ЗМІСТ І СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ

Автор(и)

  • Oksana Voitovych кафедра екології, географії та туризму, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3056-861X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.39-42

Ключові слова:

майбутні вчителі географії, основи технологій виробництва, програма навчальної дисципліни.

Анотація

У статті доведено актуальність впровадження навчальної дисципліни «Основи технологій виробництва» в освітній процес підготовки майбутніх вчителів географії, подано аналіз наукових джерел з означеної проблеми, визначені мета, методи дослідження. Актуальність вивчення цієї дисципліни зумовлена необхідністю розуміння майбутніми вчителями географії технологічних процесів виробництва, розміщення продуктивних сил, впливу виробничих технологій на природні комплекси, демографічні, соціальні та екологічні проблеми суспільства. Мета статті полягає в ознайомленні викладачів закладів вищої освіти зі змістом та структурою навчальної дисципліни «Основи технологій виробництва» для підготовки майбутніх вчителів географії. Методи дослідження: теоретичні – аналіз навчально-методичної літератури; вивчення наукових публікацій за тематикою дослідження; систематизація та узагальнення інформації; вивчення нормативної документації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Подано зміст та структуру навчальної дисципліни «Основи технологій виробництва», перелік загальних та фахових компетентностей, програмних результатів навчання, методи навчання та оцінювання, критерії оцінювання програмних результатів навчання. Наведено фрагмент практичного заняття, де відображено зміст практичного завдання та етапів його виконання.

Біографія автора

Oksana Voitovych, кафедра екології, географії та туризму, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 01.08.2020 № 463-ІХ. Дата оновлення: 01.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення: 10.10.2020).

Федій О.А. Географічний аспект курсу «Основи промислового виробництва, сільськогосподарського виробництва і транспорту». Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, вищій, післядипломній освіті: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару ( м. Полтава, 2006 р). Полтава: ПОІППО, 2006. С.92−98.

Система сучасних технологій: навчальний посібник / за ред.: А.П. Ткаченка. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 352 с.

Войтович О.П., Лико Д.В. Основи промислового і сільськогосподарського виробництва: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 331 с.

Войтович О.П., Лико С.М. Основи промислового і сільськогосподарського виробництва: практикум. Рівне: РВВ РДГУ, 2017. 178 с.

References

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.08.2020 № 463-ІХ. onovleno 01.08.2020 [Law of Ukraine On complete general secondary education of 01.08.2020 № 463-IX]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text. [in Ukrainian].

Fedii, O.A. (2006). Heohrafichnyi aspekt kursu «Osnovy promyslovoho vyrobnytstva, silskohospodarskoho vyrobnytstva i transportu» [Geographical aspect of the course «Fundamentals of industrial production, agricultural production and transport». In Ilchenko, V.R. (Ed.). Proceedings of All-Ukrainian scientific-practical seminar − Introduction of modern technologies of teaching geography in school, higher, postgraduate education (pp.92−98). POIPPO. [in Ukrainian].

Tkachenko, A.P. (Ed.). (2004). Systema suchasnykh tekhnolohii [The system of modern technologies]. Tsentr navchalnoi literatury. [in Ukrainian].

Voitovych, O.P., & Lyko, D.V. (2017) Osnovy promyslovoho i silskohospodarskoho vyrobnytstva [Fundamentals of industrial and agricultural production]. OLDI-PLUS. [in Ukrainian].

Voitovych, O.P. & Lyko, S.M. (2017). Osnovy promyslovoho i silskohospodarskoho vyrobnytstva [Fundamentals of industrial and agricultural production]. RVV RSHU. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті