ЗМІЩЕННЯ АКЦЕНТІВ У МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ У ПЛОЩИНУ ФОРМУВАННЯ ЇХ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • Inna Shyshenko кафедра математики, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренко, м.Суми http://orcid.org/0000-0002-1026-5315
  • Natalia Borozenets кафедра вищої математики, Сумський національний аграрний університет, м.Суми http://orcid.org/0000-0003-1023-4241

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.214-217

Ключові слова:

дослідницька компетентність, бакалаври аграрних наук, математична підготовка, професійна підготовка, модель.

Анотація

Сформовані у процесі вивчення математичних дисциплін знання, уміння, навички, набутий початковий дослідницький досвід у математичній площині трансформуються в дослідницьку компетентність – підґрунтя ефективної професійної реалізації сучасного аграрія. Водночас у вітчизняній педагогіці бракує досліджень, присвячених проблемі формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів з аграрних наук у процесі вивчення математичних дисциплін. Мета дослідження – розкриття шляхів формування дослідницької компетентності бакалаврів з аграрних наук у процесі вивчення математичних дисциплін. Методи дослідження: (і) теоретичні: аналіз, систематизація й узагальнення педагогічних та психологічних досліджень, законодавчих і нормативних документів; (ii) ідеалізація і моделювання для розробки моделі формування дослідницької компетентності бакалаврів з аграрних наук у процесі вивчення математичних дисциплін; (iіі) емпіричні: педагогічне спостереження за освітнім процесом, анкетування. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів з аграрних наук у процесі вивчення математичних дисциплін має ґрунтуватися на системному, професійно-особистісному, діяльнісному, інтегративному, компетентнісному методологічних підходах. Для ефективного формування дослідницької компетентності бакалаврів з аграрних наук в процесі вивчення математичних дисциплін доцільними є такі форми, як тематична, проблемна лекції, лекція з помилками, лекція-конференція, лекція-бесіда, бінарна лекція, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, квести, екскурсії, а також такі методи, як репродуктивний, проблемний, метод проектів, частково-пошуковий, пошуковий, метод математичного моделювання, метод конкретних ситуацій. Серед дієвих засобів навчання обґрунтовано використання професійно-спрямованих завдань.

Біографії авторів

Inna Shyshenko, кафедра математики, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренко, м.Суми

кандидат педагогічних наук, доцент

Natalia Borozenets, кафедра вищої математики, Сумський національний аграрний університет, м.Суми

кандидат педагогічних наук

Посилання

Список використаної літератури

Бендера І.М. Теорія і методика організації самостійної роботи майбутніх фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах: дис. ... д-ра наук: 13.00.04. Київ, 2009. 579 с.

Горда І.М. Методичне забезпечення моніторингу навчальних досягнень з математики студентів вищих аграрних навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2014. 23 с.

Левчук О.В. Теоретичні та методичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів-аграріїв: монографія / за ред. Р.С.Гуревича. Вінниця: РВВ ВДАУ, 2009. 198 с.

Лузан П.Г. Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Нац. аграр. ун-т. Київ, 2004. 505 с.

Овсієнко Ю.І. Диференційоване навчання математики студентів вищих навчальних закладів освіти аграрного профілю: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2013. 23 с.

References

Bendera, I.M. (2009). Teoriia i metodyka orhanizatsii samostiinoi roboty maibutnikh fakhivtsiv z mekhanizatsii silskoho hospodarstva u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theory and methods of organizing independent work of future specialists in agricultural mechanization in higher education] (Unpublished doctoral dissertation). Institute of Pedagogical Education and Upbringing of Adults of AES of Ukraine. [in Ukrainian].

Horda, I.M. (2014). Metodychne zabezpechennia monitorynhu navchalnykh dosiahnen z matematyky studentiv vyshchykh ahrarnykh navchalnykh zakladiv [Methodical support of monitoring of educational achievements in mathematics of students of higher agrarian educational institutions] (Unpublished candidate dissertation). M.P.Drahomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Levchuk, O.V. (2009). Teoretychni ta metodychni osnovy intehratsii pryrodnycho-matematychnoi ta spetsialnoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv-ahrariiv [Theoretical and methodical bases of integration of natural-mathematical and special training of future economists-agrarians]. RVV VSAU. [in Ukrainian].

Luzan, P.H. (2004). Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia navchalno-piznavalnoi aktyvnosti studentiv u vyshchykh ahrarnykh zakladakh osvity [Theoretical and methodical bases of formation of educational and cognitive activity of students in higher agrarian establishments of education] (Unpublished doctoral dissertation). National Agrarian University. [in Ukrainian].

Ovsiienko, Yu.I. Dyferentsiiovane navchannia matematyky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv osvity ahrarnoho profiliu [Differentiated teaching of mathematics of students of higher educational institutions of agrarian profile] (Extended abstract of unpublished candidate dissertation). M.P.Drahomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті