МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЛІНГВІСТИКИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Автор(и)

  • Olga Lapshyna кафедра практики іноземної мови та методики викладання, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький http://orcid.org/0000-0001-7387-1729
  • Olena Dorofeyeva кафедра практики іноземної мови та методики викладання, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький http://orcid.org/0000-0002-8913-806X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.85-91

Ключові слова:

моніторинг, вища освіта, якість, Агентство забезпечення якості вищої освіти, Велика Британія.

Анотація

Пошуки можливих шляхів підвищення ефективності професійної підготовки лінгвістів в Україні спонукають до вивчення інноваційного світового досвіду, зокрема Великої Британії. Разом з іншими країнами ЄС Україна перебуває на шляху вироблення єдиних підходів до якості освіти, спільних для всіх країн. Відтак, метою статті є обґрунтування моніторингу якості професійної підготовки фахівців з лінгвістики у Великій Британії. У статті використано такі методи дослідження як аналіз, синтез, а також компаративно-педагогічний, пошуковий та прогностичний методи. З’ясовано, що створення Агенції забезпечення якості вищої освіти започаткувало новий етап реформування сектору вищої освіти у Великій Британії. Для системи забезпечення якості вищої освіти в країні характерна чіткість, прозорість, логічність, послідовність, виваженість і відповідальність. Системній підхід до оцінювання якості вищої освіти на основі зовнішнього та внутрішнього моніторингу засвідчує високий рівень підтримки сектору вищої освіти як найбільш прогресивного й вагомого для сталого розвитку суспільства. Зазначено, що розроблення численних рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти дає змогу уніфікувати й водночас індивідуалізувати технології оцінювання якості вищої освіти. Залучення студентів до процесів оцінювання якості вищої освіти сприяє вдосконаленню студентського досвіду в університеті, а визначення критеріїв обрання студентів і проведення навчального тренінгу допомагає більш чіткому усвідомленню їхніх обов’язків і ролей як експертів та забезпечує успішну участь студентів у процесах оцінювання якості.

Біографії авторів

Olga Lapshyna, кафедра практики іноземної мови та методики викладання, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький

кандидат педагогічних наук

Olena Dorofeyeva, кафедра практики іноземної мови та методики викладання, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Андрущенко В. Інтеграція цінностей: педагогічний досвід Європи. Стаття перша. Велика Хартія Університетів. Вища освіта України. 2013. № 1. С. 5–10.

Edwards D.J. Observations on measuring quality in higher education. Education today. 1994. № 44 (2). P. 341–364.

Flint D. Philosophy and principles of auditing. Hampshire: Macmillan Education Ltd., 1988. 191 p.

Сamp R. Benchmarking. The search for industry best practices that lead to superior performance. Milwaukee, Wisconsin: ASQC Industry Press. 1989. 320 p.

Power M. The audit explosion. London: Demos, 1994. 58 p.

Вакуленко Т.С. Моніторинг якості освіти Великобританії. Вісник ТІМО. 2012. № 5–6. P.21–23.

Віннікова Л.Ф. Значущі аспекти британської системи вищої освіти. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2014. № 1. P.226–229.

QAA Strategy for 2014–2017. URL: http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/QAA-Strategy-2014-17.pdf. (дата звернення: 12.07.2020).

UK Quality Code for Higher Education. General Introduction. URL: http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Quality-Code-introduction.pdf. (дата звернення: 12.07.2020).

UK Quality Code for Higher Education. Part A: Setting and Maintaining Academic Standards. Doctoral Degree Characteristics Statement. URL: http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Doctoral-Degree-Characteristics-15.pdf. (дата звернення: 12.07.2020).

UK Quality Code for Higher Education Overview and Expectations. URL: http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Quality-Code-Overview-2015.pdf. (дата звернення: 12.07.2020).

UK Quality Code for Higher Education. Subject Benchmark Statements. URL: http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statements. (дата звернення: 12.07.2020).

Гретченко А.И., Гретченко А.А. Болонский процесс: интеграция России в европейское и мировое образовательное пространство. Москва: Проспект. 2016. 396 c.

Кісіль М. В. Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії. Нова парадигма: журнал наукових праць. 2005. №53. С.32–38.

Нєженцева А.Є. Аналіз підходів до якості вищої освіти в університетах Великої Британії та України. Науковий вісник Донбасу, 2011. №2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_2_22. (дата звернення: 10.07.2020).

Нєженцева А. Є. Проблема управлінню якістю освіти в університетах Великої Британії та України. Витоки педагогічної майстерності. 2011. № 8 (2). С.177–180.

Чернякова Ж. Ю. Моніторинг якості інтернаціоналізованої освіти: досвід Великої Британії. Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2013. № 3. С.196–201.

Brown R. Quality assurance in higher education: the UK experience since 1992. London: Routledge Falmer. 2004. 201 p.

The enhancement-led institutional review of University of Edinburgh. URL: http://www.qaa.ac.uk/en/ReviewsAndReports/Documents/University%20of%20Edinburgh/University-of-Edinburgh-ELIR-Outcome-15.pdf. (дата звернення: 12.07.2020).

Davies P., Mangan J. Embedding threshold concepts: from theory to pedagogical principles to learning activities / Threshold concepts within the disciplines. Educational futures: rethinking theory and practice / ed. by R.Land, J.H.F.Meyer, J.Smith. Rotterdam and Taipei: Sense Publishers, 2008. P.37–50.

The University of Edinburgh. Linguistics and English Language Honours Handbook 2014–2015. URL: http://www.lel.ed.ac.uk/lel_students/documents/LEL-HonsHandbook-1415.pdf. (дата звернення: 12.07.2020).

Топоркова О. В. Развитие дополнительного образования взрослых в Великобритании: дисс. канд. пед. наук: 13.00.01 / Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, 2007. 237 с.

References

Andrushchenko, V. (2013). Intehratsiia tsinnostei: pedahohichnyi dosvid Yevropy. Stattia persha. Velyka Khartiia Universytetiv [The integration of values: pedagogical experience of Europe. Article 1. The Great Charter of Universities]. Higher Education of Ukraine, 1, 5–10. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17583. [in Ukrainian].

Edwards, D.J. (1994). Observations on measuring quality in higher education. Education Today, 44 (2), 341–364.

Flint, D. (1988). Philosophy and principles of auditing. Macmillan Education Ltd.

Сamp, R. (1989). Benchmarking. The search for industry best practices that lead to superior performance. ASQC Industry Press.

Power, M. (1994). The audit explosion. Demos.

Vakulenko, T.S. (2012). Monitorynh yakosti osvity Velykobrytanii [Monitoring the quality of education in the UK]. Testing and Monitoring in Education, 5–6, 21–23. [in Ukrainian].

Vinnikova, L.F. (2014). Znachushchi aspekty brytanskoi systemy vyshchoi osvity [The significant aspects of the UK higher education]. Scientific Notes of the Nizhyn Gogol State University. Psychological and Pedagogical Sciences, 1, 226–229. [in Ukrainian].

Quality Assurance Agency. (2014a). QAA Strategy for 2014–2017. Retrieved from http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/QAA-Strategy-2014-17.pdf.

Quality Assurance Agency. (2014b). UK Quality Code for Higher Education. General Introduction. http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Quality-Code-introduction.pdf.

Quality Assurance Agency. (2014c). UK Quality Code for Higher Education. Part A: Setting and Maintaining Academic Standards. Doctoral Degree Characteristics Statement. http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Doctoral-Degree-Characteristics-15.pdf.

Quality Assurance Agency. (2015a). UK Quality Code for Higher Education: Overview and Expectations. http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Quality-Code-Overview-2015.pdf.

Quality Assurance Agency. (2015b). UK Quality Code for Higher Education. Subject Benchmark Statements. http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statements.

Gretchenko, A.I., & Gretchenko, A.A. (2016). Bolonskii protsess: integratsiia Rossii v evropeiskoe i mirovoe obrazovatelnoe prostranstvo [The Bologna Process: Russia’s integration into the European and world educational space]. Prospekt. [in Russian].

Kisil, M.V. (2005). Systema zovnishnoi otsinky yakosti vyshchoi osvity v Anhlii [The system of external quality assessment of higher education in England]. A New Paradigm: A Journal of Scientific Papers, 53, 32–38. [in Ukrainian].

Niezhentseva, A.Ye. (2011a). Analiz pidkhodiv do yakosti vyshchoi osvity v universytetakh Velykoi Brytanii ta Ukrainy [Analyzing approaches to the quality of higher education in universities in the UK and Ukraine]. Scientific Journal of Donbass, 2. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_2_22. [in Ukrainian].

Niezhentseva, A.Ye. (2011b). Problema upravlinniu yakistiu osvity v universytetakh Velykoi Brytanii ta Ukrainy [The problem of quality management in education in the universities of the UK and Ukraine]. The Origins of Pedagogical Skills, 8 (2), 177–180. [in Ukrainian].

Cherniakova, Zh.Yu. (2013). Monitorynh yakosti internatsionalizovanoi osvity: dosvid Velykoi Brytanii [Monitoring the quality of internationalized education: the UK experience]. Scientific Notes of the Nizhyn Gogol State University. Psychological and Pedagogical Sciences, 3, 196–201. [in Ukrainian].

Brown, R. (2004). Quality assurance in higher education: the UK experience since 1992. Routledge Falmer.

QAA Scotland. (2015). The enhancement-led institutional review of University of Edinburgh. http://www.qaa.ac.uk/en/ReviewsAndReports/Documents/University%20of%20Edinburgh/University-of-Edinburgh-ELIR-Outcome-15.pdf.

Davies, P., & Mangan, J. (2008). Embedding threshold concepts: from theory to pedagogical principles to learning activities. In R.Land, J.H.F.Meyer, & J.Smith (Eds.), Threshold concepts within the disciplines. Educational futures: rethinking theory and practice (pp. 37–50). Sense Publishers.

The University of Edinburgh. (2015). Degree programme specification. MA Honours in Linguistics. http://www.drps.ed.ac.uk/15-16/dps/utlings.htm.

Toporkova, O.V. (2007). Razvitie dopolnitelnogo obrazovaniia vzroslykh v Velikobritanii [Developing continuing adult education in the UK] (Unpublished doctoral dissertation). Volgograd State Technical University. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті