремлення та уточнення понятійної бази дослідження, її значення та обґрунтування у дослідженні формування системи соціальної роботи з дітьми-аутистами. Результати дослідження понятійного аналізу формування системи соціальної роботи з дітьми-аутистами дають можливість визначити перспективні напрямки наших подальших досліджень тих закономірних системоутворюючих зв’язків, що забезпечують становлення і розвиток системної соціальної роботи з дітьми-аутистами та їх соціальним оточенням. Насамперед, йдеться про взаємозв’язок мікро-, мезо- і макрорівнів соціального середовища дитини-аутиста. Аналіз шляхів відтворення зазначеного взаємозв’язку на різних етапах формування системи соціальної роботи з дітьми-аутистами створює перспективу подальших досліджень автора.


Ключові слова


соціальна робота; криза; діти-аутисти; аутизм; система; соціальна система.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Busel,V.T. (2005). Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [The great dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv: Irpin’: Perun. [in Ukrainian].

Holostova, E.I., & Sorvina, A.S. (Ed.). (2001). Social’naya rabota: teoriya i praktika [Social work: theory and practice]. Moskow: INFRA-M. [in Russian].

Kaps’ka, A.Y. (2001). Sotsial’na robota: deyaki aspekty roboty z dit’my ta moloddyu [Social work: some aspects of work with children and youth]. Kyiv: UDTsSSM. [in Ukrainian].

Kolupayeva, A.A. (2010). Putivnyk dlya bat’kiv ditey z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [Guide for parents of children with special educational needs]. Kyiv: Litopys – XX. [in Ukrainian].

Kotlyarov, V.M. (1999). Anatomyya kryzysov [Anatomy of a crisis]. Moskow: Nauka. [in Russian].

Kovalenko, I.I. (2004). Vstup do systemnoho analizu [Introduction to system analysis]. Mykolayiv: MDHU im. Petra Mohyly. [in Ukrainian].

Koval’, L.H, Zvereva, I.D., & Khlebik, S.R. (1997). Sotsial’na pedahohika [Social pedagogy]. Kyyiv: IZMN. [in Ukrainian].

Lukashevych, M.P., Myhovych, I.I., & Pinchuk, I.M. (2001). Sotsial’na robota v Ukrayini: teoretyko-metodychni zasady [Social work in Ukraine: theoretical and methodical basis]. Kyiv: MAUP. [in Ukrainian].

Nevleva, Y.M., & Solov’eva, L.V. (2005). Teoryya sotsyal’noy raboty [Theory of social work]. Belhorod: Kooperatyvnoe obrazovanye. [in Russian].

Ozhegov, S.I., & Shvedova, N.Yu. (1998). Tolkovyiy slovar russkogo yazyika: 80000 slov i frazeologicheskih vyirazheniy. [Explanatory dictionary of the Russian language: 80000 words and phraseological expressions]. Moscow: Azbukovnik. [in Russian].

Panov, A.M. (1997). Rossiyskaya entsiklopediya social’noy raboty. T.2. [Russian encyclopedia of social work. Volume 2]. Moscow: Institut socialnoy raboty. [in Russian].

Pavlenok, P.D. (2006). Osnovyi sotsialnoy rabotyi [Foundations of social work]. Moscow: INFRA-M. [in Russian].

Romm, T.A., & Romm, M.V. (2018). Socialnaya rabota za rubezhom [Social work abroad]. Moscow: Yurayt. [in Russian].

Shipicina, L.M. (2001). Detskiy autizm [Infantile autism]. Moscow: Didaktika Plyus. [in Russian].

Voytko, V.I (1982). Psykholohichnyy slovnyk [Psychological dictionary]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro sotsial’nu robotu z sim’yamy, dit’my ta moloddyu» vid 21.06.2001. (2001). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 42. [in Ukrainian].

Zvyeryeva, I.D., Kozubovs’ka, I.V., Keretsman, V.Yu., Pichkar, O.P. (2000). Sotsial’na robota z dit’my i moloddyu (teoretyko-metodolohichni aspekty) [Social work with children and youth (theoretical-methodological principles)]. Uzhhorod: UzhNU. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: Ірпінь; ВТФ «Перун». 2005. 1728 с.

Войтко В.І. Психологічний словник. Київ: Вища школа. 1982. 218 с.

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 42. с.21

Звєрєва І.Д., Козубовська І.В., Керецман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти): навч.-практ. посібник для дистанційного навчання. Ужгород: УжНУ. 2000. 192 с.

Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навчально-методичний посібник. Київ: УДЦССМ. 2001. 219 c.

Коваленко І.І. Вступ до системного аналізу: Навчальний посібник. Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили. 2004. 148 с.

Коваль Л.Г, Зверева І.Д., Хлебік С.Р. Соціальна педагогіка/ соціальна робота: Навчальний посібник. Київ: ІЗМН. 1997. 392 с.

Колупаєва А.А. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник. Київ: ТОВ ВПЦ «Літопис –ХХ». 2010. 240 с.

Котляров В.М. Анатомия кризисов. Москва: Наука. 1999. 243 с.

Лукашевич М.П., Мигович І.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретико-методичні засади. Навчальний посібник. Київ: МАУП. 2001. 126 с.

Невлева И.М., Соловьева Л.В. Теория социальной работы: учебное пособие. Белгород: Кооперативное образование. 2005. 431 с.

Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., допол. Москва: Азбуковник. 1998. 644 с.

Павленок П.Д. Основы социальной работы. 3-e изд., испр. и доп. Москва: ИНФРА-М. 2006. 560 с.

Панов А.М. Российская энциклопедия социальной работы. Т.2. Москва: Институт социальной работы. 1997. 404 с.

Ромм Т.А., Ромм М.В. Социальная работа за рубежом: учеб. пособие для СПО. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт. 2018. 197 с.

Словник іншомовних термінів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%F4%EE%F0%EC%F3%E2%E0%ED%ED%FF&image.x=0&image.y=0 (дата звернення: 19.03.2019).

Социальная работа: теория и практика: учебное пособие / Под ред. Е.И.Холостовой, А.С.Сорвиной. Москва: ИНФРА-М. 2001. 427 с.

Шипицина Л.М. Детский аутизм: хрестоматия. Москва: Дидактика Плюс. 2001. 368 с.