РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ

Автор(и)

  • Oksana Fentsуk кафедра педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0207-5255

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.199-203

Ключові слова:

компетентність, інформаційно-комунікативна компетентність, науково-дослідницька діяльність, фахівці з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Анотація

 З метою вдосконалення власних професійно-особистісних якостей та інформаційно-комунікативної компетентності фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи повинен володіти високим рівнем знань, умінь і навичок, сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, що зможуть бути ефективно використані у майбутній професійній діяльності. Це пов’язано з активізацією процесів комп’ютеризації та інформатизації та впровадженням новітніх інформаційних технологій для оптимізації діяльності соціально-комунікаційних структур, зокрема бібліотек. Метою наукової роботи є аналіз сутності поняття «інформаційно-комунікативна компетентність» та визначення її ролі в процесі організації науково-дослідницької діяльності фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Методи дослідження: аналіз і синтез, порівняння та узагальнення, вивчення наукової літератури, періодичних видань в електронній базі Google Scholar. Під «інформаційно-комунікативною компетентністю» автор розуміє інтегративне утворення особистості, що виявляється в умінні сприймати, зберігати, аналізувати й відбирати інформацію за допомогою сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання завдань у професійній діяльності і повсякденному житті. Формування інформаційно-комунікативної компетентності фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи відбуватиметься ефективніше за умови їхньої активної участі у студентських науково-практичних конференціях; розробки мультимедійних презентацій в якості індивідуально-дослідницьких завдань; підготовки інформаційних повідомлень, курсових і випускних кваліфікаційних робіт.

Біографія автора

Oksana Fentsуk, кафедра педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту, Мукачівський державний університет, м.Мукачево

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. від 17 квітня 2002 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (дата звернення: 28.09.2020).

Педагогика / под ред. П. И. Пидкасистого. М.: Юрайт, 2013. 511 с.

Онуфрієнко Г., Черневич А. Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології. 2010. № 675. С. 154–160.

Семчук С.І. Теоретико-методичні засади формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти: дис. д-ра пед. наук: 13.00.04; 13.00.08. Умань, 2017. 497 с.

Бурак М.І. Взаємопов’язане формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності: дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Тернопіль, 2019. 247 с.

Сороквашин С.В. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі у процесі професійної підготовки: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Дніпро, 2018. 353 с.

Зуева А.С. Компетентностный подход в организации научно-исследовательской деятельности студентов профессионально-педагогического вуза: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. культурологи: 13.00.08. Екатеринбург, 2014. 27 с.

Захарова О.А. Информационно-коммуникативная компетентность государственных служащих в условиях современных социокультурных изменений: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. культурологи: 24.00.01. М., 2007. 24 с.

Пименов О.Г. Информационно-коммуникационная компетентность учащихся с нарушениями зрения: особенности структуры и содержания. URL: http://itdsel.bspu.unibel.by/ru/content/new6/new6/new2/ (дата звернення: 28.09.2020).

Гуралюк А.Г. Інформаційна, комунікаційна та комунікативна компетентності у підвищенні кваліфікації керівника навчального закладу. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11gurdeo.pdf (дата звернення: 28.09.2020).

Мякинькова С.Н. Информационно-коммуникативная компетентность и ее роль в профессионально-творческом развитии студентов. Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2016. № 10. С.40–44.

Бочевар А.Г. Інформаційно-комунікативна компетентність юриста, її сутність та структура. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. 2014. № 1–2. С.70–77.

References

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u 21 st. vid 17 kvitnia 2002 r. [National doctrine of education development of Ukraine in the XXI century of April 17, 2002]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text [in Ukrainian].

Pidkasistyj, P.I. (2013). Pedagogika [Pedagogy]. Yгrajt. [in Russian].

Onufriienko, H., & Chernevych, A. (2010). Termin komunikatsiia v poniattievomu vymiri y linhvistychnomu konteksti [The term communication in the conceptual dimension and linguistic context]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Problemy ukrainskoi terminolohii, 675, 154–160. [in Ukrainian].

Semchuk, S.I. (2017). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia informatsiino-komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv doshkilnoi osvity [Theoretical and methodical bases of formation of information and communicative competence of future specialists of preschool education] (Unpublished doctoral Dissertation) Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychyna. [in Ukrainian].

Burak, M.I. (2019). Vzaiemopoviazane formuvannia u maibutnikh vykladachiv anhliiskoi movy profesiino oriientovanoi kompetentnosti v hovorinni ta informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti [Interconnected formation of professional English-speaking competence in speaking and information-communication competence in future English teachers] (Unpublished Candidate`s Dissertation). Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. [in Ukrainian].

Sorokvashyn, S.V. (2018). Formuvannia informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv budivelnoi haluzi u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of information and communication competence of future skilled workers in the construction industry in the process of training] (Unpublished Candidate`s Dissertation). Alfred Nobel University. [in Ukrainian].

Zueva, A.S. (2014). Kompetentnostnyj podhod v organizacii nauchno-issledovatel'skoj deyatel'nosti studentov professional'no-pedagogicheskogo vuza [Competence approach in the organization of research activities of students of a professional pedagogical university] (Unpublished Candidate`s Dissertation). Russian State Vocational Pedagogical University. [in Russian].

Zaharova, O.A. (2007). Informacionno-kommunikativnaya kompetentnost' gosudarstvennyh sluzhashchih v usloviyah sovremennyh sociokul'turnyh izmenenij [Information and communication competence of civil servants in the context of modern socio-cultural changes] (Unpublished Candidate`s Dissertation). Russian of Civil Service Academy under the President of the Russian Federation. [in Russian].

Pimenov, O.G. (2011). Informacionno-kommunikacionnaya kompetentnost' uchashchihsya s narusheniyami zreniya: osobennosti struktury i soderzhaniya [Information and communication competence of students with visual impairments: features of structure and content]. http://itdsel.bspu.unibel.by/ru/content/new6/new6/new2/ [in Russian].

Huraliuk, A.H. (2010). Informatsiina, komunikatsiina ta komunikatyvna kompetentnosti u pidvyshchenni kvalifikatsii kerivnyka navchalnoho zakladu [Information, communication and communicative competence in advanced training of educational institution head]. http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11gurdeo.pdf [in Ukrainian].

Myakin'kova, S.N. (2016). Informacionno-kommunikativnaya kompetentnost i ee rol' v professional'no-tvorcheskom razvitii studentov [Information and communication competence and its role in the professional and creative development of students]. Aktual'nye problemy gumanitarnyh i social'no-ekonomicheskih nauk, 10, 40–44. [in Russian].

Bochevar, A.H. (2014). Informatsiino-komunikatyvna kompetentnist yurysta, yii sutnist ta struktura [Information and communicative competence of a lawyer, its essence and structure]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K.D.Ushynskoho, 1–2, 70–77. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті