НАСТАВНИЦТВО ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.19-23

Ключові слова:

наставництво; діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; інтернати.

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю в теоретичному осмисленні досвіду наставництва як виду соціальної роботи та його практичному застосуванні в сфері соціального захисту дитинства, профілактики «вторинного» сирітства. Метою статті є аналіз розвитку наставництва в інтернатних закладах, виявлення основних проблемних питань в здійсненні програми наставництва, дослідження кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, розробка пропозицій щодо удосконалення організації та проведення наставництва в Україні. Основні методи, використані в статті поділяються на теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, моделювання, класифікації) та емпіричні (аналіз документів, експертне опитування). В результаті дослідження з’ясовано, що наставництво як альтернатива усиновленню є надзвичайно ефективним інструментом підтримки дітей, підготовки їх до самостійного життя. Серед чинників, які сповільнюють темпи наставництва для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування головними є велика «затратність» (в часі та людських ресурсах), неузгодженість дій основних учасників програми, відсутність широкомасштабної інформаційної кампанії. Оптимізувати процес, на наш погляд, зможуть заходи, спрямовані на якісний обмін інформацією, розширення штатів соціальних служб та активне залучення громадських або партнерських організацій.

Біографія автора

Olena Balukhtina , Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат історичних наук, старший викладач

кафедра соціальної роботи та психології

Посилання

Список використаної літератури

Соціальний звіт за 2018 р. URL: https://www.msp.gov.ua/news/18746.html (дата звернення: 22.03.2021).

Моніторинг закладів інституційного догляду та виховання дітей: станом на 01.01.2020. URL: https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/94/01/7d711174da000ede4681d015cb7d0922_1594981935.pdf (дата звернення: 03.04.2021).

Байдарова О. О. Наставництво як форма соціальної підтримки випускників інтернатних закладів. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. 2012. №3. С.64–67.

Кузьмін В. В. Теоретичний аналіз проблеми інтеграції у суспільство дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: соціально-психологічний аспект. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2017. №1. С.3–8.

Адаховська Н.С. Наставництво як форма захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Часопис цивілістики. 2017. №27. С.28−31.

Овчарова Л. М. Cирітство в Україні як соціальна проблема та шляхи її вирішення. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Гуманітарні науки та публічне адміністрування: збірник наукових праць. 2019. Вип. 3. С. 119–122.

Леонова В. І. Наставництво як форма соціальної підтримки дітей у закладах соціального захисту. Соціальна педагогіка. 2019. №13. Т.2. С.133–136.

Гук О.Ф, Удовенко Ю. М. Забезпечення організації процесу наставництва для дітей-сиріт в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціальна робота. 2020. №1(6). С.27–31.

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13 січня 2005 р. N 2342-IV (зміни внесені згідно із Законом №1504-VIII від 08.09.2016). URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/1504-19 (дата звернення: 04.04.2021).

Деякі питання здійснення наставництва над дитиною: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. №465. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 04.04.2021).

Асоціація наставництва для дітей та молоді: офіційний сайт. URL: https://www.mentorinua.site/ (дата звернення: 03.04.2021).

Наставництво: крок за кроком. Посібник для небайдужих дорослих. Проект наставництва ГО «Одна надія» / Упоряд. О. Смаль, І. Сацюк, І. Андросова. Київ: Препрес «Друкарські куншти», 2014. 78 с.

Методичні рекомендації з реалізації програми наставництва над дітьми / І. Шестопал, В. Андросова, Т. Коваль та ін. Київ: Наставництво ГО «Одна надія», 2017. 104 с.

References

Sotsialnyi zvit za 2018 r. [Social report for 2018]. https://www.msp.gov.ua/news/18746.html. [іn Ukrainian].

Monitorynh zakladiv instytutsiinoho dohliadu ta vykhovannia ditei: stanom na 01.01.2020 r. [Monitoring of Institutions of Institutional Care and Upbringing of Children: as of 01.01.2020]. https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/94/01/7d711174da000ede4681d015cb7d0922_1594981935.pdf. [іn Ukrainian].

Baidarova, O. O. (2012). Nastavnytstvo yak forma sotsialnoi pidtrymky vypusknykiv internatnykh zakladiv [Mentoring as a form of social support for graduates of boarding schools]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T.Shevchenka. Seriia: Psykholohiia. Pedahohika. Sotsialna robota, 3, 64–67. [іn Ukrainian].

Kuzmin, V. V. (2017). Teoretychnyi analiz problemy intehratsii u suspilstvo ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia: sotsialno-psykholohichnyi aspect [Theoretical analysis of the problem of integration into society of orphans and children deprived of parental care: socio-psychological aspect]. Aktualni problemy pedahohiky, psykholohii ta profesiinoi osvity, 1, 3–8. [іn Ukrainian].

Adakhovska, N. S. (2017). Nastavnytstvo yak forma zakhystu ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia [Mentoring as a form of protection of orphans and children deprived of parental care]. Chasopys tsyvilistyky, 27, 28–31. [іn Ukrainian].

Ovcharova, L. M. (2019). Cyritstvo v Ukraini yak sotsialna problema ta shliakhy yii vyrishennia [Orphanhood in Ukraine as a social problem and ways to solve it]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Humanitarni nauky ta publichne administruvannia, 3, 119–122. [іn Ukrainian].

Leonova, V. I. (2019). Nastavnytstvo yak forma sotsialnoi pidtrymky ditei u zakladakh sotsialnoho zakhystu [Mentoring as a form of social support for children in social protection institutions]. Sotsialna pedahohika, 13(2), 133–136. [іn Ukrainian].

Huk, O. F., Udovenko, Yu. M. (2020). Zabezpechennia orhanizatsii protsesu nastavnytstva dlia ditei-syrit v Ukraini [Ensuring the organization of the mentoring process for orphans in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Sotsialna robota, 1(6), 27–31. [іn Ukrainian].

Pro zabezpechennia orhanizatsiino-pravovykh umov sotsialnoho zakhystu ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia [On ensuring the organizational and legal conditions of social protection of orphans and children deprived of parental care]: Zakon Ukrainy vid 13 sichnia 2005 r. N 2342-IV (zminy vneseni zghidno iz Zakonom №1504-VIII vid 08.09.2016). https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/1504-19. [іn Ukrainian].

Deiaki pytannia zdiisnennia nastavnytstva nad dytynoiu [Some issues of mentoring a child]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4 lypnia 2017 r. № 465. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2017. [іn Ukrainian].

Asotsiatsiia nastavnytstva dlia ditei ta molodi [Mentoring Association for Children and Youth]. https://www.mentorinua.site. [іn Ukrainian].

Smal, О., Satsiuk, I., & Androsova, I. (Ed.). (2014). Nastavnytstvo: krok za krokom. Posibnyk dlia nebaiduzhykh doroslykh. Proekt nastavnytstva HO «Odna nadiia» [Mentoring: step by step. A guide for caring adults. Mentoring project of the NGO «One Hope»]. Drukarski kunshty. [іn Ukrainian].

Shestopal, I., Androsova, V., & Koval, T. (2017). Metodychni rekomendatsii z realizatsii prohramy nastavnytstva nad ditmy [Methodical recommendations for the implementation of mentoring programs for children]. Nastavnytstvo HO «Odna nadiia». [іn Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті