СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ТОЧКИ ДОТИКУ

Автор(и)

  • Halyna Leshchuk кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль http://orcid.org/0000-0002-0017-9464
  • Olha Soroka кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль http://orcid.org/0000-0003-1483-8974

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.96-99

Ключові слова:

інклюзія, інклюзивна освіта, соціокультурна діяльність, діти з інвалідністю.

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність використання ресурсів соціокультурної діяльності у інклюзивній освіті, яка є актуальною потребою сучасного гуманного суспільства. Методами дослідження є: аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, метод синтезу й узагальнення. Розкрито сутнісну характеристику інклюзії як принципу організації та функціонування соціальної держави; інклюзивної освіти як пріоритетної цілі соціального суспільства; соціокультурної діяльності як спеціально організованого соціальними інститутами процесу залучення людини до культурних цінностей соціуму та активного включення в нього самої особистості. Розглянуто нормативно-правову базу інклюзивної освіти. Окреслено перспективи використання соціокультурних заходів та форм діяльності у інклюзивній освіті. Зроблено висновок, що потенціал соціокультурної діяльності становить значний інтерес для практиків інклюзивної освіти і потребує подальшого вивчення та аналізу.

Біографії авторів

Halyna Leshchuk, кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль

кандидат педагогічних наук, доцент

Olha Soroka, кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Благирева Е.Н. Социокультурная инклюзия: дефиниции и позитивные отечественные практики. Вестник культуры и искусств. 2019. №3(59). С.73–81.

Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Інклюзивна освіта: від основ до практики: [монографія]. К.: ТОВ «АТОПОЛ», 2016. 152 с.

Кочубей Н.В. Соціокультурна діяльність: навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2017. 122 с.

Левицкая И.А. Социокультурная деятельность в системе формирования личности. URL: http://www.rusnauka.com/7_NITSB_2012/Psihologia/5_103088.doc.htm. (дата звернення: 12.09.2020)

Лещук Г.В. Особливості соціокультурної діяльності як фактора соціально-виховного впливу на особистість. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Випуск 1 (44). Ужгород, 2019. С. 98-101.

Пономарева Т.А. Социокультурные аспекты инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. Теория и практика общественного развития. 2018. С. 18–28.

Софій Н.З., Найда Ю.М. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навч.-метод. посібник. К.: Відродження, 2007. 128 с.

Теорія і практика інклюзивної освіти [навч.-метод. посібник] / Упорядник Бондар К.М. Проект «Підтримка інклюзивної освіти у м. Кривий Ріг», 2019. 170 с.

Швед М. Основи інклюзивної освіти: підручник. Львів: Український католицький університет, 2015. 360 с.

Щербина-Яковлева О.Ю. Поняття соціокультурної діяльності: філософські та культурологічні виміри. Світогляд-Філософія-Релігія. Суми: СумДУ. 2017. Вип. 12. С.71–78.

Booth T., Ainscow M. Index for Inclusion: developing learning and participation in schools. Bristol: CSIE, 2011. 106 р.

Empowering children with disabilities for the enjoyment of their human rights, including through inclusive education. Present report, submitted pursuant to Human Rights Council resolution 37/20, the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2019. 15 р.

References

Blahyreva, E.N. (2019). Sotsyokulturnaia ynkliuzyia: defynytsyy y pozytyvnye otechestvennye praktyky [Sociocultural inclusion: definitions and positive domestic practices]. Herald of culture and arts, 3 (59). 73–81. [in Russian].

Kolupaieva, A.A., Taranchenko, O.M. (2016). Inkliuzyvna osvita: vid osnov do praktyky [Inclusive education: from basics to practice]. ATOPOL LLC. [in Ukrainian].

Kochubei, N.V. (2015). Sotsiokulturna diialnist [Socio-cultural activities]. Universytetska knyha. [in Ukrainian].

Levytskaia, Y.A. Sotsyokulturnaia deiatelnost v systeme formyrovanyia lychnosty [Sociocultural activity in the system of personality formation]. http://www.rusnauka.com/7_NITSB_2012/Psihologia/5_103088.doc.htm [in Russian].

Leshchuk, H.V. (2019). Osoblyvosti sotsiokulturnoi diialnosti yak faktora sotsialno-vykhovnoho vplyvu na osobystist [Features of socio-cultural activity as a factor of social-educational influence on personality]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 1(44). 98–101. [in Ukrainian].

Ponomareva, T.A. (2018). Sotsyokulturnye aspekty ynkliuzyvnoho obrazovanyia detei s ohranychennymi vozmozhnostiamy [Socio-cultural aspects of inclusive education for children with disabilities.]. Theory and practice of social development, 18–28. [In Russian].

Sofii, N.Z., Naida, Yu.M. (2007). Inkliuzyvna shkola: osoblyvosti orhanizatsii ta upravlinnia [Inclusive school: features of organization and management]. Renaissance. [in Ukrainian].

8. Teoriia i praktyka inkliuzyvnoi osvity [Theory and practice of inclusive education. (2019). In Bondar, KM. (Ed.). Project «Pidtrymka inkliuzyvnoi osvity u m. Kryvyi Rih». [in Ukrainian].

Shved, M. (2015). Osnovy inkliuzyvnoi osvity [Fundamentals of inclusive education]. Ukrainskyi katolytskyi universytet. [in Ukrainian].

Shcherbyna-Iakovleva, O.Yu. (2017). Poniattia sotsiokulturnoi diialnosti: filosofski ta kulturolohichni vymiry [The concept of socio-cultural activities: philosophical and culturological dimensions]. Worldview-Philosophy-Religion, 12, 71–78. [in Ukrainian].

Booth, T., & Ainscow, M. (2011). Index for Inclusion: developing learning and participation in schools. CSIE.

Empowering children with disabilities for the enjoyment of their human rights, including through inclusive education. (2019). Present report, submitted pursuant to Human Rights Council resolution 37/20. The United Nations High Commissioner for Human Rights.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті