РОЗВИТОК АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СТУДЕНТІВ-АСПІРАНТІВ В УМОВАХ АКАДЕМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Vitaliia Harapko кафедра англійської філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський державний університет, м. Мукачево http://orcid.org/0000-0001-7171-8448

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.43-46

Ключові слова:

комунікативна компетентність, компетентність з іноземних мов, аспіранти, труднощі в процесі набуття мовної компетенції, академічне середовище.

Анотація

Високий рівень особистого залучення, якого вимагає процес вивчення іноземної мови, є ще більш складним для наших університетів, де вимоги академічного середовища настільки високі, що не всі аспіранти здобувають необхідних компетентностей задля задоволення цих вимог. Метою статті є дослідити передумови набуття іноземної мовної компетенції в академічному середовищі та отримати необхідну інформацію, необхідну для подальших досліджень. Методологія дослідження будується здебільшого на теоретичних методах, таких як: аналіз наукових робіт та публікацій. Сучасний стан освітніх послуг вказує на значне підвищення потреби у високоякісній професійно-спрямованій освіті, яка забезпечуватиме здобувача відповідними компетнціями актуальними для академічного середовища. У світлі цього викладачам та аспірантам слід витрачати набагато більше часу на розмови про те, чому і як вони викладають та вивчають мови. Сьогодні метою післядипломної освіти є не лише збільшення використання лексичних та граматичних матеріалів у підготовці компетентного фахівця. Теоретично післядипломна освіта встановила імператив підходу, заснованого на компетентностях, тоді як практично комунікативні компетенції не спрямовані на процес включення аспірантів у професійну культуру, занижуються і в неповній мірі реалізуються ними в академічному освітньому середовищі.

Біографія автора

Vitaliia Harapko, кафедра англійської філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Вступні іспити до аспірантури. Постанова кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року «про затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)». URL: http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html (дата звернення 12.09.2020)

Духанiна Н.М. Особливості навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD). Young Scientist. 2018. № 4 (56) C.489-492. URL: https://www.google.com/search?q-1C1OKWM_ruUA913UA913&o.

Концептуальні засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/2019-06-24-proekt-konts-angl-movi-1.docx (дата звернення 12.09.2020)

Обучение иностранному языку в аспирантуре неязыкового вуза: актуальные вопросы: монография / Г.В.Буянова, и др. Пермь: ИПЦ «ПРОКРОСТЪ», 2017.188 с.

Пелех Л.Р. Забезпечення якості самостійної роботи аспірантів з вивчення іноземної мови на основі впровадження засадничих психолого-педагогічних принципів. Зб. наук. пр. Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. 2015. вип. 1(64). С.180–199.

Петрова О.Б., Попова Н.О. Аспект наукової підготовки при вивченні іноземної мови у немовному ВНЗ. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: зб. наук. пр. матеріалів ХV міжнар. наук.-пр. інтер-конф. (Переяслав-Хмельницький, 30 червня – 1 липня 2015 р.). Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Григорія Сковороди, 2015. С.205–207.

Ярославова Е.Н., Федотова М.Г. Особенности организации обучения иностранному языку аспирантов неязыкового вуза. Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции Секции социально-гуманитарных наук (Челябинск, 14-17 апреля 2015 г.). Челябинск: https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1110">Южно-Уральский государственный университет , 2015. С.1208−1215.

Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine's regions. Academic Writing. CURRICULUM. Courses description. Developed by P4 Simon Kuznets Kharkiv National University of Economy. URL: https://www.hneu.edu.ua/erasmus-dochub. (дата звернення 12.09.2020)

References

Vstupni ispyty do aspirantury. Postanova kabinetu Ministriv Ukrainy № 261 vid 23 bereznia 2016 roku «Pro zatverdzhennia poriadku pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u vyshchykh navchalnykh zakladakh (naukovykh ustanovakh)» [Entrance exams for PhD. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 261 of March 23, 2016 «On approval of the procedure for training applicants for higher education for the degree of Doctor of Philosophy and Doctor of Science in higher educational institutions (scientific institutions)»] (2016). http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html [in Ukrainian].

Dukhanina, N.M. (2018). Osoblyvosti navchannia inozemnykh mov zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii (PhD) [Features of teaching foreign languages to graduates of the degree of Doctor of Philosophy (PhD)]. Young Scientist, 4 (56), 489−492.

Kontseptualʹni zasady derzhavnoyi polityky shchodo rozvytku anhliysʹkoyi movy u sferi vyshchoyi osvity. Proyekt [Conceptual principles of state policy on the development of the English language in the field of higher education]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/2019-06-24-proekt-konts-angl-movi-1.docx

Buianova, H.V., Kynderknekht, A.S., Popova, T.V., & Peunova, E.V. (2017). Obuchenye ynostrannomu yazyku v aspyranture neiazykovoho vuza: aktualnye voprosy [Teaching a foreign language in graduate school of a non-language university: current issues]. PROKROST». [in Russian].

Pelekh, L.R. (2015). Zabezpechennia yakosti samostiinoi roboty aspirantiv z vyvchennia inozemnoi movy na osnovi vprovadzhennia zasadnychykh psykholoho-pedahohichnykh pryntsypiv [Ensuring the quality of independent work of graduate students in learning a foreign language on the basis of introduction of basic psychological and pedagogical principles. Collection of Scientific Works of East-Ukrainian V.Dal` Univercity, 1 (64), 180–199. [in Ukrainian].

Petrova, O.B., & Popova, N.O. (2015, July 1). Aspekt naukovoi pidhotovky pry vyvchenni inozemnoi movy u nemovnomu vnz [Aspect of scientific training in the study of a foreign language in a non-language university). Proceeding of XV International scientific-practical internet conference − Problems and prospects for the development of science at the beginning of the third millennium in Europe and Asia) (pp.205−207). H.Skovoroda Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Iaroslavova, Ye.N., & Fedotova, M.H. (2015). Osobennosty orhanyzatsyy obuchenyia ynostrannomu yazyku aspyrantov neiazыkovoho vuza [Features of the organization of foreign language training for graduate students of a non-language university. Proceeding of 67th sciemntific conference on Social−humanitarian sciences (pp.1208−1215). South Ural State University. [in russian].

Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions. Academic Writing. CURRICULUM. Courses description. https://www.hneu.edu.ua/erasmus-dochub.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті