DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.9-14

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ДИДАКТИЧНИХ ВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

Lyudmyla Bilousova, Natalya Zhytienova

Анотація


Анотація. Візуалізація навчального матеріалу є однією з визнаних стратегій успішної діяльності сучасного вчителя, реалізація якої потребує від нього здатності самостійно створювати педагогічно ефективні цифрові дидактичні візуальні засоби. Складність таких засобів як об’єктів проектування зумовлює необхідність уведення в систему освітньої професійної підготовки майбутніх учителів навчального курсу, що забезпечує набуття ними комплексу різнопланових знань і вмінь, потрібних для створення таких засобів. Метою статті є розкриття змісту, структури, особливостей реалізації курсу «Проектування цифрових дидактичних візуальних засобів» для майбутніх учителів. У статті використано такі методи дослідження: аналіз наукової, психолого-педагогічної, навчально-методичної та спеціальної літератури, інформаційних джерел з проблеми дослідження; синтез та узагальнення теоретичних положень, розкритих у науковій та навчально-методичній літературі; узагальнення власного педагогічного досвіду підготовки майбутніх учителів до створення візуального контенту, а також практичного досвіду такої діяльності. У статті розглянуто питання підготовки майбутніх вчителів до створення якісних цифрових дидактичних візуальних засобів. Обґрунтовано актуальність упровадження курсу «Проектування цифрових синтез та узагальнення теоретичних положень дидактичних візуальних засобів» у процес професійної підготовки майбутніх учителів. Визначено місце даного курсу в системі зазначеної підготовки, його мету, завдання, структуру. Схарактеризовано особливості реалізації курсу. Наведено короткий опис змістових ліній чотирьох модулів курсу: «Теоретичні засади використання візуалізації», «Основи дизайну візуальних об’єктів», «Сучасні інструменти створення дидактичного візуального засобу», «Технології візуалізації в освітній практиці».


Ключові слова


візуалізація; підготовка майбутніх учителів; цифрові дидактичні візуальні засоби; проектування цифрових дидактичних візуальних засобів.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Pedagogical Constitution of Europe. Retrieved from: www.arpue.npu.edu.ua/en/journal-european-pedagogical-studio/pedagogical-constitution-of-europe/142-pedahohichna-konstytutsiia-yevropy-1 (last accessed: 15.04.2019). [in English].

Bilousova, L.I. & Zhytienova, N.V. (2014). Didakticheskie aspekty ispol'zovanija tehnologij vizualizacii v uchebnom processe obshheobrazovatel'noj shkoly [Didactic aspects of the use of technologies of visualization in the educational process of secondary school]. Informacijni texnologiyi i zasoby navchannya, 2 (40), Retrieved from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1017 (last accessed: 15.04.2019). [in Russian].

Bilousova, L.I. & Zhytienova, N.V. (2018). Onlajnovi instrumenty vizualizaciyi u diyalnosti suchasnogo pedagoga [Online tools of visualization in the work of the modern teacher]. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 7(27), 8−15. Retrieved from: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/151557 (last accessed: 15.04.2019) [in Ukrainian].

Bilousova, L.I. & Zhytienova, N.V. (2017). Funkcional`nyj pidxid do vykorystannya texnologij vizualizaciyi u navchal`nomu procesi [Functional approach to the use of visualization technologies in the learning process.]. Informacijni texnologiyi i zasoby navchannya, 57(1), 38-49 Retrieved from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1525 (last accessed: 15.04.2019). [in Ukrainian].

Zhytienova, N.V. (2013). Sutnist` vizualizaciyi v navchal`nomu procesi [Essence of visualization in the educational process]. Zbirny`k naukovy`x pracz` Kam'yanecz-Podil`s`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Ivana Ogiyenka Seriya pedagogichna, 19, 18−21. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2013_19_8 (last accessed: 15.04.2019). [in Ukrainian].

Zhytienova, N.V. (2016) Texnologiyi vizualizaciyi v suchasny`x osvitnix trendax [Technologies of visualization in modern educational trends]. Zbirnyk naukovyx pracz` «Vidkryte osvitnye e-seredovyshhe suchasnogo universytetu», 2016. Vol 2. Retrieved from: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/43/83#.V_YunluLTcc (last accessed: 15.04.2019). [in Ukrainian].

Zhytienova, N.V. (2017) Pryncypy vizualizaciyi yak osnova dydaktychnogo dyzajnu [Principles of visualization as a basis for didactic design]. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 3(11), 11−14. Retrieved from: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/97072 (last accessed: 15.04.2019). [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Pedagogical Constitution of Europe. URL: www.arpue.npu.edu.ua/en/journal-european-pedagogical-studio/pedagogical-constitution-of-europe/142-pedahohichna-konstytutsiia-yevropy-1 (дата звернення: 15.04.2019)

Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Дидактические аспекты использования технологий визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы. Інформаційні технології і засоби навчання, 2014. Випуск 2 (40). URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1017 (дата звернення: 15.04.2019)

Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Онлайнові інструменти візуалізації у діяльності сучасного педагога. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 2018. Випуск 7 (27). С.8-15. URL: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/151557 (дата звернення: 15.04.2019)

Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Функціональний підхід до використання технологій візуалізації у навчальному процесі. Інформаційні технології і засоби навчання, 2017. Випуск 1 (57). URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1525 (дата звернення: 15.04.2019)

Житєньова Н.В. Сутність візуалізації в навчальному процесі. Збірник наукових праць Кам’янец-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янец-Подільськ, 2013. Випуск 19. С. 18-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2013_19_8 (дата звернення: 15.04.2019)

Житєньова Н.В. Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах. Збірник наукових праць «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», 2016. Випуск 2. URL: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/43/83#.V_YunluLTcc (дата звернення: 15.04.2019)

Житєньова Н.В. Принципи візуалізації як основа дидактичного дизайну. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 2017. Випуск 3 (11). С.11−14. URL: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/97072 (дата звернення: 15.04.2019)