ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Nataliia Bondarchuk кафедра фізичного виховання, ДЗВО «Ужгородський національний університет», м. Ужгород http://orcid.org/0000-0002-0933-9356
  • Viktor Chernov кафедра фізичної реабілітації, ДЗВО «Ужгородський національний університет», м. Ужгород
  • Oleksandr Tymochko кафедра фізичного виховання, ДЗВО «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.28-32

Ключові слова:

фізичне виховання, Західний регіон України, школярі, студенти, менталітет, захворюваність, фізичний стан.

Анотація

Актуальність проблем урахування особливостей Західного регіону України у фізичному вихованні молоді пов’язана із впливом рис менталітету і колективного характеру, оточуючого середовища, умов проживання на суб’єктивні цінності та установки, показники фізичного стану школярів і студентів. Дослідження проведене з метою обґрунтувати необхідність враховувати ці особливості у процесі фізичного виховання та окреслити деякі специфічні аспекти фізичного виховання. Під час дослідження використані такі методи: аналіз наукової літератури, спостереження за процесом фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах і закладах вищої освіти. Основні результати дослідження полягають у тому, що в статті проаналізовано загальні особливості ментальності і характеру населення Західної України, умови оточуючого середовища, специфіку стану здоров’я і захворюваності молоді, висловлено пропозиції щодо застосування тих чи інших методів і засобів фізичного виховання з огляду на особливості функціонального стану, фізичного розвитку та фізичної підготовленості західноукраїнських школярів і студентів. Зроблено висновки та рекомендації щодо застосування у процесі фізичного виховання аеробних вправ, вправ на корекцію будови тіла, на переважний розвиток різних фізичних якостей, регулювання фізичних навантажень.

Біографії авторів

Nataliia Bondarchuk, кафедра фізичного виховання, ДЗВО «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Viktor Chernov, кафедра фізичної реабілітації, ДЗВО «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

кандидат біологічних наук, доцент

Oleksandr Tymochko, кафедра фізичного виховання, ДЗВО «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

старший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Федоренко В.І., Кіцула Л.М. Територіальні особливості фізичного розвитку школярів. Довкілля та здоров’я. 2015. № 2. С.14−19.

Бондарчук Н.Я. Диференційований підхід до фізичного виховання студентів з низинних і гірських зон Закарпаття. Ужгород: ПоліПрінт, 2006. 60 с.

Бондарчук Н.Я., Чернов В.Д. Ефективність застосування диференційованого підходу у процесі виховання студентів з різних біогеохімічних зон Закарпаття. Педагогіка і фізичне виховання. Чернігів, 2009. С.433−436.

Бондарчук Н.Я., Чернов В.Д. Чинники диференційованого підходу та критерії диференціації у фізичному вихованні різних категорій населення. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вип. 1. Т. 1. Вінниця. 2011. С.236−241.

Павлова Ю.О. Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини: монографія. Львів: Львівський держ. ун-т фіз. культури, 2016. 356 с.

Верховська М.В. Форми фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Вісник Запорізького національного університету. 2014. Вип. 1. С.11−19.

Андрєєва О.В. Історичні, теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015. № 2 (46). С.19−23.

References

Fedorenko, V.I., & Kitsula, L.M. (2015). Terytorialni osoblyvosti fizychnoho rozvytku shkoliariv [Territorial features of the physical development of schoolpupils]. Environment & Health, 2, 14−19. [in Ukrainian].

Bondarchuk, N.Ya. (2006). Dyferentsiiovanyi pidkhid do fizychnoho vykhovannia studentiv z nyzynnykh i hirskykh zon Zakarpattia [Differentiated approach to physical education of students from lowland and mountainous areas of Transcarpathia]. PoliPrint.[in Ukrainian].

Bondarchuk, N.Ya., & Chernov, V.D. (2009). Efektyvnist zastosuvannia dyferentsiiovanoho pidkhodu u protsesi vykhovannia studentiv z riznykh bioheokhimichnykh zon Zakarpattia [The effectiveness of differentiated approach application in the process of educating students from different biogeochemical areas of Transcarpathia]. Pedagogy and physical education, 433−436. [in Ukrainian].

Bondarchuk, N.Ya., & Chernov, V.D. (2011). Chynnyky dyferentsiiovanoho pidkhodu ta kryterii dyferentsiatsii u fizychnomu vykhovanni riznykh katehorii naselennia [Factors of differentiated approach and criteria of differentiation in physical education of different categories of the population]. Physical culture, sports and health of the nation, 1, 1, 236−241. [in Ukrainian].

Pavlova, Yu.O. (2016). Ozdorovcho-rekreatsiini tekhnolohii ta yakist zhyttia liudyny [Health and recreational technologies and quality of human life]. Lviv State University of Physical Culture. [in Ukrainian].

Verkhovska, M.V. (2014). Formy fizkulturno-ozdorovchykh tekhnolohii u protsesi fizychnoho vykhovannia uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Forms of physical culture and health technologies in the process of physical education of pupils of secondary schools]. Bulletin of Zaporizhzhia National University, 1, 11-19. [in Ukrainian].

Andrieieva, O.V. (2015). Istorychni, teoretyko-metodolohichni zasady rekreatsiinoi diialnosti riznykh hrup naselennia [Historical, theoretical and methodological principles of recreational activity of different population groups]. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, 2 (46), 19−23. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті