АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

  • Karina Salata кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м.Київ http://orcid.org/0000-0002-0583-3808
  • Karina Kondratiuk Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м.Київ http://orcid.org/0000-0002-9501-0150

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.166-170

Ключові слова:

діти, діти з особливими освітніми потребами, профілактика, профілактика домашнього насильства.

Анотація

Актуальність проблеми, піднятої для обговорення авторами статті, спричинена підвищеною вразливістю сімей, які виховують дітей із особливими освітніми потребами. Ці фактори часто спричинюють перехід таких сімей до категорії «сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах». Враховуючи індивідуальні особливості дітей, існують різні ступені тяжкості порушень, тому батькам дітей із особливими освітніми потребами необхідно прикладати набагато більше зусиль для виховання дитини та її повної або часткової соціалізації. Оскільки виховання дітей із особливими освітніми потребами це більш стресогенний та відповідальній фактор, часом батькам дітей із особливими освітніми потребами не вдається впоратися із своїми емоціями та самостійно вирішити проблему, тому у деяких ситуаціях вдаються до жорстокого поводження із своїми дітьми. Метою статті є аналіз чинників домашнього насильства над дітьми з особливими освітніми потребами. Застосовані методи дослідження: теоретичний аналіз науково-педагогічної та психологічної літератури. Результати дослідження полягали у визначенні й аналізі трьох груп чинників: соціокультурних, системно-сімейних та індивідуально-психологічних.

Біографії авторів

Karina Salata, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м.Київ

Аспірантка

Karina Kondratiuk, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м.Київ

студентка ОС «Магістр» спеціальності «Соціальна робота»

Посилання

Список використаної літератури

Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text (дата звернення: 15.10.2020)

Lekholetova M., Liakh T., Zaveryko N. Problems of parents caring for children with disabilities. Proceedings of the International Scientifical Conference «Society, Integration, Education». 2020. Vol. 4. PP.268–278. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.4945

Вопросы здравоохранения. ВООЗ. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment (дата звернення: 15.10.2020)

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За ред. І.Д.Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. 536 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Рівне, Волинські обереги, 2011. 662с.

Бова А.А. Модель факторів, що обумовлюють насильство в сім’ї. Соціологія. 2017. №5. С.15−24

Демченко О.П. Соціальні проблеми обдарованих дітей як особистостей з особливими освітніми потребами / Медико-соціальні проблеми в теорії і практиці соціальної роботи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Глухів: Глухівський НПУ ім. О.Довженка, 2018. С.12−17.

Dulia A., Liakh, T., Veretenko Т. The Problems and Needs of the Families of Antiterrorist Operation Participants: Results of In-depth Interviews. The New Education Review. 2019. №55 (1). PP.220–230. DOI: http://dx.doi.org/10.15804/tner.2019.55.1.18

Насильство: короткий інструктаж для консультантів та консультанток. К.: МБФ «Альянс громадського здоров’я», 2017. 35 с.

Запобігання та протидія насильству: методичні рекомендації. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480. К, 2018. 86 с.

References

Pro zapobihannya ta protydiyu domashnʹomu nasylʹstvu: Zakon Ukrayiny vid 07.12.2017 r. № 2229-VIII [Law of Ukraine On prevention and counteraction to domestic violence of 07.12.2017 № 2229-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text [in Ukrainian].

Lekholetova M., Liakh T., & Zaveryko N. (2020, May 22). Problems of parents caring for children with disabilities. Society, integration, education. In Proceedings of the International Scientifical Conference − Society. Integration. Education. Vol. 4. (pp.268−278). Rezekne Academy of Technologies. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.4945

Voprosy zdravookhranenyya. VOOZ [Health issues. WHO]. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment [in Russian]

Zvyeryeva, I.D. (Ed.). (2012). Entsyklopediya dlya fakhivtsiv sotsialʹnoyi sfery [Encyclopedia for social sphere professionals]. Universum. [in Ukrainian].

Honcharenko, S.U. (2011). Ukrayinsʹkyy pedahohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Volynsʹki oberehy. [in Ukrainian].

Bova, A.A. (2017). Modelʹ faktoriv, shcho obumovlyuyutʹ nasylʹstvo v simʺyi [Model of factors causing domestic violence]. Sotsiolohiya, 5, 15−24. [in Ukrainian].

Demchenko, O.P. (2018). Sotsialʹni problemy obdarovanykh ditey yak osobystostey z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [Social problems of gifted children as individuals with special educational needs]. In Proceedings of International scientific-practical Internet conference − Medical-social problems in the theory and practice of social work (pp.12−17). O. Dovzhenko Hlukhivskyy NPU. [in Ukrainian].

Dulia A., Liakh T., & Veretenko, Т. (2019). The Problems and Needs of the Families of Antiterrorist Operation Participants: Results of In-depth Interviews. The New Education Review, 55 (1), 220–230. DOI: http://dx.doi.org/10.15804/tner.2019.55.1.18

Nasylʹstvo: korotkyy instruktazh dlya konsulʹtantiv ta konsulʹtantok [Violence: briefing for counselors]. (2017). MBF «Alʹyans hromadsʹkoho zdorovʺya». [in Ukrainian]

Zapobihannya ta protydiya nasylʹstvu. Dodatok do lysta Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 18.05.2018 № 1 / 11-5480 [Prevention and counteraction to violence. Appendix to the letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 18.05.2018 № 1 / 11-5480].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті