ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ

Автор(и)

  • Nataliia Kolesnyk кафедра образотворчого мистецтва та дизайну, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9384-9369
  • Olena Polishchuk кафедра філософії і політології, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1095-8031
  • Nataliia Krasnova кафедра образотворчого мистецтва та дизайну, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5308-3909

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.49-53

Ключові слова:

дизайн, графічний дизайн, професійна освіта, підготовка здобувачів вищої освіти, дизайн-проєкт.

Анотація

У статті проаналізовано актуальність дослідження, визначено , що концептуальні ідеї сучасної стратегії реформування освіти в Україні відображено в основних нормативно-правових документах. Автором виявлено, що реалізація стратегічних завдань до професійної підготовки здобувачів вищої освіти засобами дизайну вимагає нових підходів щодо переходу кількісних показників її рівня в якісні документи. Метою статті є проаналізувати педагогічну теорію та практику професійної підготовки здобувачів вищої освіти засобами дизайну, розкрити її специфіку шляхом упровадження компетентнісного підходу в освітню діяльність як умови інтеграції української освіти в Європейський освітній простір. Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, моделювання, проектування, класифікація, методи екстраполяції та прогностики); емпіричні (он-лайн інтерв’ювання, анкетування, тестування, бесіда, методи математичної статистики). Результати дослідження: на сьогодні здобувачі вищої освіти у процесі фахової підготовки засобами графічного дизайну володіють професійною універсальністю, широким спектром художніх засобів та проєктних методів. Узагальнення результатів експериментального дослідження з використанням методів статистичної обробки та порівняльного аналізу дало змогу простежити динаміку кількісних та якісних змін в основних структурних компонентах, зокрема у показниках взаємодії складових компонентів графічного дизайну у професійній підготовці здобувачів вищої освіти. Це дозволило виявити позитивну динаміку. Результати порівняння показників свідчать про наявність вираженої зміни виявлених співвідношень у контрольних та експериментальних групах.

Біографії авторів

Nataliia Kolesnyk, кафедра образотворчого мистецтва та дизайну, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир

кандидат педагогічних наук, доцент

Olena Polishchuk, кафедра філософії і політології, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир

доктор філософських наук, професор

Nataliia Krasnova, кафедра образотворчого мистецтва та дизайну, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Kolesnyk N., Kubrak S., Yavorska T., Vitvytska S. Information and Media Literacy and «Cloud» Technologies in Training of Higher Education Applicants: the Sustainable Development Paradigm. Universal Journal of Educational Research. Vol. 8. No 6. 2020. PP. 2668–2677. DOI: 10.13189/ujer.2020.080651

Куленко М.Я. Основи графічного дизайну: Підручник. К.: Кондор, 2006. 492 с.

Симоненко, С. М. Природа та механізми візуального мислення з позицій стратегіально-семантичного підходу. Наука і освіта: наук.-практ. журнал. Одеса: Астропринт. 2010. Спецвипуск «Когнітивні процеси та творчість». С. 84−91.

Цзя Яочен Особливості професійної підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах. Журнал «Науковий огляд». № 10 (31), 2016. URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1020 (дата звернення 03.09.2020)

References

Kolesnyk, N., Kubrak, S., Yavorska, T., & Vitvytska, S. (2020). Information and Media Literacy and «Cloud» Technologies in Training of Higher Education Applicants: the Sustainable Development Paradigm. Universal Journal of Educational Research, 8 (6), 2668–2677. DOI: 10.13189/ujer.2020.080651

Kulenko, M.Ya. (2006). Osnovy hrafichnoho dyzaynu [Fundamentals of graphic design]. Kondor. [in Ukrainian].

Symonenko, S.M. (2010). Pryroda ta mekhanizmy vizualʹnoho myslennya z pozytsiy stratehialʹno-semantychnoho pidkhodu [Nature and mechanisms of visual thinking from the standpoint of strategic-semantic approach]. Science and Education: Astroprynt, Special edition «Cognitive processes and creativity», 84−91. [in Ukrainian].

Czya Yaochen. (2016). Osoblyvosti profesiynoyi pidhotovky maybutnikh dyzayneriv u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh [Peculiarities of vocational training of future designers in higher education institutions]. Scientific Review, 10 (31). https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1020 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Kolesnyk, N., Polishchuk, O., & Krasnova, N. (2020). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 49–53. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.49-53

Номер

Розділ

Статті