ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО РОБОТИ З МОЛОДДЮ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Nataliіa Kolyada кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань http://orcid.org/0000-0003-3623-6552
  • Nataliіa Levchenko кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань http://orcid.org/0000-0002-5479-1907
  • Victoriіa Isachenko кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м.Умань http://orcid.org/0000-0003-0224-1214

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.61-66

Ключові слова:

соціальна робота, соціальна педагогіка, молодіжна робота, молодіжний працівник, підготовка молодіжних працівників, курси підготовки фахівців, які працюють з молоддю, освітні програми спеціальності «Соціальна робота».

Анотація

Суспільству потрібні компетентні, ініціативні, сміливі, підприємливі та моральні здорові молоді люди, здатні приймати рішення самостійно, нести за них відповідальність. Сучасна молодь потребує кваліфікованої допомоги і підтримки, яку можуть надати високопрофесійні фахівці, здатні актуалізувати власні ресурси молодих людей, тому виникає необхідність якісної професійної підготовки фахівців з роботи з молоддю. Мета статті: теоретично обґрунтувати історичний аспект становлення підготовки фахівців до роботи з молоддю. У дослідженні використовувались такі методи як аналіз, порівняння та узагальнення наукових джерел із досліджуваної проблеми, вивчення історичного аспекту розвитку молодіжної роботи. У досліджені розкрито історичний аспект підготовки фахівців до роботи з молоддю; виокремлено етапи становлення та розвитку підготовки фахівців з роботи з молоддю (1918 – 2020 рр.); обґрунтовано особливості підготовки таких фахівців на кожному виокремленому етапі; визначено проблеми і протиріччя розвитку підготовки фахівців для роботи з молоддю, соціальне та політичне становлення молоді в Україні.

Біографії авторів

Nataliіa Kolyada, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

доктор педагогічних наук, професор

Nataliіa Levchenko, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

кандидат педагогічних наук, доцентдокторант

Victoriіa Isachenko, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м.Умань

кандидат педагогічних наукдоцент 

Посилання

Список використаної літератури

Бовченков Н.М. Воспитание педагогической культуры комсомольского работника (в деятельности комсомольских школ). Автореф. дис. канд. пед. наук. М .: ВКШ при ЦК ВЛКСМ, 1988. 19 с.

Зыкова К. С. Становление и развитие системы подготовки пионерских вожатых. 1922−1941 гг. Автореф. дис. канд. пед. наук. Томск, 1974. 16 с.

Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория. М.: Голос, 2001. 696 с.

Иванов В.Т., Лисин Б.К. Кадры и актив ВЛКСМ: Вопросы формирования и воспитания. М.: Молодая гвардия, 1980. 159 с.

Кравченко О.О. Гендерні аспекти лідерства майбутніх соціальних працівників в умовах ЗВО. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2020. Вип. 1. С.95–104.

Лісовець О.В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України: навч. посіб. Київ: Академія, 2011. 256 с.

Поліщук В.А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти: монографія. Тернопіль, ТНПУ, 2006. 424 с.

Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 р. №4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (дата звернення 20.09.2020).

Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 01.01.2016 р. № 835 – VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-14. (дата звернення 16.09.2020)

Про об’єднання громадян Закон України: від 16.06.1992 р. 2460-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2460-12. (дата звернення 20.09.2020).

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні Закон України від 04.11.2018 р. – 2581 – VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12. (дата звернення 20.09.2020).

Слозанська Г. Зарубіжний досвід організації процесу професійної підготовки майбутінх соціальних працівників. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2017. Вип. 1-2. С.138–144.

References

Bovchenkov, N. M. (1988). Vospitaniye pedagogicheskoy kul'tury komsomol'skogo rabotnika (v deyatel'nosti komsomol'skikh shkol) [Educating pedagogical culture of the Komsomol worker (in the activity of кomsomol schools)] (Extended abstract of candidate dissertation). Vysshaya komsomolskaya shkola. [in Russian].

Zykova, K.S. (1974). Stanovleniye i razvitiye sistemy podgotovki pionerskikh vozhatykh. 1922 – 1941 gg. [ Formation and development of the system of training pioneer counselors. 1922 – 1941] (Extended abstract of candidate dissertation). Tomsk University. [in Russian].

Il'inskiy, I.M. (2001). Molodezh i molodezhnaya politika. Filosofiya. Istoriya. Teoriya. [Youth and youth policy. Philosophy. History. Theory]. Holos [in Russian].

Ivanov, V.T., & Lisin, B.K. (1980). Kadry i aktiv VLKSM: Voprosy formirovaniya i vospitaniya [Personnel and assets of the Komsomol: issues of formation and education]. Molodaya Gvardiia. [in Russian].

Kravchenko, O.O. (2020). Henderni aspekty liderstva maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv v umovakh ZVO [Gender aspects of leadership of future social workers in the conditions of higher education institutions]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 1, 95−104. [in Ukrainian].

Lisovets, O.V. (2011). Teoriia i metodyka roboty z dytiachymy ta molodizhnymy orhanizatsiiamy Ukrainy [Theory and methods of work with children and youth organizations of Ukraine]. Akademiia. [in Ukrainian].

Polishchuk, V. A. (2006). Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky sotsialnykh pedahohiv v umovakh neperervnoi osvity [Theory and methods of professional training of social teachers in continuing education]. Publishing House of TNPU. [in Ukrainian].

Pro hromadski ob’iednannia: Zakon Ukrainy vid 22.03.2012 r. №4572-VI [On public associations: Law of Ukraine of March 22, 2012 №4572-VI]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

Pro molodizhni ta dytiachi hromadski orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 01.01.2016 r. № 835 – VIII [On youth and children's public organizations: Law of Ukraine of 01.01.2016 № 835 − VIII]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-14.

Pro ob’iednannia hromadian Zakon Ukrainy: vid 16.06.1992 r. 2460-XII [On the Association of Citizens Law of Ukraine: dated 16.06.1992 2460-XII]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2460-12.

Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini Zakon Ukrainy vid 04.11.2018 r. – 2581 – VIII. [On the promotion of social formation and development of youth in Ukraine Law of Ukraine of 04.11.2018 - 2581 - VIII]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12.

Slozanska, H. (2017). Zarubizhnyi dosvid orhanizatsii protsesu profesiinoi pidhotovky maibutinkh sotsialnykh pratsivnykiv [Foreign experience in organizing the process of professional training of future social workers]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, 1-2, 138−144. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті