ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Автор(и)

  • Mykhailo Kozyar кафедра практичної психології та педагогіки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, навчально-науковий інститут психології та соціального захисту, м.Львів http://orcid.org/0000-0001-7068-598X
  • Petro Dziuba кафедра загальновійськових дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м.Хмельницький http://orcid.org/0000-0001-7336-5279
  • Lyudmyla Romanyshyna кафедра педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м.Хмельницький http://orcid.org/0000-0002-6026-2614

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.52-56

Ключові слова:

майбутні офіцери, вищий військовий навчальний заклад, освітній процес, толерантність, гуманітарні дисципліни.

Анотація

Мета статті полягає у визначенні теоретичних основ формування толерантності у майбутніх офіцерів. Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні — аналіз, синтез, систематизація, порівняння, моделювання та узагальнення — для опрацювання наукових джерел, з теоретичних основ формування толерантності у майбутніх офіцерів. У статті розглянуто проблему формування толерантності майбутніх офіцерів. Під толерантністю майбутніх офіцерів розуміють професійну якість, яка передбачає сформованість умінь виконувати обов’язки в умовах сучасного військово-поліетнічного середовища, що передбачає повагу й розуміння своїх колег і підлеглих,уміння спілкуватись з ним, знаходити спільну мову. Розглянуто види толерантності: медична, фізіологічна, комунікативна, вікова, освітня, міжкласова, міжкультурна, професійна, управлінська, соціально-економічна, географічна, расова, релігійна, гендерна, політична, сексуальна, маргінальна, міжнаціональна, міжетнічна). Ці види доповнено військово-професійною толерантністю.

Біографії авторів

Mykhailo Kozyar, кафедра практичної психології та педагогіки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, навчально-науковий інститут психології та соціального захисту, м.Львів

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН

Petro Dziuba, кафедра загальновійськових дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м.Хмельницький

кандидат педагогічних наук, доцент

Lyudmyla Romanyshyna, кафедра педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м.Хмельницький

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Список використаних джерел

Толерантність: теорія і практика: Роздуми філософів і релігієзнавців: Міжнародні правові документи (витяги) / упоряд., авт. передм. М. Ю. Бабій. Київ: ЦРІСУАР, 2004. 126 с.

Декларація принципів толерантності: утверджена резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503 (дата звернення: 22.07.2020).

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 р. №344/2013 URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 22.07.2020).

Атрощенко Т. О. Принципи забезпечення дієвості системи формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки в магістратурі. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: зб. тез доп. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Мукачево, 24–25 жовт. 2019 р.). Мукачево: вид-во МДУ, 2019. С. 27–28.

Кострубань Р. В. Обґрунтування потреби у формуванні толерантності у майбутніх учителів, які навчаються у педагогічних коледжах. Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 18–19 груд. 2015 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. С. 71–74.

Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме. Вопросы философии. 1997. № 11. С. 46–54.

Музальов О. О., Шиделко А. Професійна адаптація майбутніх фахівців у процесі культурологічної підготовки: навч.-метод. посіб. для викладачів та учнів. Львів, 2009. 202 с.

Козловська І. М. Гуманістичні аспекти професійної педагогіки в контексті інтегративного підходу до освіти. / Теоретичні та методичні основи забезпечення якості професійно-практичної підготовки учнів ПТНЗ. за ред. І.Козловської та К.Лєніка. Львів: Сполом, 2009. С. 46–85.

Дворникова Е. И. Формирование культурной идентичности и толерантности будущих учителей в процессе изучения русской литературы: дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.08. 2007. 704 с.

Гриньова В. М. Педагогічна культура майбутнього вчителя як підґрунтя його успішної професійної діяльності. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. пр. ХНТУ. Херсон, 2011. Вип. 2 (5). С. 235–241.

Хоружа Л. Полікуртурність і толерантність у системі вищої професійної педагогічної освіти / Edukacja w spoleczenstwach wielokulturowych. Warszawa: Wyzsza Szkola Pedagodiczna ZNP Uniwersytet w Bialymstoku, 2012. S. 167–174.

Зязюн І. А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2000. № 1. С. 10–24.

References

Babii, M.Yu. (Ed.). (2014). Tolerantnist: teoriia i praktyka: Rozdumy filosofiv i relihiieznavtsiv [Tolerance: Theory and Practice: Reflections of Philosophers and Religious Scholars]. TsRISUAR. [in Ukrainian].

Deklaratsiia pryntsypiv tolerantnosti: utverdzhena rezoliutsiieiu 5.61 Heneralnoi konferentsii YuNESKO vid 16 lystopada 1995 r. [Declaration on the Principles of Tolerance: Approved by Resolution 5.61 of the General Conference of UNESCO of 16 November 1995]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503. [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [National strategy for the development of education in Ukraine until 2021]: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 chervnia 2013 r. №344/2013 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. [in Ukrainian].

Atroshchenko, T.O. (2019, 24 October). Pryntsypy zabezpechennia diievosti systemy formuvannia mizhetnichnoi tolerantnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly u protsesi fakhovoi pidhotovky v mahistraturi [Principles of ensuring the effectiveness of the system of formation of interethnic tolerance of future primary school teachers in the process of professional training in master's degree]. In Collection of abstracts of III International scientific-practical conference − Education and the formation of the competitiveness of professionals in terms of European integration (pp.27−28). Mukachevo State university. [in Ukrainian].

Kostruban, R.V. (2015, 18 December). Obgruntuvannia potreby u formuvanni tolerantnosti u maibutnikh uchyteliv, yaki navchaiutsia u pedahohichnykh koledzhakh [Substantiation of the need for tolerance in future teachers studying in pedagogical colleges]. In Collection of abstracts of III International scientific-practical conference − Psychology and pedagogy at the present stage of development of sciences: topical issues of theory and practice (pp.71−74). HO «Pivdenna fundatsiia pedahohiky». [in Ukrainian].

Lektorskij, V.A. (1997). O tolerantnosti, plyuralizme i kriticzizme [About tolerance, pluralism and criticism]. Voprosy filosofii, 11, 46–54. [in Russian].

Muzalov, O., & Shydelko, A. (2009). Profesiina adaptatsiia maibutnikh fakhivtsiv u protsesi kulturolohichnoi pidhotovky [Professional adaptation of future specialists in the process of cultural training]. Lviv. [in Ukrainian].

Kozlovska, I.M. (2009). Humanistychni aspekty profesiinoi pedahohiky v konteksti intehratyvnoho pidkhodu do osvity [Humanistic aspects of professional pedagogy in the context of an integrative approach to education]. In Kozlovska, I., & Lienik, K. Teoretychni ta metodychni osnovy zabezpechennia yakosti profesiino-praktychnoi pidhotovky uchniv PTNZ [Theoretical and methodological bases of quality assurance of professional and practical training of vocational school students] (pp.46−85). Spolom. [in Ukrainian].

Dvornikova, E.I. (2007). Formirovanie kul`turnoj identichnosti i tolerantnosti budushhikh uchitelej v proczesse izucheniya russkoj literatury [Formation of cultural identity and tolerance of future teachers in the process of studying Russian literature]`(Unpublished doctoral dissertation). Kazan state University. [in Russian].

Hrynova, V.M. (2011). Pedahohichna kultura maibutnoho vchytelia yak pidgruntia yoho uspishnoi profesiinoi diialnosti [Pedagogical culture of the future teacher as a basis of his successful professional activity]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii, 2 (5), 235–241. [in Ukrainian].

Khoruzha, L. (2012). Polikurturnist i tolerantnist u systemi vyshchoi profesiinoi pedahohichnoi osvity [Polyculturalism and tolerance in the system of higher professional pedagogical education]. In Edukacja w spoleczenstwach wielokulturowych (pp.167−174). Wyzsza Szkola Pedagodiczna ZNP Uniwersytet w Bialymstoku. [in Ukrainian].

Ziaziun, I.A. (2000). Kontseptualni zasady teorii osvity v Ukraini [Conceptual principles of the theory of education in Ukraine]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, 1, 10–24. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті