ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ З ПОЗИЦІЙ ДІЯЛЬНІСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Igor Smagin кафедра методики викладання навчальних предметів, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3464-4595

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.171-175

Ключові слова:

освітня послуга, підвищення кваліфікації, професійні компетентності, якість освітніх послуг.

Анотація

 Поняття «освітня послуга з підвищення кваліфікації» не має чіткого наукового й нормативного визначення, що ускладнює процедуру оцінювання якості таких освітніх послуг. У статті на основі комплексного погляду на природу освітньої послуги та з використанням методів порівняння, аналізу, синтезу й узагальнення визначається зміст зазначеного поняття та характеризуються основні параметри для оцінювання якості послуги з підвищення кваліфікації. Вказується, що з позицій діяльнісно-функціонального підходу освітня послуга з підвищення кваліфікації педагогічного працівника є визначеною законодавством, освітньою програмою та/або договором, діяльністю уповноваженого представника виконавця з надання нематеріального блага, яке має визначену вартість, за замовленням отримувача (фізичної особи, юридичної особи) для задоволення професійних потреб, визначених планом підвищення кваліфікації закладу чи потреб конкретного замовника, що формалізовані в очікуваних результатах навчання. Освітня послуга ґрунтується на інваріантних вимогах державної освітньої політики та варіативності вибору тематики, спрямованої на розвиток професійних компетентностей, згідно з узгодженими педрадою результатами самоаналізу педагогічного працівника.

Біографія автора

Igor Smagin, кафедра методики викладання навчальних предметів, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Протасова Н. Г. Послуга освітня / Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України; відп. ред. В. Г. Кремень. К., 2009. С.698.

Михайліченко М. Громадянське суспільство як споживач університетських освітніх послуг. Нова парадигма. 2017. Вип. 131. С. 33–45.

Осадчий І. Про освітню послугу, освітнє середовище та партнерство у сфері загальної середньої освіти. URL: http://education-ua.org/ru/articles/1314-pro-osvitnyu-poslugu-osvitne-seredovishche-ta-partnerstvo-u-sferi-zagalnoji-serednoji-osviti (дата звернення: 05.10.20).

Smagina T. Educational Product as a Result of Individual Trajectory of Educational Process. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. NY, 2018. № 3 (10). P. 65–69.

Деревянко Б. В. Щодо визначення понять «надання освітніх послуг» та «надання послуг у сфері освіти». Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4 (57). С. 92–109.

Деревянко Б. В. Правове регулювання надання послуг з підвищення кваліфікації та надання освіти дистанційно. Юридична Україна. 2012. № 8 С. 83–89.

References

Protasova, N. H. (2009). Posluha osvitnia [Educational service]. In Kremeny, V.G. (Ed.). Entsyklopediya osvity [Entsyklopediia osvity] (p.698). Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Mykhailichenko, M. (2017). Hromadianske suspilstvo yak spozhyvach universytetskykh osvitnikh posluh [Civil society as a consumer of university educational services]. Nova paradyhma, 131, 33–45. [in Ukrainian].

Osadchyi, I. (2019, February 12). Pro osvitniu posluhu, osvitnie seredovyshche ta partnerstvo u sferi zahalnoi serednoi osvity [On educational service, educational environment and partnership in general secondary education]. http://education-ua.org/ru/articles/1314-pro-osvitnyu-poslugu-osvitne-seredovishche-ta-partnerstvo-u-sferi-zagalnoji-serednoji-osviti. [in Ukrainian].

Smagina, T. (2018). Educational Product as a Result of Individual Trajectory of Educational Process. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 3(10), 65–69.

Derevianko, B.V. (2011). Shchodo vyznachennia poniat «nadannia osvitnikh posluh» ta «nadannia posluh u sferi osvity» [On definition of «provision of educational services» and «provision of services in the field of education»]. Visnyk Zaporizkoho yurydychnoho instytutu Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 4 (57), 92–109. [in Ukrainian].

Derevianko, B.V. (2012). Pravove rehuliuvannia nadannia posluh z pidvyshchennia kvalifikatsii ta nadannia osvity dystantsiino [Legal regulation of the provision of advanced training and education services remotely]. Yurydychna Ukraina, 8, 83–89. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті