РЕСУРСНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ДИСЦИПЛІН СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

  • Iryna Savel'chuk кафедра теорії та технології соціальної роботи, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м.Київ, кафедра соціальних технологій, Національний авіаційний університет, м.Київ http://orcid.org/0000-0001-6813-4548
  • Nataliia Seiko кафедра соціальних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир http://orcid.org/0000-0002-6197-9553

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.156-160

Ключові слова:

професійна діяльність викладачів дисциплін соціальної роботи, професійне зростання викладачів, ресурси і ресурсозабезпеченість, залучення до інноваційної діяльності.

Анотація

Сучасна соціальна робота як практико орієнтована і соціально значуща діяльність сприяє створенню оптимальних умов для розширення можливостей професійного розвитку викладачів дисциплін соціальної роботи. Особливу роль для залучення викладачів до інноваційної діяльності відводиться змістовому та процесуальному наповненню їх професійної діяльності. Основу для такого наповнення було отримано завдяки організації певних умов для набуття й вивчення інноваційного досвіду в освіті та практичній соціальній роботі. З’ясовано, що залучення викладачів до інноваційної діяльності виступає дієвим інструментом реалізації науково-методичного забезпечення процесу підготовки соціальних працівників. За таких умов усвідомлюється потреба застосування інноваційних освітніх технологій, реалізація якої спрямовується на пошук нових практичних форм й методів удосконалення професіоналізму викладачів соціальної роботи та розширення перспектив залученості студентів до розкриття їх потенційних можливостей у освітньому процесі. Мета дослідження: схарактеризувати основні ресурси професійного зростання викладачів дисциплін соціальної роботи. Загальні методи дослідження передбачають застосування аналізу визначених джерел засобів й можливостей удосконалення професійної діяльності викладачів дисциплін соціальної роботи. Результати дослідження: сформоване уявлення про джерела засобів й розширення ресурсного забезпечення професійного зростання викладачів дисциплін соціальної роботи, представлення диференціації основних видів ресурсів професійного зростання викладачів соціальної роботи в умовах залучення до інноваційної діяльності.

Біографії авторів

Iryna Savel'chuk, кафедра теорії та технології соціальної роботи, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м.Київ, кафедра соціальних технологій, Національний авіаційний університет, м.Київ

кандидат педагогічних наук, доцент

Nataliia Seiko, кафедра соціальних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Список використаної літератури

Jiying Han, Hongbiao Yin, Junju Wang, Jing Zhang. Job demands and resources as antecedents of university teachers’ exhaustion, engagement and job satisfaction. Educational Psychology. 2019. Vol.40, Issue 3. РР.318−335. DOI: 10.1080/01443410.2019.1674249

Bakker A. B., Demerouti, E. Job demands-resources theory. In P.Y.Chen & C.L.Cooper (Eds.). Work and wellbeing: a complete reference guide. Chichester: John Wiley & Sons, 2014. Vol. III. PP37–64.

Bakker A. B., Demerouti E., Ten Brummelhuis L. L. Work Engagement, performance, and active learning: The role of conscientiousness. Journal of Vocational Behavior. 2012. № 80. PP. 555–564.

Bakker A.B., Demerouti E., Sanz-Vergel A. I. Burnout and work engagement: The JD–R approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. 2014. Number 1. РP. 389–411. DOI: 10.1146/annurev-orgpsych-031413-091235.

Petrou P., Bakker A. B., Bezemer K. Creativity under task conflict: The role of proactively increasing job resources. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2019. № 92. PP.305–329.

Petrou P., Demerouti E., Schaufeli W.B. Crafting the change: The role of employee job crafting behaviors for successful organizational change. Journal of Management. 2016. № 44. PP.1766–1792. https://doi.org/10.1177/01492063156249

Demerouti E. Design your own job through job crafting. European Psychologist. 2014. № 19 (4). PP.237–247. DOI: 10.1027/1016-9040/a000188

Фильченкова И. Ф. Технологии вовлечения в инновационную деятельность: технология консалтинга. European Social Science Journal. 2016. Выпуск 2(12). С.247–254.

Kahu E.R. Framing student engagement in higher education. Studies in Higher Education. 2013. № 38 (5). PP.758–773. DOI: 10.1080/03075079.2011.598505

Сейко Н., Андрійчук Н. Якісні та кількісні методи дослідження в курсі «Методологія наукових досліджень» для майбутніх соціальних працівників. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Київ, 2020. Випуск 94. С.299–305.

Савельчук І. Б. Ресурсне забезпечення інноваційного освітнього середовища підготовки соціальних працівників. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2019. Випуск 2(45). С.154−158. DOI: 10.24144/2524-0609.2019.44.154–158.

Савельчук І. Б. Підготовка соціальних працівників в інноваційному освітньому середовищі університету: Монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. 2019.

Serdyukov P. Innovation in education: what works, what doesn’t, and what to do about it? Journal of Research in innovative Teaching & Learning. 2017. Vol. 10, Issue 1. PP. 4–33. URL: https // doi. org/10.1108/JRIT-10-2016-0007

References

Jiying Han, Hongbiao Yin, Junju Wang & Jing Zhang. (2019). Job demands and resources as antecedents of university teachers’ exhaustion, engagement and job satisfaction. Educational Psychology, 40 (3), 318−335. DOI: 10.1080/01443410.2019.1674249

Bakker A. B., Demerouti, E. (2014). Job demands-resources theory. In P.Y.Chen & C.L.Cooper (Eds.). Work and wellbeing: a complete reference guide (pp.37−64). John Wiley & Sons.

Bakker, A.B., Demerouti, E. & Ten Brummelhuis, L.L. (2012). Work Engagement, performance, and active learning: The role of conscientiousness. Journal of Vocational Behavior, 80, 555−564.

Bakker, A.B., Demerouti, E., & Sanz-Vergel, A.I. (2014). Burnout and work engagement: The JD–R approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1, 389–411. doi: 10.1146/annurev-orgpsych-031413-091235.

Petrou, P., Bakker, A.B., & Bezemer, K. (2019). Creativity under task conflict: The role of proactively increasing job resources. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92, 305–329.

Petrou, P., Demerouti, E., & Schaufeli, W.B. (2016). Crafting the change: The role of employee job crafting behaviors for successful organizational change. Journal of Management, 44, 1766–1792. https://doi.org/10.1177/01492063156249

Demerouti, E. (2014). Design your own job through job crafting. European Psychologist, 19 (4), 237−247. DOI: 10.1027/1016-9040/a000188

Filchenkova, I.F. (2016). Tehnologii vovlecheniya v innovacionnuyu deyatelnost: tehnologiya konsaltinga. [Technology Involvement in Innovation: Consulting Technology]. European Social Science Journal, 2 (12), 247−254. [in Russian].

Kahu, E.R. (2013). Framing student engagement in higher education, Studies in Higher Education, 38 (5), 758−773, DOI: 10.1080/03075079.2011.598505

Sejko, N., & Andrijchuk, N. (2020). Yakisni ta kil`kisni metody` doslidzhennya v kursi «Metodologiya naukovy`x doslidzhen`» dlya majbutnix social`ny`x pracivny`kiv [Qualitative and quantitative researches in the course of «Methodology of scientific researches» for future social workers]. New learning technologies, 94, 299−305. [in Ukrainian].

Savel`chuk, I.B. (2019a). Resursne zabezpechennya innovacijnogo osvitn`ogo seredovy`shha pidgotovky` social`ny`x pracivny`kiv [Resource providing of innovative educational environment of preparation of social workers]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social work, 2(45), 154−158. DOI: 10.24144/2524-0609.2019.44.154-158. [in Ukrainian].

Savel`chuk, I.B. (2019b). Pidgotovka social`ny`x pracivny`kiv v innovacijnomu osvitn`omu seredovy`shhi universy`tetu [Training of social workers in the innovative educational environment of the university]. Publishing House of Zhytomyr Ivan Franko State University. [in Ukrainian].

Serdyukov, P. (2017). Innovation in education: what works, what doesn’t, and what to do about it? Journal of Research in innovative Teaching & Learning, 10(1).4−33. URL: https // doi. org/10.1108/JRIT-10-2016-0007

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті