КРИТЕРІЇ І РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Anna Tovkanets кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево http://orcid.org/0000-0002-6191-9569
  • Ivanna Pauk Іршавський ЗЗСО № 2, м.Іршава, Закарпатська область

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.191-194

Ключові слова:

майбутній вчитель початкової школи, готовність до роботи з батьками, взаємодія з батьками.

Анотація

В статті обґрунтовано критерії (мотиваційний, теоретичний і практичний) і рівні (високий, середній, початковий, нульовий) готовності майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками, до організації взаємодії з батьками учнів як стосовно впровадження різних форм соціально-педагогічної допомоги родині, так щодо корекції у процесі педагогічної освіти батьків. У процесі дослідження здійснено аналіз наукової літератури для визначення науково-теоретичного підґрунтя готовності майбутнього вчителя до роботи з батьками, проведено теоретичне узагальнення, систематизація − для обґрунтування соціально-педагогічних засад роботи з батьками учнів молодшого шкільного віку. На основі визначених рівнів та проведеного аналізу кількісно-якісних результатів експерименту зроблено висновок про необхідність активізації роботи з майбутніми вчителями початкової школи щодо поглиблення теоретичних знань відносно роботи з батьками, особливостей застосування сучасних методів і форм освітньої діяльності у початковій школі.

Біографії авторів

Anna Tovkanets, кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

доктор педагогічних наук, професор

Ivanna Pauk, Іршавський ЗЗСО № 2, м.Іршава, Закарпатська область

вчитель початкових класів

Посилання

Список використаної літератури

Гущина Т.Ю. Формирование готовности будущего учителя к взаимодействию с неполной семьей школьника: дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 Белгород. 1997. 261 с.

Дубасенюк О.А. Професійна педагогічна освіта: методологія, теорія, практика : монографія. Т. 1. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 400 с.

Красюк Л.В. Формування основ професіоналізму майбутніх учителів початкових класів у процесі моделювання педагогічних ситуацій: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Переяслав-Хмельницький, 2008. 209 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

Паук І.В., Товканець Г.В. Готовність майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії з батьками як педагогічна проблема. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 року, м.Мукачево). Мукачево: МДУ, 2019. С.366−367.

Сухомлинський В. Батьківська педагогіка. К.: Радянська школа. Т.5. 1979. С. 410-414.

Хомич Л.О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ. 1999. 38 c.

References

Gushhina, T. Yu. (1997). Formirovanie gotovnosti budushhego uchitelya k vzaimodejstviyu s nepolnoj sem`ej shkol`nika [Formation of the readiness of the future teacher to interact with the incomplete family of the student Formation of the readiness of the future teacher to interact with the incomplete family of the student] (Unpublished candidate dissertation). Belgorod University. [in Russian].

Dubaseniuk, O.A. (2015). Profesiina pedahohichna osvita: metodolohiia, teoriia, praktyka [Professional pedagogical education: methodology, theory, practice]. Zhytomyr State University named after I.Franko. [in Ukrainian].

Krasiuk, L.V. (2008). Formuvannia osnov profesionalizmu maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv u protsesi modeliuvannia pedahohichnykh sytuatsii [Formation of the foundations of professionalism of future primary school teachers in the process of modeling pedagogical situations] (Unpublished candidate dissertation). Institute of Higher Education of APS of Ukraine. [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [National strategy for the development of education in Ukraine until 2021.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

Pauk, I.V., Tovkanets, H.V. (2019). Hotovnist maibutnoho vchytelia do pedahohichnoi vzaiemodii z batkamy yak pedahohichna problema. [Readiness of the future teacher for pedagogical interaction with parents as a pedagogical problem]. Proceedings of 3d International scientific-practical conference “Osvita i formuvannia konkurentospromozhnosti fakhivtsiv v umovakh yevrointehratsii” (24-25 october 2019, Mukachevo), pp. 366-367. Mukachevo State University. [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. (1979). Batkivska pedahohika [Parental pedagogy]. Vol. 5. Radianska shkola. . [in Ukrainian].

Khomych, L.O. (1999). Systema psykholoho-pedahohichnoi pidhotovky vchytelia pochatkovykh klasiv [The system of psychological and pedagogical training of primary school teachers The system of psychological and pedagogical training of primary school teachers] (Unpublished doctoral dissertation). M.Drahomanov National Pedagogical University. . [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті